Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wychowanie fizyczne - piłka nożna halowa mężczyzn

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 5700-PNH
Kod Erasmus / ISCED: 16.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne - piłka nożna halowa mężczyzn
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Sportowe
Grupy: Wychowanie fizyczne - zestaw 1
Strona przedmiotu: http://ucs.umk.pl
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych z zakresu przygotowania sportowego.Ogólny dobry stan zdrowia - brak przeciwwskazań lekarskich. Wskazane zainteresowanie, otwarcie i aktywność.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach - 0

- udział w ćwiczeniach – 2x30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 0

- przygotowanie do kolokwiów - 0

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim -30 godz.

Łącznie: 90 godz. (2 ECTS)

.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student posiada wiedzę o podstawach techniki i taktyki w piłce nożnej halowej.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Posiada podstawowe umiejętności włączenia się w prozdrowotny styl życia z wyborem aktywności na całe Zycie oraz kształtowania postaw sprzyjających aktywności fizycznej na całe życie.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Promuje społeczne i kulturowe znaczenie sportu i aktywności fizycznej oraz pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej.

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:

-analityczna

-syntetyczna

-mieszana

Metody realizacji zadań:

-naśladowczo ścisła

-zadaniowo ścisła


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Skrócony opis:

Nauka i doskonalenie podstawowych elementów piłkarskich takich jak uderzenie piłki nogą, głową, przyjęcie podania oraz prowadzenie piłki w linii prostej i w slalomie.

Pełny opis:

Prowadzenie zajęć o charakterze nauczającym technikę.

-uderzenie piłki prawą i lewą nogą’ przyjęcie piłki toczonej i po podaniu, zwód ciałem bez piłki i z piłką, zasady i nauka gry ciałem w atakowaniu i grze obronnej, odbieranie piłki przez wyprzedzanie, wznowienie gry z linii bocznej boiska.

-taktyka atakowania indywidualnego i zespołowa.

-taktyka bronienia indywidualnego i zespołowa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Tim Bums-Holistic futsal

2.Malcom Ćook, Jiury Shoulder-Trening piłkarski, gry, ćwiczenia techniczne i kondycyjne.

3. Rogerio Silwa de Melo- Futsal 1000

Literatura uzupełniająca:

1.Przepisy gry –piłka halowa.

Metody i kryteria oceniania:

W1- Student potrafi potrafi opisać podstawy techniki i taktyki w piłce nożnej halowej (futsal).

U1-Obserwacja działań studenta podczas zajęć ;zaliczenie.

K1-Sprawdzanie obecności;zaliczenie.Student musi odbyć,usprawiedliwić zwolnieniem lekarskim lub odrobić wszystkie zaplanowane zajęcia.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Barczak
Prowadzący grup: Wojciech Barczak, Łukasz Żebrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Barczak
Prowadzący grup: Wojciech Barczak, Łukasz Żebrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Barczak
Prowadzący grup: Krzysztof Wasilkiewicz, Łukasz Żebrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Żebrowski
Prowadzący grup: Kamil Michalski, Izabela Pawłowska, Mariusz Soja, Michał Wasielewski, Łukasz Żebrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Barczak
Prowadzący grup: Zofia Berlikowska, Piotr Dobrolubow, Michał Wasielewski, Krzysztof Wasilkiewicz, Roman Wiwatowski, Łukasz Żebrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Barczak
Prowadzący grup: Łukasz Żebrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)