Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-1-E
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Stosunki międzyn. I stopnia - 1 rok- stacjonarne- sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta - 100 godzin, w tym:

- 20 godzin klasycznego wykładu

- 20 godzin konwersatorium

- 20 godzin e-learningowych

- 40 godzin pracy własnej studenta na podstawie informacji przekazanych na zajęciach i podanej literatury przedmiotu

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 - Ma wiedzę przedmiotową i metodologiczną w zakresie nauk społecznych w kontekście stosunków międzynarodowych i ich powiązaniu z naukami o polityce, historią, ekonomią i prawem

K_W03 - Ma uporządkowaną wiedzę o zjawiskach ekonomicznych i procesach gospodarczych, na poziomie krajowym i międzynarodowym


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U07 - Potrafi wskazać i analizować związki przyczynowo-skutkowe wydarzeń międzynarodowych

K_U08 - Opisuje i analizuje stosunki polityczne, gospodarcze, społeczne i w kwestiach bezpieczeństwa między różnymi uczestnikami relacji międzynarodowych

K_U09 - Analizuje i interpretuje dane statystyczne dotyczące zagadnień z zakresu stosunków międzynarodowych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 - Jest gotów do zdobywania wiedzy, informacji i danych potrzebnych w procesie rozwiązywania praktycznych problemów w zakresie stosunków międzynarodowych

K_K06 - Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i jest w stanie zdiagnozować własne braki

Metody dydaktyczne:

Klasyczny wykład z elementami dyskusji, case study, praca z materiałami źródłowymi, konwersatorium

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Ekonomia to nauka o gospodarowaniu, czyli podejmowaniu decyzji przez uczestników rynku w warunkach ograniczonej dostępności zasobów.

Pełny opis:

Przedmiot ekonomia zawiera dwa bloki tematyczne: mikroekonomię i makroekonomię.

Mikroekonomia dotyczy podejmowania decyzji przez pojedyncze, podstawowe podmioty gospodarcze, takie jak przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe.

1. Wprowadzenie do ekonomii

2. Rynek, jego elementy i rodzaje

3. Elastyczność popytu i podaży

4. Instytucje i ich znaczenie w gospodarce9

5. Podstawy teorii producenta

Makroekonomia dotyczy procesów, jakie zachodzą w gospodarce narodowej jako całości.

6. Podstawowe kategorie i zależności makroekonomiczne

7. Przyczyny dysproporcji w rozwoju gospodarczym państw

8. Równowaga na rynku towarów w gospodarce (model keynesowski)

9. Budżet państwa i polityka fiskalna

10. Równowaga na rynku pieniądza i elementy polityki monetarnej

11. Przejawy nierównowagi w gospodarce

12. Elementy gospodarki otwartej

Literatura:

Literatura podstawowa:

R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2006.

E.Jankowska, P.Siemiątkowski, Podstawy ekonomii. Skrypt do wykładów i ćwiczeń, TNOiK, Toruń 2018.

T.Taylor, M.College, S.A. Greenlaw, Principles of Economics, https://opentextbc.ca/principlesofeconomics/

H. Hazlitt, Ekonomia w jednej lekcji, Instytu Ludwiga von Misesa, Warszawa 2012.

Literatura pomocnicza:

D. Begg, S. Fisher, R. Dornbusch, Ekonomia, t. 1 i 2, PWE, Warszawa 2003.

W.Matuszewski, Wybrane zagadnienia ekonomii dla studentów prawa i administracji, TNOiK, Toruń 2008.

E. Jankowska, P. Siemiątkowski, Mikroekonomia. Zadania, TNOiK, Toruń 2006.

G.Górniewicz, E.Jankowska, P.Siemiątkwoski, Makroekonomia. Materiały do ćwiczeń,Wydanie II, TNOiK, Toruń 2008.

N. Gregory Mankiw, Principles of Economics, Mankiw NG. Principles of Economics, 5th edition. South-Western Cengage Learning; 2011 lub nowsze.

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium: ocena semestralna na podstawie dwóch kolokwiów; dodatkowym atutem jest aktywność na zajęciach, która może podnieść końcową notę o pół oceny

Aktywność e-learningowa: na zaliczenie

Egzamin: (po otrzymaniu zaliczenia ćwiczeń) test wyboru

Praktyki zawodowe:

nie przewiduje się

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Siemiątkowski
Prowadzący grup: Piotr Siemiątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Siemiątkowski
Prowadzący grup: Piotr Siemiątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Siemiątkowski
Prowadzący grup: Piotr Siemiątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Siemiątkowski
Prowadzący grup: Piotr Siemiątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)