Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język łaciński I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-1ZLA-OGOLN-030Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język łaciński I
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych
Grupy: 30 godzin nauczania języka
I rok studiów
Język łaciński
Nauka języka dla studiów stacjonarnych I stopnia
Zajęcia z języków obcych oferowane przez UCJO
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Ochrona Dóbr Kultury:

60 godzin przewidzianych w planie studiów (30 godzin w semestrze zimowym i 30 godzin w semestrze letnim) - 4 ECTS:

- godziny kontaktowe: 26 (w każdym semestrze nauki języka),

- liczba godzin realizowanych w formie zdalnej: 4 (w każdym semestrze nauki języka),

- praca indywidualna studenta: 30 godzin (czas poświęcony na przygotowywanie się do ćwiczeń, przyswajanie i powtarzanie materiału oraz przygotowanie się do testów zaliczeniowych)


Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu cyklu kształcenia student:

W01: zna podstawy gramatyki języka łacińskiego i technikę przekładu w zakresie umożliwiającym analizę i tłumaczenie prostych tekstów łacińskich

- K_W21

W02: posiada określony zasób słownictwa

- K_W21

W03: ma podstawową wiedzę o inskrypcjach rzymskich

- K_W21

W04: wykazuje się znajomością łacińskich sentencji, zwrotów i wyrażeń, szczególnie terminów i zwrotów związanych z kierunkiem studiów

- K_W21

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu cyklu kształcenia student:

U01: potrafi przetłumaczyć prozaiczny tekst łaciński oraz proste inskrypcje rzymskie zawierające najczęściej stosowane skróty

- K_U26

U02: dostrzega związki leksykalne między łaciną a językiem polskim i nowożytnymi językami obcymi

- K_U26

U03: rozumie i poprawnie stosuje powiedzenia i zwroty starożytnych Rzymian funkcjonujące we współczesnych językach i kulturze europejskiej

- K_U26


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu cyklu kształcenia student:

K01: rozumie potrzebę dalszego, samodzielnego kształcenia się w zakresie zarówno fleksji, jak i leksyki łacińskiej w celu właściwego tłumaczenia i rozumienia tekstów;

K02: ma świadomość wpływu kultury starożytnej Grecji i Rzymu na kształtowanie się i rozwój współczesnych języków i kultury europejskiej.

Metody dydaktyczne:

METODY:

- wykład informacyjny,

- analityczna,

- ćwiczeniowa,

- służące prezentacji treści i ewaluacyjne (na platformie edukacyjnej Moodle).

Skrócony opis:

Tematem ćwiczeń są podstawowe zagadnienia z fleksji i składni języka łacińskiego umożliwiające analizę i tłumaczenie prostych zdań łacińskich oraz leksyka łacińska, popularne sentencje, użyteczne zwroty i wyrażenia.

Pełny opis:

W poszczególnych, zgodnych z programem studiów semestrach nauki języka łacińskiego, studenci poznawać będą zasady wymowy i akcentowania wyrazów łacińskich oraz podstawowe zagadnienia z fleksji i składni języka łacińskiego, technikę tłumaczenia zdania, a także łacińską leksykę w zakresie umożliwiającym tłumaczenie prostych tekstów, rozumienie i właściwe stosowanie zwrotów i wyrażeń funkcjonujących w kulturze i języku polskim oraz w językach nowożytnych. Tłumaczone teksty umożliwią studentom poznanie historii i kultury starożytnej Grecji i Rzymu i dostrzeganie związków kultury europejskiej z antykiem.

Literatura:

1. B. Awianowicz, Język łaciński z elementami epigrafiki i numizmatyki rzymskiej, Toruń 2007.

2. B. Bravo, A. Krzyżanowska, A. Kunisz, J. Trynkowski, E. Wipszycka, Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1985.

3. L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2008.

4. S. Wilczyński, T. Zarych, LECTIO LATINA dla klasy I liceum ogólnokształcącego, WSiP, Warszawa 1989.

5. K. Kumaniecki, Słownik łacińsko - polski, Warszawa 1999 lub J. Korpanty, Mały słownik łacińsko - polski, Warszawa 2005.

6. Ks. A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Warszawa 1992.

7. J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 2007.

8. Materiały opracowane przez prowadzącego zajęcia.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Markowska, Małgorzata Skórcz
Prowadzący grup: Małgorzata Skórcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Skórcz
Prowadzący grup: Małgorzata Skórcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Markowska, Małgorzata Skórcz
Prowadzący grup: Małgorzata Skórcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)