Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wychowanie fizyczne- aerobic shape

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 5700-AERO-SHAPE
Kod Erasmus / ISCED: 16.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne- aerobic shape
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Sportowe
Grupy: Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Wychowanie fizyczne - zestaw 1
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych z zakresu przygotowania sportowego,

Ogólny dobry stan zdrowia - brak przeciwwskazań lekarskich

Wskazane zainteresowanie, otwarcie i aktywność

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach - 0

- udział w ćwiczeniach – 2 x 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 0

- przygotowanie do kolokwiów - 0

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 30 godz.


Łącznie: 90 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student

W1: zna podstawowe zasady techniki wykonywania ćwiczeń wzmacniających

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student

U1: posiada podstawowe umiejętności niezbędne do wykonywania ćwiczeń wzmacniających (technika wykonania ćwiczenia, sposób oddychania)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1: ma świadomość wpływu aktywności fizycznej na dobre samopoczucie, posiada nawyk systematycznej aktywności fizycznej

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania ćwiczeń:

- analityczna

- syntetyczna

- mieszana


Metody realizacji ćwiczeń:

- naśladowcza - ścisła

- zadaniowa – ścisła


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Ćwiczenia przy muzyce wzmacniające mięśnie całego ciała (ukierunkowane na pracę mięśni brzucha, ud i pośladków) z użyciem przyborów lub oporu własnego ciała.

Pełny opis:

Zajęcia shape, nazywane są także body sculpt, body styling lub w skrócie po prostu BS. Jest to kompleksowy zestaw ćwiczeń wzmacniających. W czasie lekcji można wykorzystywać przybory jak i ćwiczyć z oporem własnego ciała. Niezbyt szybkie tempo sprzyja koncentracji na technice, bezpieczeństwie i dokładności wykonywanych ćwiczeń.

Średnia intensywność i nieskomplikowany pod względem koordynacyjnym zestaw ćwiczeń, pozwalają uczestniczyć w nich wszystkim, bez względu na wiek, płeć i wydolność fizyczną. Podczas zajęć można poznać podstawowe kroki aerobikowe oraz technikę ćwiczeń wzmacniających.

Duża liczba powtórzeń zapewnia intensywną pracę mięśni, a co się z tym wiąże, pomaga je wzmacniać i kształtować. Na początku zajęć wykonywana jest 10 - 12 minutowa rozgrzewka, po której następuje faza ćwiczeń wzmacniających wykonywanych w pozycjach wysokich niskich. Te ostatnie - na matach. Na koniec wykonywane są ćwiczenia rozciągające i rozluźniające mięśnie angażowane w trakcie całego treningu. Ostatnia część zajęć zajmuje około 7 - 10 minut.

Literatura:

1. Delavier F.: Modelowanie sylwetki. Atlas ćwiczeń dla kobiet. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

2. Doutreloux J.P., Masseglia M., Robert Ph.: Muskulatura i rozciąganie. Wydawnictwo JK, Łódź 2007.

3. Grodzka - Kubiak E.: Aerobik czy fitness. DDK Edition, Poznań 2002.

4. Olex – Mierzejewska D.: Fitness. Teoretyczne i metodyczne podstawy prowadzenia zajęć. AWF, Katowice 2002.

5. Pietrzyk D. (red.): Fitness nowoczesne formy gimnastyki. TKKF,Warszawa 2002.

6. Szot Z. (red.): Aerobik, AWFiS, Gdańsk 2002.

Metody i kryteria oceniania:

W1 – rozmowy ze studentami; zaliczenie – student potrafi opisać technikę wykonania ćwiczeń wzmacniających różne grupy mięśniowe

U1 - obserwacja pracy studenta podczas ćwiczeń wzmacniających; zaliczenie – student wykonuje poprawnie podstawowe ćwiczenia wzmacniające główne grupy mięśniowe i zna zasadę oddychania podczas wykonywania każdego z nich

K1 – sprawdzanie obecności; zaliczenie – podstawą zaliczenia jest 100% obecność na zajęciach oraz zaangażowanie i aktywność

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewandowska-Plińska
Prowadzący grup: Anna Lewandowska-Plińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewandowska-Plińska
Prowadzący grup: Anna Lewandowska-Plińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewandowska-Plińska
Prowadzący grup: Anna Lewandowska-Plińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)