Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy fotochemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-SP/W-PF
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy fotochemii
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty specjalnościowe - stacjonarne studia pierwszego stopnia (S1)
Stacjonarne studia pierwszego stopnia - Chemia - Semestr 6
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z chemii ogólnej i fizycznej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład – 30h, laboratorium – 60h (tj. 90h kontaktowych)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna naturę promieniowania elektromagnetycznego, opisuje procesy fotofizyczne i fotochemiczne – K_W01, K_W09

W2: zna podstawowe prawa fotochemiczne – K_W01

W3: zna wpływ promieniowania UV na materię – K_W01

W4: klasyfikuje związki fotoczułe, opisuje ich właściwości i zastosowania – K_W013

W5: zna procesy fotodegradacji – K_W01, K_W09

W6: zna zastosowania promieniowania UV w praktyce (w nauce, przemyśle, elektronice) – K_W015

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: wykonuje proste eksperymenty fotochemiczne – K_U05

U2: prawidłowo interpretuje efekty działania promieniowania UV na materię – K_U05

U3: bezpiecznie posługuje się źródłami promieniowania UV – K_U16

U4: potrafi określić fotostabilność substancji i zbadać przebieg procesu fotodegradacji, potrafi wykonać pomiar natężenia promieniowania UV za pomocą aktynometrów chemicznych i elektronicznych – K_U05, K_U13

U5: wyznacza geometrię cząsteczek i oblicza zmiany energetyczne w cząsteczkach wzbudzonych – K_U04

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: wykazuje zdolność analitycznego myślenia – K_K01

K2: samodzielnie dostrzega zależności i poprawnie wyciąga wnioski – K_K07

K3: pracuje systematycznie i konsekwentnie, dotrzymuje terminów – K_K06

K4: zna i przestrzega zasady i normy obowiązujące w pracowni fotochemicznej – K_K08

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną,

Pracownia – samodzielna praca eksperymentalna studentów, dyskusja naukowa.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Wiedza na temat promieniowania elektromagnetycznego, jego wpływu na materię i wykorzystania w nauce oraz procesach przemysłowych; fotochemia polimerów syntetycznych i naturalnych, wprowadzenie do podstawowych metod obliczeniowych stosowanych w fotochemii.

Pełny opis:

Wprowadzenie do fotochemii.

Natura i właściwości światła, dozymetria promieniowania elektromagnetycznego, absorpcja i stany wzbudzone cząsteczek chemicznych, ekscymery i ekscypleksy, diagram Jabłońskiego, podstawowe prawa fotochemiczne, wybrane reakcje fotochemiczne, procesy przenoszenia energii, wydajność kwantowa, przemiany fotochemiczne wykorzystywane w przemyśle, fotolitografia, związki fotochromowe, procesy fotochemiczne zachodzące w przyrodzie, proces widzenia.

Podstawy fotochemii polimerów syntetycznych.

Struktura chemiczna polimerów a ich odporność na działanie promieniowania UV, mechanizmy reakcji fotochemicznych w polimerach (pękanie łańcucha, depolimeryzacja, sieciowanie, izomeryzacja, reakcje Norrisha I i II typu), wpływ reakcji fotochemicznych na zmianę właściwości fizykochemicznych polimerów, fotomodyfikacja, fotostarzenie i fotostabilizacja polimerów i tworzyw sztucznych, polimery fotodegradowalne, fotopolimeryzacja, fotorezysty.

Podstawy fotochemii polimerów naturalnych, fotostarzenie organizmów żywych.

Literatura:

1. S. Paszyc, Podstawy fotochemii, PWN, W-wa 1992.

2. J.A. Baltrop, J.D. Coyle, Fotochemia-podstawy, PWN, W-wa 1987.

P. Suppan, Chemia i światło, PWN, W-wa 1997.

3. Pr. zbior. (red. J. Pączkowski), Fotochemia polimerów, Wyd. UMK, Toruń 2003.

4. Fotochemia i spektroskopia optyczna. Cwiczenia laboratoryjne. Praca zbiorowa, red. J. Najbar, A. Turek, PWN, W-wa 2009.

5. Pr. zbior. (red. B. Marciniak), Metody badania mechanizmów reakcji fotochemicznych, Wyd. UAM, Poznań 1999.

6. G. Wenska, Fotochemia środowiska, Wyd. UAM, Poznań 1997.

7. Z. Stasicka, Procesy fotochemiczne w środowisku, Wyd. UJ, Kraków 2001.

8. J. Guillet, Polymer Photophysics and Photochemistry, Cambridge University Press, 1987.

9. J. F. Rabek, Polymer Photodegradation. Mechanisms and Experimental Methods, Chapman and Hall, London 1995.

10. N.J.Turro, V. Ramamurthy, J. C. Scaiano, Modern molecular photochemistry of organic molecules, University Science Books, Sausalito, 2010.

Efekty uczenia się:

Student uzyska wiedzę z dziedziny podstaw fotochemii, pozna możliwości wykorzystania promieniowania elektromagnetycznego w praktyce (w nauce, przemyśle, medycynie, kosmetyce i farmacji) oraz zalety i zagrożenia związane z działaniem światła na organizmy żywe. Zdobywa umiejętność wykonania wybranych eksperymentów fotochemicznych oraz wyznaczania geometrii cząsteczek i obliczania zmian energetycznych w cząsteczkach wzbudzonych.

Metody i kryteria oceniania:

wykład - egzamin pisemny

Laboratorium: zaliczenie na podstawie wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych i opracowań, ocena ciągła pracy studenta w czasie zajęć

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Kowalonek
Prowadzący grup: Jolanta Kowalonek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)