Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Analiza strukturalna składników kosmetyków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-ChK-ASSK
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza strukturalna składników kosmetyków
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Kierunek: Chemia kosmetyczna - semestr 3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość matematyki i chemii na poziomie S1 oraz krystalochemii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. 10h wykład, 20h laboratorium komputerowe, 10 godzin konsultacji,

2. 15h praca indywidualna,

3. 20h czas wymagany do przygotowania w procesie oceniania.
Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna pojęcia pozwalające określać symetrię cząsteczki, układ krystalograficzny, grupę punktową i przestrzenną.

W2: Zna etapy pomiaru dyfraktometrycznego.

W3: Zna metody rozwiązania problemu fazowego

W4: Zna obsługę programów do wizualizacji struktur związków małocząsteczkowych.

W5: Zna podstawy dokowania molekularnego

K_W01, K_W03, K_W06, K_W10, K_W16


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi wybrać dobrej jakości monokryształ do badań strukturalnych.

U2: Potrafi zaplanować eksperyment w celu określenia struktury związków małocząsteczkowych.

U3: Potrafi rozwiązać i udokładnić strukturę krystaliczną organicznych związków małocząsteczkowych.

U4: Potrafi dokonać dokowania molekularnego w układzie ligand-receptor.

K_U01, K_U06, K_U09, K_U10


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności.

K2: Potrafi samodzielnie podjąć działania w celu poszerzania

i pogłębiania wiedzy chemicznej.

K3: Potrafi współdziałać w zespole (przyjmując w nim różne role)

i kreatywnie rozwiązywać problemy dotyczące badań naukowych.

K_K01, K_K02, K_K05


Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład informacyjny lub problemowy.

Laboratorium komputerowe: aktywne ćwiczenia.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z rentgenowską analizą strukturalną monokryształów, która umożliwia dokładne ustalenia struktury małocząsteczkowych związków chemicznych, jak również biomakromolekuł. Student również zdobędzie umiejętność przeszukiwania strukturalnych baz danych oraz będzie potrafił wykonać dokowanie molekularne w układach białko-ligand.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci zostaną zapoznani z metodami rozwiązania problemu fazowego dla związków małocząsteczkowych i białek. Przedstawiona zostanie również specyfika i ograniczenia metod krystalografii białek. Studenci na zajęciach poznają wszystkie etapy pomiaru dyfraktometrycznego, od wyboru odpowiedniej jakości monokryształu, przez montowanie na dyfraktometrze, do wykonania pomiaru z użyciem najnowszego oprogramowania. Studenci zdobędą również umiejętność rozwiązywania i udokładniania struktur związków organicznych. W ramach zajęć uczestnicy nauczą się także przewidywać strukturę przestrzenną białka i analizować jego miejsce aktywne oraz przeszukiwać strukturalne bazy związków małocząsteczkowych (CSD) oraz biomakrocząsteczek (PDB). Studenci zostaną również zapoznani z metodą modelowania molekularnego w układach białko-ligand.

Literatura:

1. T. Penkala, Zarys Krystalografii, PWN Warszawa, 1977,

2. Z. Bojarski, M. Gigla, K. Stróż, M. Surowiec, Krystalografia, PWN, 2014,

3. Z. Trzaska-Durski, H. Trzaska-Durska, Podstawy Krystalografii Strukturalnej i Rentgenowskiej, PWN, 1994,

4. International Tables For X-ray Crystallography.

5. J. Drenth, Principles of Protein X-Ray Crystallography, Springer-Verlag, 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie laboratorium komputerowego na podstawie obecności oraz raportu z wykonanego w trakcie zajęć zadania. Student musi otrzymać 50% punktów możliwych do zdobycie.

Egzamin pisemny oceniany w procentach.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kozakiewicz-Piekarz, Andrzej Wojtczak
Prowadzący grup: Anna Kozakiewicz-Piekarz, Andrzej Wojtczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kozakiewicz-Piekarz, Andrzej Wojtczak
Prowadzący grup: Anna Kozakiewicz-Piekarz, Andrzej Wojtczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)