Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7100-CHEM-1-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia
Jednostka: Instytut Medycyny Weterynaryjnej
Grupy: _Weterynaria-plan studiów 1 rok sj
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli - 45 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta – 55 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 25 godz.

- przygotowanie do zajęć laboratoryjnych: 10 godz.

- przygotowanie do sprawdzianów tematycznych: 20 godz.

Łącznie: 100 godz. – 4 punkty ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - posiada wiedzę z zakresu chemii niezbędną dla zrozumienia i opisania podstawowych procesów biologicznych – K_W06.

W2 - zna podstawowe metody i techniki laboratoryjne stosowane w chemii analitycznej – K_W06.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 – potrafi sporządzić roztwory o określonym stężeniu – K_U02.

U2 - samodzielnie wykonuje podstawowe analizy chemiczne oraz interpretuje uzyskane wyniki i wyciąga wnioski – K_U02, K_U03.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - posiada nawyk ciągłego pogłębiania wiedzy i doskonalenia

umiejętności – K_K08.

K2 - rozumie potrzebę współpracy w zespole podczas realizacji

eksperymentów – K_K09.

Metody dydaktyczne:

Wykład – prezentacja wspomagana środkami audiowizualnymi.

Zajęcia laboratoryjne w pracowni chemicznej.

Skrócony opis:

Utrwalenie podstaw chemii niezbędnych do zrozumienia podstawowych procesów biologicznych; zapoznanie się z podstawowym sprzętem laboratoryjnym stosowanym w chemii analitycznej; nabycie umiejętności samodzielnego planowania i wykonywania analiz chemicznych w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu lekarza weterynarii; zdobycie umiejętności interpretacji wyników eksperymentalnych i ich krytycznej oceny.

Pełny opis:

Wykłady: układ okresowy pierwiastków z uwzględnieniem prawa okresowości; rodzaje wiązań chemicznych i oddziaływania międzycząsteczkowe; podstawowe rodzaje reakcji chemicznych; równowaga chemiczna i wpływ czynników zewnętrznych na stan równowagi chemicznej; roztwory słabych i mocnych elektrolitów; równowaga kwasowo-zasadowa w roztworach elektrolitów (dysocjacja, hydroliza); mieszaniny buforowe; podstawowe zagadnienia z zakresu kinetyki reakcji chemicznych; efekty energetyczne reakcji chemicznych; hydrofilowe i hydrofobowe układy koloidalne; rola wody w procesach chemicznych i biologicznych; biologiczne układy koloidalne.

Laboratorium: zapoznanie z techniką laboratoryjną oraz z praca na pracowni chemicznej; sposoby przygotowywania roztworów o określonym stężeniu; rozcieńczanie roztworów i pomiar pH; roztwory buforowe: sporządzanie buforów o określonym pH; wyznaczanie zakresu buforowania i pojemności buforowej; sole trudnorozpuszczalne; związki kompleksowe; rodzaje roztworów koloidalnych i ich właściwości; wpływ różnych czynników na reakcje chemiczne; wybrane reakcje jonowe zachodzące w roztworach wodnych; reakcje utleniania i redukcji.

Literatura:

Literatura podstawowa

T. Kędryna. Chemia ogólna z elementami biochemii. Wyd. ZamKor, Kraków 2004.

J. Fisher, J.R.P. Arnold. Chemia dla biologów. Krótkie wykłady. Wyd. PWN, Warszawa 2008.

L. Pajdowski, Chemia ogólna, 2002, PWN, Warszawa

A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej tom 1 (wyd. 6), 2012, PWN, Warszawa.

H. Kowalczyk-Dembińska, J. Łukaszewicz, Chemia ogólna i jakościowa analiza chemiczna. Ćwiczenia laboratoryjne – część I, 2008, UMK, Toruń

Literatura uzupełniająca

J. Minczewski, Z. Marczenko. Chemia analityczna, tom 1 i 2. Wyd. PWN, Warszawa 2008.

Z. Galus. Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej. Wyd. PWN, Warszawa 2008.

D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch. Podstawy chemii analitycznej. Wyd. PWN, Warszawa 2006.

H. Kowalczyk-Dembińska, J. Łukaszewicz, Chemia ogólna i jakościowa analiza chemiczna. Ćwiczenia laboratoryjne – część II, 2008, UMK, Toruń

Metody i kryteria oceniania:

Wykład

- egzamin pisemny. Kryteria oceniania:

ocena dostateczna: 60-70% maksymalnej liczby punktów,

ocena dostateczna plus: 71-80% maksymalnej liczby punktów

ocena dobra: 81-87% maksymalnej liczby punktów

ocena dobry plus: 88-94% maksymalnej liczby punktów

ocena bardzo dobra: powyżej 94% maksymalnej liczby punktów.

Laboratorium

- sprawdziany cząstkowe z bloków tematycznych (wymagane zaliczenie wszystkich sprawdzianów) – ocena na zaliczeniu końcowym to średnia arytmetyczna. Kryteria oceniania:

ocena dostateczna: 60-70% maksymalnej liczby punktów,

ocena dostateczna plus: 71-80% maksymalnej liczby punktów

ocena dobra: 81-87% maksymalnej liczby punktów

ocena dobry plus: 88-94% maksymalnej liczby punktów

ocena bardzo dobra: powyżej 94% maksymalnej liczby punktów.

- ocena sprawozdań analiz wykonanych na zajęciach,

- zaliczenie laboratorium: średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich sprawdzianów i pozytywne oceny ze sprawozdań analiz wykonanych na zajęciach.

W zakresie kompetencji społecznych oceniana jest aktywność studenta na zajęciach i jego zaangażowanie oraz praca zespołowa. Prowadzący na podstawie oceny kompetencji społecznych może podnieć ocenę końcową o 0,25 stopnia.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Biniak
Prowadzący grup: Stanisław Biniak, Piotr Gauden, Emil Korczeniewski, Maria Leżańska, Małgorzata Skorupska, Grzegorz Szymański, Grzegorz Trykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Biniak
Prowadzący grup: Stanisław Biniak, Piotr Gauden, Anna Kaczmarek-Kędziera, Grzegorz Szymański, Adrian Topolski, Grzegorz Trykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gauden, Grzegorz Trykowski
Prowadzący grup: Piotr Gauden, Magdalena Gierszewska, Magdalena Ligor, Grzegorz Trykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)