Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Funkcjonowanie służb BHP w praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-PS-BHP-FSBHPwP
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Funkcjonowanie służb BHP w praktyce
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Podyplomowe Studium „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

uczestnictwo w wykładach - 16 godz.

uczestnictwo w ćwiczeniach - 4 godz.

studiowanie przepisów prawnych, literatury uzupełniającej i ewentualnie źródeł informacji z internetu - 15 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

zna zakres działania, uprawnienia i obowiązki służb BHP w zakładzie pracy oraz ich praktyczne uwarunkowania

Efekty uczenia się - umiejętności:

potrafi przeprowadzić postępowanie powypadkowe i sporządzić niezbędną dokumentację

potrafi opracować wewnątrzzakładowe instrukcje BHP dla wybranych stanowisk pracy

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

umie zaplanować swoją pracę, ustalić priorytety, samodzielnie dzielić zadania na etapy, bronić swoich racji w relacjach kierownictwo zakładu – pracownik

Metody dydaktyczne:

wykład z prezentacjami multimedialnymi

wykład konwersatoryjny

ćwiczenia w małych grupach z zadaną grą symulacyjną

Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Skrócony opis:

Wybrane zagadnienia praktyczne funkcjonowania służb bhp w zakładzie pracy. Zakres działania służb, szkolenia bhp, wypadki przy pracy, instrukcje bezpieczeństwa.

Pełny opis:

Zakres działania, uprawnienia i obowiązki służb BHP w zakładzie pracy,

praktyczne uwarunkowania ich funkcjonowania.

Wdrażanie kultury bezpieczeństwa w pracy, współdziałanie z kadrą kierowniczą i pracownikami.

Szkolenia bhp: rodzaje, wymogi formalno-prawne, organizacja, programy ramowe, częstotliwość, dokumentacja. Niezbędne elementy merytoryczne instruktażu ogólnego. Dostosowanie zakresu i metodyki instruktażu stanowiskowego do indywidualnych potrzeb pracownika.

Wypadki przy pracy: prowadzenie postępowania powypadkowego, sporządzanie dokumentacji, formułowanie zaleceń powypadkowych. Analiza wypadkowości i profilaktyka wypadkowa.

Instrukcje wewnątrzzakladowe, niezbedne elementy procedur bezpieczeństwa, opiniowanie i wdrażanie instrukcji. Komplet dokumentacji i procedur na przykładzie prac wysokościowych metodą alpinistyczną.

Literatura:

Rączkowski Bogdan, BHP w praktyce, ODDK, Gdańsk, aktualne wydanie.

Dołęgowski Bogusław, Janczała Stefan, Praktyczny poradnik dla służ bhp, ODDK Gdańsk

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.1997.109.704

Rozp. Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2004.180.1860

Rozp. Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy Dz.U.2009.105.870.

Rozp. MPiPS w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia. Dz.U.2002.236.1992.

Rozp. Min. Gospodarki i Pracy w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy Dz.U.2004.227.2298.

Rozp. MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz.U.2003.6.69.

Rozp. MNiSzW w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach Dz.U.2007.128.897

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Dz.U.2009.167.1322. j.t.

Rozp. MPiPS w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy Dz.U.2009.14.80.

Rozp. Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych Dz.U.2009.105.869.

Ustawa o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. Dz.U.2002.199.1674.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników. Dz.U.2008.50.291.

Rozp. MPS w sprawie sposobu i trybu zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej oraz ustalania jego okoliczności i przyczyn. Dz.U.2005.76.669.

Rozp. MRiRW w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego. Dz.U.2007.98.652.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności, aktywności na zajęciach, indywidualnego opracowania zadanego problemu.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Kurzawa
Prowadzący grup: Damian Skrzypek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)