Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wypadki i katastrofy oraz systemy kryzysowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-PS-BHP-WiKoSK
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wypadki i katastrofy oraz systemy kryzysowe
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Podyplomowe Studium „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza o wypadkach

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład - 10 godz

Praca indywidualna - 20 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 20 godz.

Całkowity nakład pracy studenta - 50 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna przyczyny wypadków, które mogą występować na danym stanowisku pracy.

Student ma wiedzę decydującą o zapobieganiu wypadkom przy pracy.

Student ma wiedzę o katastrofach zagrażających zdrowiu ludzi.

Student zna strukturę systemu kryzysowego w Polsce.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student posiada umiejętność analizy wypadkowości na stanowiskach pracy, jak również w całym zakładzie pracy.

Student potrafi podjąć działania profilaktyczne w celu zapewnienia bezpiecznej pracy.

Student potrafi podjąć działania w sytuacjach kryzysowych.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma świadomość ryzyka wykonywanej pracy; ma świadomość prawidłowego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwencjonalny z pokazami multimedialnymi

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omawiane są definicje wypadków i regulacje prawne. Wymienione są rodzaje i skutki katastrof. Przedstawiona jest struktura krajowego systemu zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Pełny opis:

Rodzaje wypadków. Statystyka wypadków w poszczególnych rodzajach działalności. Regulacje prawne dotyczące kwalifikowania wypadków, zgłaszania i oceny wypadków. Postępowanie powypadkowe. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Zespół powypadkowy. Rodzaje katastrof. Definicja i charakterystyka zakładów o szczególnym zagrożeniu. Omówienie krajowego systemu zarządzania kryzysowego na poszczególnych poziomach krajowej administracji. Kompetencje i odpowiedzialność osób na stanowiskach premiera, wojewody, starosty, prezydenta miasta i wójta w sytuacjach kryzysowych. Omówienie roli i zadań jednostek w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Omówienie zadań Straży Pożarnej, Policji i innych organizacji administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Omówienie źródeł informacji o zagrożeniach środowiskowych i ich monitoringu.

Literatura:

Rączkowski B., BHP w praktyce, wyd. XVI, ODDK, Gdańsk, 2016 (aktualne od wydania XIII, 2010)

H. Wojciechowska-Piskorska, Wypadki przy pracy. Poradnik pracodawcy i służb bhp, ODDK, Gdańsk, 2013

M. Gałusza, W. Langer, Wypadki i choroby zawodowe - dokumentacja, postępowanie, orzecznictwo, TARBONUS, Kraków, 2014

Podstawy prewencji wypadkowej, red. Z. Pawłowska, CIOP, Warszawa, 2008

A. Gajek, System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Polskie przepisy, Dyrektywa Seveso II i Dyrektywa Seveso III, CIOP, Warszawa, 2013

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – egzamin pisemny (w części test jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru).

Kryteria oceniania:

dostateczny – 3 (=>50%)

dostateczny plus – 3+ (>60%)

dobry – 4 (>65%)

dobry plus – 4+ (>75%)

bardzo dobry – 5 (>80%)

Praktyki zawodowe:

nie ma

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Kurzawa
Prowadzący grup: Anna Filipiak-Szok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identycznie jak w Podstawowych informacjach o przedmiocie

Pełny opis:

identycznie jak w Podstawowych informacjach o przedmiocie

Literatura:

identycznie jak w Podstawowych informacjach o przedmiocie

Uwagi:

nie ma

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)