Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-PD1BIOT-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia dyplomowa
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Biotechnologia

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- pracownia dyplomowa - 60 godzin

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie pracy dyplomowej - 40 godzin

Łącznie: 100 godzin (4 ECTS)


Biologia

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- pracownia dyplomowa - 60 godzin

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- wyszukiwanie i analiza literatury - 15

- przygotowanie pracy dyplomowej - 40 godzin

- udział w konsultacjach - 10

Łącznie: 125 godzin (5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Biotechnologia

W1: Student zna i rozumie podstawowe oraz specjalistyczne pojęcia związane z tematyką przygotowywanej pracy licencjackiej w zakresie biotechnologii – K_W01, K_W02, K_W06, K_W08, K_W10, K_W16, K_W17

W2: Zna i rozumie specjalistyczną literaturę zarówno w języku polskim i angielskim z zakresu tematyki badawczej wybranej katedry/promotora oraz realizowanej pracy licencjackiej – K_W01, K_W02, K_W06, K_W08, K_W10, K_W16, K_W12, K_W17

W3: Zna zasady przygotowywania i pisania prac naukowych/pracy licencjackiej – K_W14, K_W21


Biologia

W1: Student ma podstawową wiedzę z dyscyplin kierunkowych, umożliwiającą czytanie literatury naukowej ze zrozumieniem – K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W11

W2: Zna specjalistyczną literaturę zarówno w języku polskim i angielskim z zakresu wybranej specjalizacji/tematyki seminariów oraz realizowanej pracy dyplomowej – K_W15, K_W16

W3: Wykazuje znajomość nowoczesnych jakościowych i ilościowych metod badawczych stosowanych w naukach biologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem technik stosowanych podczas realizacji zadania wyznaczonego tematem pracy licencjackiej – K_W03, K_W08, K_W09, K_W10, K_W12

W3: Zna zasady przygotowywania i pisania prac naukowych/pracy licencjackiej – K_W14, K_W15

W4: Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa patentowego oraz etyki – K_W13, K_W14

Efekty uczenia się - umiejętności:

Biotechnologia

U1: Samodzielnie wyszukuje i analizuje polsko – i anglojęzyczne artykuły naukowe oraz literaturę popularno-naukową dotyczącą realizowanej pracy licencjackiej i jest zdolny do oceny rzetelności uzyskanych informacji – K_U03, K_U05, K_U15

U2: Pod kierunkiem promotora planuje i realizuje powierzone zadanie badawcze, analizuje i interpretuje uzyskane wyniki opierając się na danych literaturowych oraz formułuje wnioski – K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10

U3: Przygotowuje pracę licencjacką zgodnie z regułami pisania przeglądowych i oryginalnych prac naukowych, posługuje się terminologią biotechnologiczną – K_U10, K_U12 K_U14, K_U15, K_U17

U4: Planuje własną karierę naukową i zawodową – K_U18


Biologia

U1: Student samodzielnie wyszukuje i efektywnie korzysta z literatury naukowej oraz popularno-naukowej w języku polskim i angielskim w zakresie tematyki przygotowywanej pracy dyplomowej, posiada umiejętność selekcji oraz krytycznej oceny analizowanych danych oraz wyciągania wniosków – K_U01, K_U02, K_U09, K_U11, K_U12

U2: Pod kierunkiem promotora planuje i realizuje powierzone zadanie badawcze, analizuje i interpretuje uzyskane wyniki opierając się na danych literaturowych oraz formułuje wnioski – K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10

U3: W celu realizacji powierzonego zadania badawczego stosuje zaawansowane techniki i metody nauk przyrodniczych – K_U03, K_U06, K_U08, K_U10

U3: Stosuje podstawowe pakiety oprogramowania użytkowego do wyszukiwania informacji, komunikowania się, organizowania danych, sporządzania raportów i prezentacji wyników – K_U04

U3: Przygotowuje pracę licencjacką zgodnie z regułami pisania przeglądowych i oryginalnych prac naukowych – K_U14, K_U15

U5: Posiada umiejętność wyboru specjalizacji oraz planuje własną karierę zawodową – K_U16

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Biotechnologia

K1: Student formułuje opinie na temat podstawowych problemów z zakresu biotechnologii, samodzielnie stawia pytania oraz poszukuje odpowiedzi, potrafi zaplanować eksperyment służący realizacji określonego zadania badawczego – K_K05, K_K10

K2: Krytycznie ocenia informacje pochodzące z publikacji naukowych, internetu a szczególnie ze środków masowego przekazu i mediów społecznościowych dotyczących wykorzystania osiągnięć biotechnologii w rolnictwie, przemyśle i medycynie – K_K07, K_K08

K3: Zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego – K_K06

K4: Rozumie potrzebę dalszego kształcenia i pogłębiania kompetencji zawodowych – K_K01, K_K11

K5: Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej – K_K06


Biologia

K1: Racjonalnie i krytycznie ocenia informacje pochodzące z publikacji naukowych, internetu a szczególnie ze środków masowego przekazu, a także obiegowych przekonań odnoszących się do nauk biologicznych – K_K03, K_K07

K2: Wykazuje krytycyzm w odniesieniu do wyników swoich badań – K_K06, K_K08

K2: Rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych z zakresu nauk przyrodniczych, jest gotowy do planowania swojej dalszej edukacji – K_K01, K_K02, K_K12, K_K13

K3: Ma świadomość konieczności przestrzegania zasad etyki – K_K06

K4: Jest chętny do pracy zespołowej i jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych – K_K09, K_K11

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

• eksponujące: pokaz

• podające: opis, pogadanka

• poszukujące: ćwiczeniowa, doświadczeń, laboratoryjna, projektu


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z tematyką badawczą oraz nowoczesnymi metodami i technikami badawczymi z zakresu biotechnologii na kierunku Biotechnologia oraz z zakresu nauk przyrodniczych na kierunku Biologia stosowanymi w wybranej katedrze. W ramach pracowni dyplomowej student przygotowuje pracę licencjacką o charakterze teoretycznym lub eksperymentalnym.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z tematyką badawczą oraz nowoczesnymi metodami i technikami z zakresu biotechnologii (na kierunku Biotechnologia) oraz nauk przyrodniczych (na kierunku Biologia) stosowanymi w wybranej katedrze. W ramach zajęć pracowni dyplomowej student pod kierunkiem promotora przygotowuje pracę licencjacką: konstruuje plan pracy, formułuje cele i założenia, samodzielnie dobiera literaturę, dokonuje krytycznej analizy i selekcji materiałów źródłowych, wyciąga wnioski, dyskutuje. W przypadku realizacji pracy dyplomowej o charakterze eksperymentalnym planuje i przeprowadza powierzone zadanie badawcze, zbiera i interpretuje dane, formułuje wnioski oraz przygotowuje pracę licencjacką zgodnie z regułami stosowanymi dla oryginalnych artykułów naukowych.

Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim zgodne z tematem realizowanej pracy licencjackiej wyszukane samodzielnie przez studenta oraz wskazane przez promotora pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Biotechnologia

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz cząstkowych ocen z poszczególnych etapów realizowanej pracy licencjackiej – K_W01, K_W02, K_W06, K_W08, K_W10, K_W12, K_W14, K_W16, K_W17, K_W21, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U14, K_U15, K_U17, K_K05, K_K07, K_K10

Biologia

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz cząstkowych ocen z poszczególnych etapów realizowanej pracy licencjackiej K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W14, K_W15, K_W16, K_U01, K_U02, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U15, K_K03, K_K06, K_K07, K_K08

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Niedojadło
Prowadzący grup: Aleksandra Burkowska-But, Joanna Czarnecka, Patrycja Golińska, Anna Hetmann, Tomasz Jędrzejewski, Agnieszka Kalwasińska, Jacek Kęsy, Robert Lenartowski, Kinga Linowiecka, Janusz Niedojadło, Katarzyna Niedojadło, Agnieszka Piernik, Katarzyna Roszek, Dariusz Smoliński, Maria Swiontek Brzezinska, Adriana Szmidt-Jaworska, Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z tematyką badawczą oraz nowoczesnymi metodami i technikami badawczymi z zakresu biotechnologii na kierunku Biotechnologia oraz z zakresu nauk przyrodniczych na kierunku Biologia stosowanymi w wybranej katedrze. W ramach pracowni dyplomowej student przygotowuje pracę licencjacką o charakterze teoretycznym lub eksperymentalnym.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z tematyką badawczą oraz nowoczesnymi metodami i technikami z zakresu biotechnologii (na kierunku Biotechnologia) oraz nauk przyrodniczych (na kierunku Biologia) stosowanymi w wybranej katedrze. W ramach zajęć pracowni dyplomowej student pod kierunkiem promotora przygotowuje pracę licencjacką: konstruuje plan pracy, formułuje cele i założenia, samodzielnie dobiera literaturę, dokonuje krytycznej analizy i selekcji materiałów źródłowych, wyciąga wnioski, dyskutuje. W przypadku realizacji pracy dyplomowej o charakterze eksperymentalnym planuje i przeprowadza powierzone zadanie badawcze, zbiera i interpretuje dane, formułuje wnioski oraz przygotowuje pracę licencjacką zgodnie z regułami stosowanymi dla oryginalnych artykułów naukowych.

Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim zgodne z tematem realizowanej pracy licencjackiej wyszukane samodzielnie przez studenta oraz wskazane przez promotora pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Niedojadło
Prowadzący grup: Anna Brożyna, Anna Ciarkowska, Joanna Czarnecka, Edyta Deja-Sikora, Krzysztof Domagalski, Patrycja Golińska, Anna Hetmann, Krzysztof Jaworski, Tomasz Kakareko, Krzysztof Kowalski, Marta Lenartowska, Agnieszka Ludwiczak, Katarzyna Marciniak, Dorota Nemecz, Katarzyna Roszek, Justyna Sobocińska, Maria Swiontek Brzezinska, Adriana Szmidt-Jaworska, Justyna Szpotan, Jarosław Tyburski, Justyna Wiśniewska, Joanna Wyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z tematyką badawczą oraz nowoczesnymi metodami i technikami badawczymi z zakresu biotechnologii na kierunku Biotechnologia oraz z zakresu nauk przyrodniczych na kierunku Biologia stosowanymi w wybranej katedrze. W ramach pracowni dyplomowej student przygotowuje pracę licencjacką o charakterze teoretycznym lub eksperymentalnym.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z tematyką badawczą oraz nowoczesnymi metodami i technikami z zakresu biotechnologii (na kierunku Biotechnologia) oraz nauk przyrodniczych (na kierunku Biologia) stosowanymi w wybranej katedrze. W ramach zajęć pracowni dyplomowej student pod kierunkiem promotora przygotowuje pracę licencjacką: konstruuje plan pracy, formułuje cele i założenia, samodzielnie dobiera literaturę, dokonuje krytycznej analizy i selekcji materiałów źródłowych, wyciąga wnioski, dyskutuje. W przypadku realizacji pracy dyplomowej o charakterze eksperymentalnym planuje i przeprowadza powierzone zadanie badawcze, zbiera i interpretuje dane, formułuje wnioski oraz przygotowuje pracę licencjacką zgodnie z regułami stosowanymi dla oryginalnych artykułów naukowych.

Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim zgodne z tematem realizowanej pracy licencjackiej wyszukane samodzielnie przez studenta oraz wskazane przez promotora pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Niedojadło
Prowadzący grup: Anna Brożyna, Joanna Czarnecka, Grażyna Dąbrowska, Krzysztof Domagalski, Patrycja Golińska, Anna Hetmann, Krzysztof Kowalski, Marta Lenartowska, Katarzyna Marciniak, Dorota Nemecz, Agnieszka Piernik, Adriana Szmidt-Jaworska, Alina Trejgell, Piotr Wasąg, Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z tematyką badawczą oraz nowoczesnymi metodami i technikami badawczymi z zakresu biotechnologii na kierunku Biotechnologia oraz z zakresu nauk przyrodniczych na kierunku Biologia stosowanymi w wybranej katedrze. W ramach pracowni dyplomowej student przygotowuje pracę licencjacką o charakterze teoretycznym lub eksperymentalnym.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z tematyką badawczą oraz nowoczesnymi metodami i technikami z zakresu biotechnologii (na kierunku Biotechnologia) oraz nauk przyrodniczych (na kierunku Biologia) stosowanymi w wybranej katedrze. W ramach zajęć pracowni dyplomowej student pod kierunkiem promotora przygotowuje pracę licencjacką: konstruuje plan pracy, formułuje cele i założenia, samodzielnie dobiera literaturę, dokonuje krytycznej analizy i selekcji materiałów źródłowych, wyciąga wnioski, dyskutuje. W przypadku realizacji pracy dyplomowej o charakterze eksperymentalnym planuje i przeprowadza powierzone zadanie badawcze, zbiera i interpretuje dane, formułuje wnioski oraz przygotowuje pracę licencjacką zgodnie z regułami stosowanymi dla oryginalnych artykułów naukowych.

Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim zgodne z tematem realizowanej pracy licencjackiej wyszukane samodzielnie przez studenta oraz wskazane przez promotora pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)