Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BN-S1-1-FAB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 1 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przedmiot dostępny dla wszystkich studentów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godzin, w tym:

- 30 godzin – aktywne uczestnictwo w zajęciach, w tym udział w końcowym kolokwium z przedmiotu (1 ECTS)

- 30 godzin – indywidualna lektura materiałów źródłowych oraz inne formy przygotowania do zajęć (1 ECTS)

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- oxfordzka
- stolików eksperckich
- studium przypadku
- SWOT

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Pełny opis:

1. Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa - zajęcia wprowadzające.

Wprowadzenie w problematykę zajęć. Definicja bezpieczeństwa i wskazanie filozoficznych zagadnień związanych z problematyka bezpieczeństwa. Omówienie tematyki zajęć oraz omawianych lektur. Charakterystyka warunków zaliczenia przedmiotu oraz efektów uczenia się.

2. Bezpieczeństwo personalne: Isaiah Berlin i wolność człowieka

3. Bezpieczeństwo personalne: Michael Walzer i tolerancja

4. Bezpieczeństwo personalne: John Stuart Mill i autonomia jednostki

5. Bezpieczeństwo personalne: Zygmunt Bauman i współczesna moralność

6. Bezpieczeństwo personalne: debata oksfordzka

7. Bezpieczeństwo społeczne i ekonomiczne: Thomas Pikkety i państwo socjalne

8. Bezpieczeństwo społeczne i ekonomiczne: David Graeber i praca bez sensu

9. Bezpieczeństwo społeczne i ekonomiczne: John Rawls i idea sprawiedliwości

10. Bezpieczeństwo społeczne i ekonomiczne: debata oksfordzka

11. Bezpieczeństwo globalne: Anthony Giddens i społeczeństwo ryzyka

12. Bezpieczeństwo globalne: Anthony Giddens i świat ryzyka

13. Bezpieczeństwo globalne: Ulrich Beck i globalizacja ryzyka

14. Bezpieczeństwo globalne:

15. Filozofia współczesna wobec problemów bezpieczeństwa - podsumowanie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa do poszczególnych zajęć:

Zajęcia 1:

Brak tekstu do przeczytania. Wykład wprowadzający w zagadnienia przedmiotu.

Zajęcia 2:

Berlin I., Dwie koncepcje wolności, [w:] tegoż, Cztery eseje o wolności, przeł. J. Łoziński, Wydawnictwo Zysk i S-ka, s. 183-221.

Zajęcia 3:

Walzer M., Pięć form rządów tolerancji, [w:] tegoż, O tolerancji, przeł. T. Baszniak, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1999, s. 25-50.

Zajęcia 4:

Mill J. S., O granicach władzy społeczeństwa nad jednostką. przeł. J. Starkel, [w:] tegoż, Pisma o wolności i szczęściu, pod red. B. Barana, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2017, s. 84-102.

Zajęcia 5:

Bauman Z., Moralne obowiązki, etyczne zasady, [w:] tegoż, Etyka ponowoczesna, przeł. J. Bauman i J. Tokarska-Bakir, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2012, s. 27-55.

Zajęcia 6:

Murphy T., Ethics, Politics, and Types of Justice, (2011) 2(1) "Transnational Legal Theory" 2011, Vol. 2, No. 1, s. 135–143. Tekst dostępny online: https://www.researchgate.net/publication/263385968_Ethics_Politics_and_Types_of_Justice [15.02.2020].

Zajęcia 7:

Pikkety T., Państwo socjalne na XXI wiek, [w:] tegoż, Kapitał w XXI wieku, przeł. A. Bilik, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013, s. 581-611

Zajęcia 8:

Graeber D., Czym jest praca bez sensu?, [w:] tegoż, Praca bez sensu, przeł. M. Denderski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2018, s. 26-66.

Zajęcia 9:

Rawls J., Zasady sprawiedliwości, [w:] Teoria sprawiedliwości, przeł. M. Panufnik, J. Pasek i A. Romaniuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 98-126.

Zajęcia 10:

O'Boyle E. J., Principles of Economic Justice: Marketplace and Workplace Applications, "Forum for Social Economics" 2004-2005, Vol. 34, No. 1-2. Tekst dostępny online: https://www.researchgate.net/publication/23961969_Principles_of_Economic_Justice_Marketplace_and_Workplace_Applications [15.02.2020].

Zajęcia 11:

Giddens A., Los, ryzyko i bezpieczeństwo, [w:] tegoż, Nowoczesność i tożsamość, przeł. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 150-197 (pierwsza połowa tekstu).

Zajęcia 12:

Giddens A., Los, ryzyko i bezpieczeństwo, [w:] tegoż, Nowoczesność i tożsamość, przeł. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 150-197 (druga połowa tekstu).

Zajęcia 13:

Beck U., O logice podziału bogactwa i ryzyka, Globalizacja ryzyka cywilizacyjnego oraz Utopia społeczeństwa światowego, [w:] tegoż, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przeł. S. Cieśla, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002, s. 27-33, 48-58 oraz 60-65.

Zajęcia 14:

Baranzini A., Chesney M., The impact of possible climate catastrophes on global warming policy, "Energy Policy" 2003 (June), Vol. 31, No. 8, s. 691-701.

Zajęcia 15:

Brak tekstu do przeczytania. Zajęcia podsumowujące i kolokwium końcowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Drelich
Prowadzący grup: Sławomir Drelich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)