Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Analiza farmaceutyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-CM-PW7c-VIa
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza farmaceutyczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Studia stacjonarne I stopnia - kierunke: Chemia Medyczna - semestr 6
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z chemii nieorganicznej, fizycznej, organicznej oraz chemii analitycznej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (godziny kontaktowe): 30h

2. Praca indywidualna studenta:

- przygotowanie do egzaminu 15 h;

- przygotowanie do laboratorium, sporządzanie sprawozdań-15 h

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim 15 h.

Łącznie 75 godzin/25h =3pkt ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: dysponuje podstawową wiedzą z zakresu nauk biologicznych i chemicznych wykorzystywaną w analityce farmaceutycznej

W2: zna teoretyczne i praktyczne aspekty metod, technik i narzędzi badawczych wykorzystywanych w analizach farmaceutycznych

W3: zna podstawowe metody syntezy, izolowania i analizy związków chemicznych, w tym biologicznie aktywnych

K_W03: K_W04: K_W05


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 umie wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu nauk chemicznych i biologicznych do analizy związków biologicznie aktywnych;

U2: potrafi zaplanować eksperyment i wykorzystać aparaturę służącą do realizacji określonego zadania badawczego

U3: stosuje podstawowe metody analityczne wykorzystywane w analityce farmaceutycznej oraz potrafi opracować wyniki eksperymentalne

K_U03: K_U04: K_U05


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie konieczność ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych.

K2: potrafi organizować pracę w grupie, przyjmując w niej różne role dąży do realizacji powierzonych zadań

K3: potrafi odpowiednio określić priorytety w celu zaplanowania i realizacji określonego zadania

K4: zna oraz przestrzega zasady i normy, dba o zdrowie i środowisko

naturalne

K5: rozumie etyczne i społeczne aspekty praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności

K_K01; K_K02; K_K03: K_K05; K_K06


Metody dydaktyczne:

Wykład – metoda podająca – wykład problemowy

Laboratorium – samodzielna praca studentów – wykonywanie analiz farmaceutyków


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Wykład z przedmiotu Analiza farmaceutyczna ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej oceny jakości surowców i produktów farmaceutycznych w świetle aktualnych wymogów prawnych. Ponadto student zapozna się ze składem substancji leczniczych oraz podstawowymi postaciami leków. Ponadto przedstawione zostaną metody farmakopealne stosowane w analizie surowców oraz gotowych form leków. Dodatkowo na podstawie literatury naukowej zostaną zaprezentowane najnowsze metody instrumentalne wykorzystywane w analizie farmaceutycznej.

Laboratorium z przedmiotu Analiza farmaceutyczna poświęcone jest zapoznaniu studenta z konwencjonalnymi, farmakopealnymi oraz nowoczesnymi metodami instrumentalnymi stosowanymi w analizie środków leczniczych.

Pełny opis:

Wykład z przedmiotu Analiza farmaceutyczna ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej oceny jakości surowców i produktów farmaceutycznych w świetle ustawodawstwa polskiego i europejskiego. Student zapozna się ze składem substancji leczniczych (substancja aktywna, substancje pomocnicze) oraz podstawowymi postaciami leków (tabletki, drażetki, syropy itd.) Omówione zostaną systemy sterowania jakością środków leczniczych. Ponadto przedstawione zostaną metody farmakopealne stosowane w analizie jakościowej i ilościowej surowców oraz gotowych form leków. Dodatkowo na podstawie literatury naukowej zostaną zaprezentowane najnowsze metody instrumentalne wykorzystywane w analizie farmaceutycznej.

Laboratorium z przedmiotu Analiza farmaceutyczna poświęcone jest zapoznaniu studenta z konwencjonalnymi, farmakopealnymi oraz nowoczesnymi metodami instrumentalnymi stosowanymi w analizie środków leczniczych. Zajęcia obejmują analizę jakościową i ilościową surowców i produktów farmaceutycznych. Studenci będą przeprowadzać identyfikację oraz wykonywać próby tożsamościowe wybranych grup leków. Analiza ilościowa związków aktywnych będzie przeprowadzana w oparciu o metody miareczkowe, elektrochemiczne, spektroskopowe oraz chromatograficzne.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. M. Zając, E. Pawełczyk, A. Jelińska: Chemia leków, Wyd. Naukowe AM Poznań 2006r.

2. Farmakopea Polska wyd. VIII

3. Red. M. Gorczyca, A. Zejc. Ćwiczenia z chemii leków, Wyd. Nauk. UJ, 1996r.

4. H. Hopkała, G. Misztal, L. Przyborowski: Analiza środków leczniczych, AM Lublin 1997r.

5. M. Zając, A. Jelińska, I. Musialska, M. Nogowska, B. Stanisz: Ocena jakości substancji leczniczych i preparatów farmaceutycznych według wymagań farmakopealnych i ICH, Wyd. Kontekst 2000r.

6. European Pharmacopoeia 5-th edition

Literatura uzupełniająca:

1. A. Zejc, M. Gorczyca: Chemia leków, PZWL 2008r.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Kurzawa
Prowadzący grup: Marzanna Kurzawa, Tadeusz Muzioł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład z przedmiotu Analiza farmaceutyczna ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej oceny jakości surowców i produktów farmaceutycznych w świetle aktualnych wymogów prawnych. Ponadto student zapozna się ze składem substancji leczniczych oraz podstawowymi postaciami leków. Ponadto przedstawione zostaną metody farmakopealne stosowane w analizie surowców oraz gotowych form leków. Dodatkowo na podstawie literatury naukowej zostaną zaprezentowane najnowsze metody instrumentalne wykorzystywane w analizie farmaceutycznej.

Laboratorium z przedmiotu Analiza farmaceutyczna poświęcone jest zapoznaniu studenta z konwencjonalnymi, farmakopealnymi oraz nowoczesnymi metodami instrumentalnymi stosowanymi w analizie środków leczniczych.

Pełny opis:

Wykład z przedmiotu Analiza farmaceutyczna ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej oceny jakości surowców i produktów farmaceutycznych w świetle ustawodawstwa polskiego i europejskiego. Student zapozna się ze składem substancji leczniczych (substancja aktywna, substancje pomocnicze) oraz podstawowymi postaciami leków (tabletki, drażetki, syropy itd.) Omówione zostaną systemy sterowania jakością środków leczniczych. Ponadto przedstawione zostaną metody farmakopealne stosowane w analizie jakościowej i ilościowej surowców oraz gotowych form leków. Dodatkowo na podstawie literatury naukowej zostaną zaprezentowane najnowsze metody instrumentalne wykorzystywane w analizie farmaceutycznej.

Laboratorium z przedmiotu Analiza farmaceutyczna poświęcone jest zapoznaniu studenta z konwencjonalnymi, farmakopealnymi oraz nowoczesnymi metodami instrumentalnymi stosowanymi w analizie środków leczniczych. Zajęcia obejmują analizę jakościową i ilościową surowców i produktów farmaceutycznych. Studenci będą przeprowadzać identyfikację oraz wykonywać próby tożsamościowe wybranych grup leków. Analiza ilościowa związków aktywnych będzie przeprowadzana w oparciu o metody miareczkowe, elektrochemiczne, spektroskopowe oraz chromatograficzne.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. M. Zając, E. Pawełczyk, A. Jelińska: Chemia leków, Wyd. Naukowe AM Poznań 2006r.

2. Farmakopea Polska wyd. VIII

3. Red. M. Gorczyca, A. Zejc. Ćwiczenia z chemii leków, Wyd. Nauk. UJ, 1996r.

4. H. Hopkała, G. Misztal, L. Przyborowski: Analiza środków leczniczych, AM Lublin 1997r.

5. M. Zając, A. Jelińska, I. Musialska, M. Nogowska, B. Stanisz: Ocena jakości substancji leczniczych i preparatów farmaceutycznych według wymagań farmakopealnych i ICH, Wyd. Kontekst 2000r.

6. European Pharmacopoeia 5-th edition

Literatura uzupełniająca:

1. A. Zejc, M. Gorczyca: Chemia leków, PZWL 2008r.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Kurzawa
Prowadzący grup: Karolina Kulka-Kamińska, Marzanna Kurzawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład z przedmiotu Analiza farmaceutyczna ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej oceny jakości surowców i produktów farmaceutycznych w świetle aktualnych wymogów prawnych. Ponadto student zapozna się ze składem substancji leczniczych oraz podstawowymi postaciami leków. Ponadto przedstawione zostaną metody farmakopealne stosowane w analizie surowców oraz gotowych form leków. Dodatkowo na podstawie literatury naukowej zostaną zaprezentowane najnowsze metody instrumentalne wykorzystywane w analizie farmaceutycznej.

Laboratorium z przedmiotu Analiza farmaceutyczna poświęcone jest zapoznaniu studenta z konwencjonalnymi, farmakopealnymi oraz nowoczesnymi metodami instrumentalnymi stosowanymi w analizie środków leczniczych.

Pełny opis:

Wykład z przedmiotu Analiza farmaceutyczna ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej oceny jakości surowców i produktów farmaceutycznych w świetle ustawodawstwa polskiego i europejskiego. Student zapozna się ze składem substancji leczniczych (substancja aktywna, substancje pomocnicze) oraz podstawowymi postaciami leków (tabletki, drażetki, syropy itd.) Omówione zostaną systemy sterowania jakością środków leczniczych. Ponadto przedstawione zostaną metody farmakopealne stosowane w analizie jakościowej i ilościowej surowców oraz gotowych form leków. Dodatkowo na podstawie literatury naukowej zostaną zaprezentowane najnowsze metody instrumentalne wykorzystywane w analizie farmaceutycznej.

Laboratorium z przedmiotu Analiza farmaceutyczna poświęcone jest zapoznaniu studenta z konwencjonalnymi, farmakopealnymi oraz nowoczesnymi metodami instrumentalnymi stosowanymi w analizie środków leczniczych. Zajęcia obejmują analizę jakościową i ilościową surowców i produktów farmaceutycznych. Studenci będą przeprowadzać identyfikację oraz wykonywać próby tożsamościowe wybranych grup leków. Analiza ilościowa związków aktywnych będzie przeprowadzana w oparciu o metody miareczkowe, elektrochemiczne, spektroskopowe oraz chromatograficzne.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. M. Zając, E. Pawełczyk, A. Jelińska: Chemia leków, Wyd. Naukowe AM Poznań 2006r.

2. Farmakopea Polska wyd. VIII

3. Red. M. Gorczyca, A. Zejc. Ćwiczenia z chemii leków, Wyd. Nauk. UJ, 1996r.

4. H. Hopkała, G. Misztal, L. Przyborowski: Analiza środków leczniczych, AM Lublin 1997r.

5. M. Zając, A. Jelińska, I. Musialska, M. Nogowska, B. Stanisz: Ocena jakości substancji leczniczych i preparatów farmaceutycznych według wymagań farmakopealnych i ICH, Wyd. Kontekst 2000r.

6. European Pharmacopoeia 5-th edition

Literatura uzupełniająca:

1. A. Zejc, M. Gorczyca: Chemia leków, PZWL 2008r.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)