Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja perswazyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-KPER-GX-3-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0239) Languages, not elsewhere classified
Nazwa przedmiotu: Komunikacja perswazyjna
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Przedmioty dla kierunku - GEOGRAFIA
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1) Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego: 15 godzin;

2) Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego w ramach indywidualnych konsultacji: 2 godziny;

3) Indywidualna praca uczestnika zajęć: bieżące przygotowanie do zajęć oraz zapoznanie się z materiałami udostępnionymi na platformie Moodle: 10 godzin.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student charakteryzuje składniki aktu komunikacyjnego oraz funkcje wypowiedzi;

W2: student wyjaśnia pojęcia perswazji i manipulacji;

W3: student podaje zasadnicze właściwości komunikatów perswazyjnych;

W4: student wymienia środki służące przekonywaniu, zna typologię argumentów;

W5: student wie, w jaki sposób różnice kulturowe mogą wpływać na komunikowanie się ludzi.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student wykorzystuje poprawną argumentację w celu skutecznego przekonywania;

U2: student rozpoznaje środki służące manipulacji językowej;

U3: student dostrzega i formułuje problemy związane z oceną etyczną komunikatów o funkcji nakłaniającej.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student zwiększa swoje kompetencje interpersonalne dzięki poznaniu zasad udanej komunikacji językowej i ćwiczeniom służącym opanowaniu umiejętności z tym związanych;

K2: student umie skutecznie przekonywać odbiorcę, zachowując zasady etyki wypowiedzi;

K3: student umie bronić się przed manipulacją językową stosowaną przez innych uczestników aktu komunikacji;

K4: student zyskuje kompetencje związane z komunikowaniem się z ludźmi o różnej przynależności kulturowej.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- panelowa
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody integracyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Umiejętność skutecznego, a zarazem pełnego szacunku porozumiewania się, jest niezwykle istotna dla kształtowania właściwych relacji interpersonalnych. Celem zajęć jest ukazanie złożoności komunikacji, której uczestnikiem codziennie jest każdy z nas zarówno w sferze prywatnej - w rodzinie oraz relacjach z przyjaciółmi czy znajomymi, jak i w sferze społecznej - między innymi w środowisku nauki oraz pracy.

Udział w ćwiczeniach powinien umożliwić ich uczestnikom bardziej świadome kształtowanie swoich zachowań komunikacyjnych, w tym służyć zwiększeniu umiejętności skutecznego przekonywania innych do swoich racji oraz obrony przed manipulacją językową.

Pełny opis:

1. Komunikacja językowa: elementy składowe i uwarunkowania aktu mowy. Komunikacja interpersonalna a komunikacja masowa.

2. Funkcje wypowiedzi a przebieg procesu komunikacji.

3. Komunikacja niewerbalna: znaczenie mowy ciała.

4. Znaczenie dosłowne i niedosłowne komunikatu. Interpretacja komunikatu i czynniki mogące ją zakłócić.

5. Tacy sami a różni: komunikowanie się między kulturami.

6. Rola argumentacji, wnioskowania i umiejętności dyskutowania w procesie przekonywania.

7. Przekonywanie w świetle zasad etyki słowa: perswazja a manipulacja. Wątpliwe etycznie sposoby przekonywania odbiorcy: chwyty erystyczne i taktyki manipulacyjne (presja, szantaż, kłamstwo). Metody popularyzowane w podręcznikach programowania neurolingwistycznego (m.in. system 4MAT).

8. Asertywność i strategie obrony przed manipulacją językową. Koncepcja "komunikacji bez przemocy" Marshalla Rosenberga. Strategie komunikacyjne w sytuacjach konfliktowych.

9. Perswazja i manipulacja w życiu publicznym. Nowomowa jako jaskrawy przykład manipulacji językowej.

10. Jak być dobrym mówcą? ABC mówcy doskonałego.

11. Wyznaczniki skutecznej i zarazem etycznej komunikacji perswazyjnej.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

R. Grzegorczykowa, Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy [w:] Język a kultura. T.4. Funkcje języka i wypowiedzi, pod red. J. Bartmińskiego i R. Grzegorczykowej, Wrocław 1991, s.11-28 (dostępne na stronie: www. lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/spis04.htm).

J. Detz, Sztuka przemawiania. Nie co mówić, ale jak mówić, Gdańsk 2007.

I. Kamińska-Szmaj, Propaganda, perswazja, manipulacja - próba uporządkowania pojęć, [w:] Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski i P. Nowak, Lublin 2004, s. 13-27.

A. Lustberg, Jak się sprzedać. Skuteczne techniki prezentacji, przekonywania i przekazu swoich idei, tłum. T. Golenia, Warszawa 2012.

Komunikacja i perswazja, czyli jak skutecznie porozumiewać się z innymi, dokument elektroniczny (płyta CD), Smart Education, Warszawa 2012.

M. McKay, M. Davis, P. Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania się, tłum. A. Błaż, Gdańsk 2001 (lub wyd. późn.).

R. Mayer, Sztuka argumentacji: jak wygrać każdy spór, tłum. G. Litwińczuk, Gdańsk 2008.

J. Puzynina, O warunkach udanej komunikacji językowej, [w:] tejże, Słowo – wartość – kultura, Lublin 1997, s. 122-126.

M. B. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy: o języku życia, tłum. M. Markocka-Pepol, M. Kłobukowski, wyd. 3 rozsz., Warszawa 2018.

M. Rusinek, A. Załazińska, Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, Wydawnictwo Znak, Kraków 2018.

A. Rzędowska, J. Rzędowski, Mówca doskonały: wystąpienia publiczne w praktyce, Gliwice 2009.

M. Tokarz, Argumentacja. Perswazja. Manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, wyd. 2, Gdańsk 2006.

E. Wierzbicka-Piotrowska, ABC dobrego mówcy, [w:] Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa 2007, s. 159-229 LUB [w:] E. Wierzbicka, A. Wolański, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Podstawy stylistyki i retoryki, Warszawa 2008, s. 104-173.

Wystąpienia publiczne. Multimedialne szkolenie na płycie CD, wyd. Synergia.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

J. Apps, Nieśmiałość nie popłaca. 25 niezawodnych metod na pozbycie się tremy podczas wystąpień publicznych, tłum. Barbara Grabska-Siwek, Warszawa 2015.

B. Berckhan, Inteligentny sposób radzenia sobie z głupimi uwagami i docinkami: samoobrona słowami z programem treningowym, tłum. M. Jałowiec, wyd. 3. zmien., Kielce 2007.

J. Bralczyk, O języku propagandy i polityki, Warszawa 2007.

J. E. Esposito, Nigdy więcej tremy. Jak przełamać lęk przed wystąpieniami publicznymi, tłum. A. Kucharczyk-Barycza, K. Głowacki, Gliwice 2010.

M. Głowiński, Nowomowa, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 173-182.

M. Głowiński, Nowomowa i ciągi dalsze. Szkice dawne i nowe, Kraków 2009.

T. James, D. Shepard, Magia wystąpień publicznych. Techniki, narzędzia i sztuczki NLP, tłum. B. Solecki, Gliwice 2010.

M. Kochan, Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2005.

Język polityków i jego patologie, red. Krzysztof Łabędź, Kraków 2013.

A. Pease, B. Pease, Mowa ciała, tłum. J. Grabiak, wyd. 1 poszerz., Poznań 2007.

J. O'Connor, I. McDermott, NLP. Zwięzłe i kompetentne wprowadzenie, tłum. J. Bartosik, Poznań 2000.

Ch. Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, tłum. M. Chomicz, Warszawa 2002.

T. Reiman, Potęga perswazyjnej komunikacji. Jak wpływać na ludzi, aby zawsze słyszeć „TAK”!, tłum. A. Kucharczyk-Barycza, Gliwice 2011.

T. Reiman, Potęga mowy ciała. Jak odnieść zawodowy i towarzyski sukces, tłum. O. Kwiecień-Maniewska, Gliwice 2011.

M. Stączek, Riposta i humor w wystąpieniu publicznym, Warszawa 2017.

E. Taylor, Programowanie umysłu. Od manipulacji i prania mózgu poprzez rozwój osobisty po metafizykę dnia powszedniego, tłum. D. Gasper, Warszawa 2010.

S. Vaknin, Biblia NLP. Wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego, tłum. K. Rojek, Gliwice 2011.

T. Witkowski, Psychologia kłamstwa. Motywy - strategie - narzędzia, Wałbrzych 2002.

D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, rozdz. X, Styl retoryczny i jego gatunki. Polski język polityki oraz rozdz. XIV. Nie będziesz szkodził drugiemu mówieniem swoim. Etyczny aspekt stylu wypowiedzi, Warszawa 2008, s. 143-161 oraz 192-202.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawy zaliczenia:

- Uczestnictwo w zajęciach (co najmniej 80%);

- Aktywność i wykonywanie ćwiczeń indywidualnych oraz zespołowych.

UWAGA! W roku 2020/2021 metody i kryteria oceniania są dostosowane do zdalnej formy prowadzenia zajęć. Stosowne informacje znajdują się w części poświęconej cyklowi 2020/2021Z.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Bojałkowska
Prowadzący grup: Krystyna Bojałkowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1745
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Podstawy zaliczenia:

- Aktywne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w formie wideokonferencji;

- Zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi w kursie przedmiotu na platformie Moodle oraz wykonanie tamże zadań obowiązkowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.