Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia nieorganiczna z elementami kosmetycznej chemii nieorganicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-ChK-ChNEK
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia nieorganiczna z elementami kosmetycznej chemii nieorganicznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Kierunek: Chemia kosmetyczna - semestr 3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) General chemistry (bachelor degree)

Chemistry of elements and their compounds (bachelor degree)


Całkowity nakład pracy studenta:

1. 30 h wykładu – tj. 15 h kontaktowych

2. 20 h praca indywidualna,

3. 25 h czas wymagany do przygotowania w procesie oceniania,

Całkowity nakład pracy studenta – 75 h = 3 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu podstawowych działów chemii, jej rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości – K_W01

W2: ma pogłębioną wiedzę w dziedzinie chemii kosmetycznej ¬– K_W02

W3: posiada wiedzę w zakresie syntezy i charakterystyki związków nieorganicznych, związków naturalnych oraz ich praktycznego zastosowania – K_W03


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi korzystać z rozszerzonej wiedzy z podstawowych działów chemii oraz twórczo wykorzystać ją w zakresie chemii kosmetycznej lub chemii gospodarczej – K_U01

U5: potrafi samodzielnie wyszukać informacje w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz chemicznych bazach danych w języku polskim, angielskim; formułuje problemy naukowe z zakresu chemii, szuka ich rozwiązania, przedstawia wyniki pracy w formie raportów pisemnych w języku polskim i obcym oraz w formie samodzielnie przygotowanego referatu – K_U05


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego uczenia się przez całe życie; potrafi samodzielnie podjąć działania w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy chemicznej – K_K01

K3: posiada świadomość możliwości praktycznego wykorzystania i znaczenia dla gospodarki związków chemicznych oraz potencjalnych zagrożeń związanych z ich wykorzystywaniem; potrafi zidentyfikować i rozstrzygnąć związane z tym dylematy – K_K03


Metody dydaktyczne:

Wykład połączony z dyskusją i elementami ćwiczeń audytoryjnych, praca samodzielna (prace domowe). Konsultacje indywidualne i grupowe

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot zapoznaje studentów z podstawami chemii ciała stałego, chemii nieorganicznej pierwiastków przejściowych i nieorganicznej chemii kosmetycznej. Akcentuje utylitarny charakter szeregu typów związków nieorganicznych.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawami chemii ciała stałego, chemii pierwiastków przejściowych i nieorganicznej chemii kosmetycznej, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i utylitarnym.

Obejmuje następujące treści programowe:

Wiązania w stanie stałym, różne typy sieci krystalicznych. Liczby koordynacyjne. Energia sieciowa kryształów jonowych. Defekty sieciowe. Model pasmowy. Związki niestechiometryczne. Materiały dla potrzeb elektroniki, półprzewodniki. Warstwowe związki koordynacyjne i interkalaty. Reakcje w fazie stałej.

Wprowadzenie do chemii metali przejściowych (konfiguracje elektronowe, zmiany właściwości w obrębie grupy i okresu, porównanie właściwości pierwiastków szeregu 4 i 5d z 3d); teorię pola krystalicznego, m.in. spinele – budowa i zastosowanie); teorię pola ligandów (diagramy orbitali molekularnych, wiązania pi, porównanie koordynacji kwadratowej z tetraedryczną); podstawy spektroskopii elektronowej związków metali przejściowych (przejścia d-d); związki metali przejściowych w stanie stałym (znaczenie stanu stałego, substancje stałe szeregów 3, 4 i 5d).

Pierwiastki w kosmetyce. Woda i tlenki. Twardość wody. Nadtlenki, kwasy, zasady i sole stosowane w kosmetykach. Nieorganiczne substancje pochodzenia naturalnego w kosmetyce. Elektroliza, ogniwa galwaniczne, elektrolityczna epilacja.

Literatura:

A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2013 (wybrane rozdziały).

F.A. Cotton, G. Wilkinson, P.L. Gaus, Chemia nieorganiczna. Podstawy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1995 (wybrane rozdziały).

P.A. Cox, Krótkie wykłady. Chemia nieorganiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004 (wybrane rozdziały).

M. Molski, Chemia piękna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2102 (wybrane rozdziały).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny – W01, W02, W03, U01, K01.

Praca domowa – U01, U05.

Aktywność – K01, K03.

Egzamin pisemny: test wyboru, test uzupełniający, pytania otwarte, zadania obliczeniowe (75%) – 90 min.

Praca domowa: 3 zadania/prezentacje; 3*5 pkt (15%)

Aktywność na zajęciach (10%)

Zaliczenie na ocenę – wymagany próg na ocenę dostateczną –50%, dostateczną plus – 61%, dobrą – 66%, dobrą plus – 76%, bardzo dobrą – 81%.

Praktyki zawodowe:

Nie są przewidziane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Radtke
Prowadzący grup: Aleksandra Radtke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Radtke
Prowadzący grup: Aleksandra Radtke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)