Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ćwiczenia terenowe środowiskowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-CTSR-G-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe środowiskowe
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Przedmioty dla kierunku - GEOGRAFIA
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw wiedzy przyrodniczej z zakresu geomorfologii, geologii dynamicznej, hydrologii, gleboznawstwa.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny ćwiczeniowo – kontaktowe 72

Udział w konsultacjach z nauczycielem akademickim – 8

Czas pracy indywidualnej – 36

Przygotowanie i uczestnictwo w procesie oceniania – 20


ECTS: 4 pkt.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma wiedzę w zakresie pojęć dotyczących głównych komponentów geoekosystemu i relacji pomiędzy nimi. Zna zagadnienia odnoszące się do procesów i struktur przyrodniczych, ich przyczyn, przebiegu procesów i konsekwencji. Zna organizację i funkcjonowanie systemów ekologicznych oraz rozumie zmiany i zagrożenia środowiska powodowane działalnością człowieka. Ma wiedzę o poszczególnych komponentach środowiska przyrodniczego (K_W01, K_W02, K_W03, K_W05).


W2: zna przyrządy pomiarowe i metody pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych przestrzennych, metody analizy struktur i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym (K_W06, K_W07).


W3: zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (KW_12).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: pozyskuje wiedze i dane z literatury i opracowań z zakresu geomorfologii, geologii, klimatologii, hydrologii, gleboznawstwa i botaniki (K_U01).


U2: potrafi identyfikować komponenty środowiska przyrodniczego i analizować je na podstawie obserwacji terenowych (K_U03, K_U04, K_U06).


U3: potrafi opracować tekst oraz załączniki graficzne wyników analizy i oceny uwarunkowań przyrodniczych zagospodarowania przestrzennego terenu (K_U05).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, widzi potrzebę ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych (K_K01).


K2: Potrafi działać w zespole współdziałając ze specjalistami z innych dziedzin (K_K02).


K3: Potrafi określić priorytety i hierarchię celów, służące realizacji dobra wspólnego (K_K04).

Metody dydaktyczne:

- dyskusja połączona z metodą problemową,

- obserwacje, pomiaru i analizy w terenie,

- seminaryjna,

- opracowanie, analiza i interpretacja wyników badań terenowych

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- pomiaru w terenie
- projektu
- seminaryjna
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody integracyjne

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z metodyką badań środowiska w ujęciu kompleksowym, ze szczególnym uwzględnieniem zależności i powiązań geoekosystemowych. Przeprowadzenie analizy głównych komponentów środowiska przyrodniczego.

Pełny opis:

W czasie ćwiczeń terenowych będzie opracowana analiza i ocena wybranych abiotycznych komponentów środowiska przyrodniczego. W tym celu zostaną przeprowadzone:

- terenowe kartowanie geomorfologiczne, geologiczno-inżynierskie oraz analiza ukształtowania powierzchni terenu oraz jego budowy geologicznej,

- ocena głębokości zalegania i pomiary poziomu wód gruntowych,

- opracowanie topoklimatyczne w skali lokalnej,

- kartowanie hydrograficzne w przestrzeni krajobrazu,

- podstawowe pomiary hydrologiczne (temperatura wody rzek i jezior, przepływ rzek, etc.).

- zapoznanie terenowe studenta z wybranymi głównymi typami gleb występującymi w Polsce w kontekście ich wartości użytkowej, relacji z innymi elementami środowiska (np. rzeźba terenu, roślinność) i racjonalnej gospodarki przestrzennej,

- przedstawienie podstawowych metod terenowych stosowanych w gleboznawstwie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2005. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wyd. Nauk. PWN., Warszawa.

Gutry-Korycka M., Werner-Więckowska H., 1996. Przewodnik do hydrograficznych badań terenowych. PWN, Warszawa.

Gradziński R., Kostecka A., Radomski A., Unrug R., 1986. Zarys sedymentologii. Wyd. Geol., Warszawa.

Jaroszewski W. (red.), 1969. Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej. Wyd. Geol.

Maciaszczyk A. (red.), 2006. Podstawy hydrogeologii stosowanej. Wyd. PWN, Warszawa.

Mocek A. (red.). 2015. Gleboznawstwo. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Mycielska-Dowgiałło E., Korotaj-Kokoszczyńska M., Smolska E., Rutkowski J., 2001. Geomorfologia dynamiczna i stosowana. WGSR UW, Warszawa.

Klimaszewski M., 1978. Geomorfologia. PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Dadlez R., Jaroszewski W., 1994. Tektonika. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

John S. Bridge J.S., Demicco R.V., 2008. Earth Surface Processes Landforms and Sediments Deposits. Cambridge University Press.

Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 (MhP GUPW oraz PPW-WH, PPW-WJ).

Mapa hydrologiczna Polski w skali 1:50 000.

Mapa sozologiczna w skali 1:50 000.

Marks L., Ber. A., 1999. Metodyka opracowania Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000. PIG, Warszawa.

Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000.

Weckwerth P., Molewski P., Wysota W., Wrochna A., Smyk R. 2013, Cyfrowa mapa geomorfologiczna 1:500 000 : Bydgoszcz-Zach. Główny Geodeta Kraju. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.

Weckwerth, P., 2010. Evolution of the Toruń Basin in the Late Weichselian. Landform Analysis 14, 57–84.

Metody i kryteria oceniania:

Opracowanie na ocenę oceny warunków środowiskowych dla potrzeb planowania przestrzennego wybranego obszaru (część tekstowa oraz ilustracyjna w postaci map, szkiców, wykresów i przekrojów).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia terenowe, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Pius
Prowadzący grup: Michał Jankowski, Edyta Kalińska, Bożena Pius, Lucyna Tobojko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia terenowe, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Loba
Prowadzący grup: Michał Jankowski, Aleksandra Loba, Bogusław Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)