Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia analityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-ChK-ChA
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia analityczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Chemia kosmetyczna - semestr 2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 9.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

chemia ogólna

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (135 godz.):

- udział w wykładach – 30 godz.

- udział w laboratoriach – 75 godz.

- udział w ćwiczeniach rachunkowych – 15 godz.

- udział w konsultacjach - 15 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (90 godz.):

- przygotowanie do laboratoriów – 35 godz.

- czytanie literatury - 20 godz.

- przygotowanie studenta do kolokwiów/egzaminu - 35 godz.


Łącznie 225 godzin/25h = 9 pkt ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 zna w zaawansowanym stopniu prawa i nazewnictwo chemiczne

K_W05 zna podstawowe pakiety oprogramowania użytkowego do analizy i opracowania danych

K_W06 zna teoretyczne i praktyczne aspekty wykonania jakościowej i ilościowej analizy metodami klasycznymi i instrumentalnymi oraz zasady działania aparatury


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 potrafi posługiwać się nazewnictwem chemicznym oraz pojęciami z zakresu chemii ogólnej

K_U06 potrafi wykonać analizy ilościowe z zastosowaniem metod wagowych, miareczkowych i instrumentalnych na podstawie procedur analitycznych oraz przygotować raporty z analizy

K_U16 potrafi odpowiednio zachować się w razie różnego typu zagrożeń, np.: pożaru, kontaktu z odczynnikami chemicznymi

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Analityczne myślenie: Samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością informacji, dostrzega zależności pomiędzy zjawiskami i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki

K_K03 Sumienność i dokładność: Jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania; dba o szczegół; jest systematyczny

K_K05 Dążenie do rozwoju: Jest nastawiony na nieustanne zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń; widzi potrzebę ciągłego doskonalenie się i podnoszenia kompetencji zawodowych; zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia

K_K08 Profesjonalizm i etyka: Zna i przestrzega zasady i normy obowiązujące chemika, w tym normy etyczne; rozumie społeczną rolę zawodu; rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej, dbałości o zdrowie i środowisko naturalne w działaniach własnych i innych osób

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacjami multimedialnymi i pokazami wybranych analiz miareczkowych.

Laboratorium - samodzielna praca eksperymentalna studentów


Ćwiczenia związane są z treściami programowymi przerabianymi na wykładzie.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Poznanie najważniejszych pojęć i metod ilościowych oraz wagowych w chemii analitycznej.

Zrozumienie zastosowania teoretycznej wiedzy do oznaczeń miareczkowych i wagowych.

Pełny opis:

Treści programowe wykładu:

• Wstęp do klasycznej chemii analitycznej.

• Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne stosowane w analizie ilościowej.

• Szkło i sprzęt laboratoryjny stosowany w analizie objętościowej i wagowej.

• Podstawy teoretyczne analizy objętościowej: równowagi chemiczne, dysocjacja elektrolityczna, teorie kwasów i zasad, reakcje protolityczne, roztwory buforowe, substancje podstawowe i roztwory mianowane.

• Wstęp do metod miareczkowych.

• Alkacymetria: krzywe miareczkowania, wskaźniki pH, zastosowanie i przykłady oznaczeń.

• Analiza strąceniowa i wagowa: osady w analizie chemicznej, rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności, czynniki wpływające na rozpuszczalność osadów, krzywe miareczkowania strąceniowego, metody wyznaczania punktu równoważnikowego, przykłady oznaczeń argentometrycznych i wagowych.

• Kompleksometria: tworzenie i budowa kompleksów, stałe trwałości kompleksów, czynniki wpływające na trwałość kompleksu, równowagi kompleksowania i ich wykorzystanie w analizie, miareczkowanie bezpośrednie, odwrotne, podstawieniowe, wskaźniki kompleksometryczne, przykłady oznaczeń kompleksometrycznych.

• Redoksymetria: procesy redukcyjno-oksydacyjne, potencjał redoks, czynniki wpływające na przebieg reakcji redoks, równanie Nernsta, krzywe miareczkowania redoks, wskaźniki redoks, manganometria, jodometria,bromianometria, cerometria, askorbinometria, chromianometria, jodanometria, przykłady oznaczeń redoksymetrycznych.

• Ocena statystyczna wyników.

Treści programowe laboratorium:

• Nauka posługiwania się szkłem stosowanym w analizie objętościowej.

• Wyznaczanie współmierności kolby z pipetą.

• Nastawianie roztworów mianowanych – HCl, NaOH, AgNO3, EDTA, KMnO4, Na2S2O3.

• Wykonanie analiz chemicznych z zakresu miareczkowania:

• alkacymetrycznego – oznaczanie HCl i CH3COOH za pomocą mianowanego roztworu NaOH oraz Na2CO3 za pomocą mianowanego roztworu HCl;

• strąceniowego - oznaczanie chlorków metodą Mohra i tiocyjanianów metodą Volharda;

• kompleksometrycznego – oznaczanie jonów wapnia, magnezu oraz mieszaniny wapnia i magnezu za pomocą mianowanego roztworu EDTA;

• redoksymetrycznego oznaczania szczawianów, żelaza, wapnia za pomocą mianowanego roztworu KMnO4 oraz jonów miedzi(II) i dichromianu(VI) potasu za pomocą mianowanego roztworu Na2S2O3.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. E. Szłyk, M. Kurzawa, A. Szydłowska, A. Jastrzębska, Ilościowa Analiza Chemiczna. Metody wagowe i miareczkowe, UMK, 2012, Toruń:

2. Minczewski J., Marczenko Z., Chemia analityczna, Tom 2, „Chemiczne metody analizy ilościowej. PWN, Warszawa, 1999

3. Cygański A., Chemiczne metody analizy ilościowej, WNT, Warszawa, 1997

4. Skoog Douglas A., West Donald M., Holler F. James, Crouch Stanley R. Podstawy chemii analitycznej. Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca:

1. D.C. Harris Quantitative Chemical Analysis, VIIIth Ed. Freeman and Co. N.Y.

2. A. Hulanicki, Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej, PWN, Warszawa, 1993.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Egzamin pisemny 2,5 godz. w formie odpowiedzi na pytania.

Laboratorium: zaliczenie na ocenę na podstawie wyników z 3 kolokwiów i sprawozdań z wykonywanych analiz.

Kryteria oceniania:

Wykład:

- niedostateczny (<40%)

- dostateczny (40-50%):

- dostateczny plus (51-60%)

- dobry (61-70%)

- dobry plus (71-80%)

- bardzo dobry (81-100%)

Laboratorium:

- niedostateczny (<50%)

- dostateczny (50-55%):

- dostateczny plus (56-65%)

- dobry (66-75%)

- dobry plus (76-85%)

- bardzo dobry (86-100%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 75 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jastrzębska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Prowadzący grup: Leszek Pazderski, Dobrochna Rabiej-Kozioł, Aleksandra Szydłowska-Czerniak, Grzegorz Wrzeszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Poznanie najważniejszych pojęć i metod ilościowych oraz wagowych w chemii analitycznej.

Zrozumienie zastosowania teoretycznej wiedzy do oznaczeń miareczkowych i wagowych.

Pełny opis:

Treści programowe wykładu:

• Wstęp do klasycznej chemii analitycznej.

• Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne stosowane w analizie ilościowej.

• Szkło i sprzęt laboratoryjny stosowany w analizie objętościowej i wagowej.

• Podstawy teoretyczne analizy objętościowej: równowagi chemiczne, dysocjacja elektrolityczna, teorie kwasów i zasad, reakcje protolityczne, roztwory buforowe, substancje podstawowe i roztwory mianowane.

• Wstęp do metod miareczkowych.

• Alkacymetria: krzywe miareczkowania, wskaźniki pH, zastosowanie i przykłady oznaczeń.

• Analiza strąceniowa i wagowa: osady w analizie chemicznej, rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności, czynniki wpływające na rozpuszczalność osadów, krzywe miareczkowania strąceniowego, metody wyznaczania punktu równoważnikowego, przykłady oznaczeń argentometrycznych i wagowych.

• Kompleksometria: tworzenie i budowa kompleksów, stałe trwałości kompleksów, czynniki wpływające na trwałość kompleksu, równowagi kompleksowania i ich wykorzystanie w analizie, miareczkowanie bezpośrednie, odwrotne, podstawieniowe, wskaźniki kompleksometryczne, przykłady oznaczeń kompleksometrycznych.

• Redoksymetria: procesy redukcyjno-oksydacyjne, potencjał redoks, czynniki wpływające na przebieg reakcji redoks, równanie Nernsta, krzywe miareczkowania redoks, wskaźniki redoks, manganometria, jodometria,bromianometria, cerometria, askorbinometria, chromianometria, jodanometria, przykłady oznaczeń redoksymetrycznych.

• Ocena statystyczna wyników.

Treści programowe laboratorium:

• Nauka posługiwania się szkłem stosowanym w analizie objętościowej.

• Wyznaczanie współmierności kolby z pipetą.

• Nastawianie roztworów mianowanych – HCl, NaOH, AgNO3, EDTA, KMnO4, Na2S2O3.

• Wykonanie analiz chemicznych z zakresu miareczkowania:

• alkacymetrycznego – oznaczanie HCl i CH3COOH za pomocą mianowanego roztworu NaOH oraz Na2CO3 za pomocą mianowanego roztworu HCl;

• strąceniowego - oznaczanie chlorków metodą Mohra i tiocyjanianów metodą Volharda;

• kompleksometrycznego – oznaczanie jonów wapnia, magnezu oraz mieszaniny wapnia i magnezu za pomocą mianowanego roztworu EDTA;

• redoksymetrycznego oznaczania szczawianów, żelaza, wapnia za pomocą mianowanego roztworu KMnO4 oraz jonów miedzi(II) i dichromianu(VI) potasu za pomocą mianowanego roztworu Na2S2O3.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. E. Szłyk, M. Kurzawa, A. Szydłowska, A. Jastrzębska, Ilościowa Analiza Chemiczna. Metody wagowe i miareczkowe, UMK, 2012, Toruń:

2. Minczewski J., Marczenko Z., Chemia analityczna, Tom 2, „Chemiczne metody analizy ilościowej. PWN, Warszawa, 1999

3. Cygański A., Chemiczne metody analizy ilościowej, WNT, Warszawa, 1997

4. Skoog Douglas A., West Donald M., Holler F. James, Crouch Stanley R. Podstawy chemii analitycznej. Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca:

1. D.C. Harris Quantitative Chemical Analysis, VIIIth Ed. Freeman and Co. N.Y.

2. A. Hulanicki, Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej, PWN, Warszawa, 1993.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 75 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jastrzębska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Prowadzący grup: Aneta Jastrzębska, Magdalena Ligor, Leszek Pazderski, Dobrochna Rabiej-Kozioł, Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 75 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jastrzębska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Prowadzący grup: Szymon Bocian, Leszek Pazderski, Katarzyna Słabkowska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak, Iwona Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 75 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jastrzębska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Prowadzący grup: Aneta Jastrzębska, Leszek Pazderski, Katarzyna Słabkowska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)