Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Technologia leków naturalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-CM-TLN
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologia leków naturalnych
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Grupy przedmiotów dla chemii medycznej s2
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw chemii analitycznej oraz podstaw botaniki.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład: Godziny kontaktowe – 10h

Praca własna – 10h

Przygotowanie do egzaminu – 15h

Laboratorium: Godziny kontaktowe – 30h

Przygotowanie do kolokwiów – 20h

Praca własna – 15h

Konsultacje i praca z nauczycielem akademickim – 25 h

Łącznie: 125h/25= 5 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna budowę podstawowych związków czynnych występujących w roślinach

W2: Zna działanie wybranych związków czynnych zawartych w materiale roślinnym na fizjologię człowieka

W3: Zna mechanizm działania wybranych leków roślinnych

K_W01, K_W02, K_W03


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi zaproponować metodę lub technikę wydzielenia substancji czynnych z materiału roślinnego

U2: Potrafi przeprowadzić metodę rozdzielania substancji wybraną techniką

U3: Potrafi przeprowadzić wybrane techniki rozdzielania substancji

K_U01, K_U03


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Stosuje i zna zasady techniki pracy zespołowej.

K2: Zachowuje ostrożność/krytycyzm w wyrażaniu opinii, dyskutuje, zachowuje otwartość na stawianą problematykę.

K_K01, K_K03


Metody dydaktyczne:

Wykład: Metoda podająca, metoda dyskusji, metoda problemowa

Laboratorium: Metoda laboratoryjna, metoda ćwiczeniowa, metoda seminaryjna


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

W toku prowadzonych zajęć na temat wybranych roślinnych produktów leczniczych i suplementów diety dostępnych na rynku. Szczególny nacisk położony jest na separację substancji czynnych zawartych w materiale roślinnym lub przetworach roślinnych o udowodnionym badaniami klinicznymi działaniu, tradycyjnych produktów leczniczych roślinnych oraz suplementów diety. W zakres przedmiotu wchodzą także: wskazania do stosowania, dawkowanie, omówienie czynników wpływających na jakość preparatów roślinnych, technologia, formy leku oraz metody standaryzacji leku, interakcje leków roślinnych z syntetycznymi substancjami chemicznymi, oraz toksyczność i działania niepożądane leków roślinnych.

Pełny opis:

W toku wykładów i zajęć laboratoryjnych poruszona zostanie tematyka dotycząca:

Możliwości stosowania ziół we współczesnej medycynie, metody pozyskiwania surowca roślinnego, budowa i działanie ważniejszych grup związków czynnych i ich występowanie w surowcach roślinnych, działanie farmakologiczne i ewentualne możliwości występowania efektów niepożądanych w wyniku stosowania niektórych surowców roślinnych, surowce roślinne i preparaty, stosowane w wybranych dolegliwościach i schorzeniach oraz możliwości leczenia metodami naturalnymi przy stosowaniu apiterapii i aromaterapii, podstawy teoretyczne procesów ekstrakcyjnych, membranowych i rozdzielania substancji czynnych, pozyskiwanie substancji czynnych z wybranych materiałów roślinnych różnymi technikami, umiejętności preparatyki syropów, nalewek, wyciągów, wywarów i naparów, maści, tabletek.

Proces liofilizacji.

Literatura:

Rośliny w medycynie, Redakcja: Monika Maciąg, Marcin Szklarczyk, Lublin 2016,

S. Janicki, A. Fiebig, M. Sznitowska: Farmacja Stosowana Wydawnictwo Lekarskie, PZWL, Warszawa, 2003

R. H. Müller i G.E. Hildebrand (red.) Technologia nowoczesnych postaci leków Wydawnictwo Lekarskie, PZWL, Warszawa, 2003

Jachowicz (red.) Farmacja Praktyczna Wydawnictwo Lekarskie, PZWL, Warszawa, 2016

Magdalena Piechota-Urbańska, E. Zawadzka: Preparatyka Galenowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2018

G. Samczewska: Ćwiczenia z Receptury Aseptycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2012.

K. H. Bodek, A. Redliński (red.) Przewodnik po Recepturze Aptecznej Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2018.

L. Krówczyński (red.) Ćwiczenia z Receptury Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 1994.

R. Jachowicz (red.) Receptura Apteczna, Wydawnictwo Lekarskie, PZWL, Warszawa, 2015.

Farmakopea Polska (FP IV, FP V, FP IX, FP X, FP XI).

Chałasińska B., Rostek A., Miodek D., Krajewska-Brzywczy G., Sieradzki E.: Technologia postaci leku recepturowego. Półstałe postacie leku. Skrypt do ćwiczeń dla studentów III r., Oficyna Wydawnicza WUM, Warszawa 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – egzamin pisemny 40% + laboratorium 60%

Laboratorium – kolokwia + sprawozdania, punktacja ustalana na początku zajęć dydaktycznych

Skala ocen:

50-60% - dostateczny

61-70% - dostateczny plus

71-80% - dobry

81-90% - dobry plus

91-100% - bardzo dobry

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Cichosz
Prowadzący grup: Marcin Cichosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Cichosz
Prowadzący grup: Marcin Cichosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Cichosz
Prowadzący grup: Marcin Cichosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Cichosz
Prowadzący grup: Marcin Cichosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)