Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Geologia stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-GEOLS-G-1-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geologia stosowana
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Przedmioty dla kierunku - GEOGRAFIA
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiadomości z fizyki, chemii i nauki o przyrodzie na poziomie szkoły średniej (liceum)

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

15 godzin wykład i 30 godzin ćwiczenia laboratoryjnych


Godziny z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 45

Godziny wykładu – 15

Godziny ćwiczeniowe – kontaktowe -30

Konsultacje – 5 godz.

Indywidualna praca studenta – 20 godz.

Opracowanie ćwiczeń, projektów, studiowanie literatury – 20

Przygotowanie i uczestnictwo w procesie oceniania – 10

100 godzin = 4ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna podstawy wiedzy inżynierskiej w zakresie hydrogeologii i geologii inżynierskiej a także podstaw geologii złóż.

W2: Ma wiedzę dotyczącą obowiązujących norm w wymienionej dziedzinie


Efekty kształcenia: - K_W01, K_W02 i - K_W09

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Posiadł umiejętność z zakresu rozpoznawania, projektowania i dokumentowania badań laboratoryjnych i terenowych w zakresie hydrogeologii i geologii inżynierskiej.

U2: Opanował umiejętność formułowania problemów, sporządzania analiz inżynierskich i ocen środowiskowych w zakresie geologii inżynierskiej, hydrogeologii i geologii złóż.


Efekty kształcenia: K_U01, K_U04; K_U09

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi określić cele, warunki brzegowe i wykonać obliczenia sformułowanego problemu oraz prowadzić zespół projektantów w celu rozwiązania zadania inżynierskiegoEfekty kształcenia - kompetencje: K_K03;

Metody dydaktyczne:

Prezentacja, opis, dyskusja, metoda ćwiczeń laboratoryjnych i audutoryjnych

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- tekst programowany
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- oxfordzka
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu: gruntoznawstwa, mechaniki gruntów, parametrów geotechnicznych podłoża budowlanego, rozkładu naprężeń w gruncie, teorii konsolidacji gruntów i osiadania budowli, stateczności zboczy, zabezpieczeń obiektów inżynierskich przed ruchami masowymi. Podstawowe wiadomości na temat ośrodków wodonośnych, klasyfikacje hydrogeologiczne wód podziemnych, bilanse i zasoby wód podziemnych oraz zasady ich eksploatacji, migracji zanieczyszczeń i ochrony wód podziemnych.

Geneza i występowanie złóż kopalin. Metodyka dokumentowania złóż, dokumentacje zasobowe złóż.

Pełny opis:

Realizacja procesu dydaktycznego obejmuje problemy dotyczące podstaw geologii inżynierskiej, jak: przestrzenny rozkład warstw geologiczno-gruntowych w formie map i przekrojów oraz modeli przestrzennych, parametry geotechniczne wydzielanych warstw, procesy osuwiskowe, erozyjne, krasowe, sufozyjne. Tiksotropia ośrodków gruntowych. Własności mechaniczne gruntów. Znajomość konstrukcji i technologii projektowanych obiektów budowlanych oraz warunków oddziaływań obiektu na podłoże gruntowe – wielkości obciążeń i rozkłady naprężeń w gruntach oraz zagadnienia równowagi granicznej w gruncie. Odkształcenia podłoża budowlanego. Terenowe i laboratoryjne metody badań podłoża gruntowego dla potrzeb projektowania budowli. Metody statystyczne opracowania wyników badań. Normy budowlane PN i normy ISO. Gruntu nienośne i makroporowate. Kryteria wysadzinowości gruntów. Odwodnienia wykopów budowlanych i zabezpieczenia skarp i głębokich wykopów, zabezpieczenia przed uplastycznieniem gruntów pęczniejących oraz zapadaniem gruntów makroporowatych. Metody wzmacniania podłoża gruntowego.

Kopaliny podstawowe i pospolite, złoża i procesy złożotwórcze, formy złóż kopalin i ich występowanie, rozpoznawanie i dokumentowanie złóż. Dokumentacje złóż kopalin.

Wody podziemne i wody gruntowe – systematyka, klasyfikacje i geneza wód. Ruch wody w gruncie – prawa przepływu wód. Ośrodki wodonośne, ich klasyfikacja i parametry hydrauliczne. Procesy zachodzące w wodach podziemnych – adsorpcja, desorpcja i wymiana jonowa, procesy membranowe, dyspersja i migracja. Badania laboratoryjne i terenowe uziarnienia gruntów, szczelinowatości skał, odsączalności, wodoprzepuszczalności i przepuszczalności gruntów. Równanie ciągłości ruchu, ciśnienie spływowe, obliczanie natężenia przepływu wód podziemnych. Modelowanie przepływu wód podziemnych w rejonach ujęć, odwodnień i w regionach wodno-gospodarczych dla potrzeb oceny zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych i oddziaływań urządzeń wodnych na zasoby wód. Zaopatrzenie w wodę i ujęcia wód podziemnych – konstrukcje, wykonawstwo i eksploatacja. Wpływ działalności człowieka na stan chemiczny i ilościowy zasobów wód podziemnych. Ramowa dyrektywa wodna UE.

Literatura:

Chlebowski R., 1988 – Petrografia skał osadowych. Wyd. Uniw. Warszawskiego. Warszawa

Czarnota-Bojarski R., 1971 – Mechanika gruntów i fundamentowanie. Wyd. Polit. Warszawskiej. Warszawa

Domenico P.A., Schwarz F.W., 1990 – Physical and Chemical Hydrogeology. J. Wiley&Sons Publ. New York.

Dowgiałło J., Kleczkowski A.S., Maciaszczyk T., Różkowski A., red., 2002 – Słownik hydrogeologiczny. Wyd. Państwowego Instytutu Geologicznego. Warszawa

Glazer Z., 1977 – Mechanika gruntów. Wyd. Geologiczne. Warszawa

Gromiec M. red., 2007 – Modelowanie matematyczne wód podziemnych, przykłady zastosowań. Wyd. Europejskie Centrum Ekologiczne i Polski Komitet IWA. Warszawa

Langguth H-R., Voigt R., 2004 – Hydrogeologische Methoden. Springer. Berlin

Maciaszczyk A. red., 2006 – Podstawy hydrogeologii stosowanej. Wyd. PWN. Warszawa

Małecki J. red., 2006 – Wyznaczanie parametrów migracji zanieczyszczeń w ośrodku porowatym dla potrzeb badań hydrogeologicznych i ochrony środowiska. Wyd. Wydz. Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa

Michalak J., Nawalany M., Sadurski A., red., 2011 – Schematyzacja warunków hydrogeologicznych na potrzeby numerycznego modelowania przepływu w JCWPd. Wyd. PIG-PIB. Warszawa

Paczyński B., Sadurski A. red., 2007 – Hydrogeologia regionalna Polski. Tom 1 i 2. Wyd. PIG. Warszawa

Wieczysty A., 1982 – Hydrogeologia inżynierska. PWN. Warszawa

Wiłun Z., 1987 – Zarys geotechniki. Wyd. Kom. i Łączn. Warszawa

Zuber A., Różański K., Ciężkowski W., 2007 – Metody znacznikowe w badaniach hydrogeologicznych. Poradnik metodyczny. Oficyna Wydaw.. Polit. Wrocławskiej. Wrocław

Metody i kryteria oceniania:

Zadania opisowe i obliczeniowe, testy zaliczające Rozwiązywanie zadań problematycznych punktowanych.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sadurski
Prowadzący grup: Izabela Jamorska, Andrzej Sadurski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sadurski
Prowadzący grup: Izabela Jamorska, Andrzej Sadurski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Krawiec
Prowadzący grup: Izabela Jamorska, Arkadiusz Krawiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia (zarówno wykłady jak i ćwiczenia laboratoryjne) prowadzone zdalnie poprzez platformę TEAMS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Krawiec
Prowadzący grup: Szymon Belzyt, Izabela Jamorska, Arkadiusz Krawiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 w semestrze letnim sposób prowadzenia zajęć

- zdalny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Krawiec
Prowadzący grup: Andrzej Dubiniewicz, Arkadiusz Krawiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia (zarówno wykłady jak i ćwiczenia) prowadzone w formie tradycyjnej, w przypadku obostrzeń związanych z covid możliwe jest zdalne prowadzenie zajęć poprzez platformę TEAMS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Krawiec
Prowadzący grup: Andrzej Dubiniewicz, Arkadiusz Krawiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)