Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nanomateriały w kosmetyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-ChK-NK
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nanomateriały w kosmetyce
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Kierunek: Chemia kosmetyczna - semestr 3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach- 15

- udział w laboratoriach - 15

- udział w ćwiczeniach - 15

- konsultacje z nauczycielem akademickim- 18


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do wykładu- 15

- czytanie literatury- 25

- przygotowanie do egzaminu- 22


Łącznie: 125 godz. (5 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: wymienia i definiuje podstawowe pojęcia w zakresie nanomateriałów stosowanych w kosmetyce – K_W12

W2: posiada wiedzę na temat możliwości wykorzystania nanomateriałów w przemyśle kosmetycznym i kosmetologii – K_W12

W3: opisuje metody oraz procesy syntezy i modyfikacji nanomateriałów aspekcie ich wykorzystania w kosmetologii – K_W12


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: ma umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy do analizy i oceny możliwości funkcjonowania nanotechnologii w przemyśle kosmetycznym i kosmetologii – K_U02

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i aktualizowania posiadanej wiedzy - K_K01

K2: ma świadomość możliwości i zagrożeń związanych ze stosowaniem nowoczesnych rozwiązań nanotechnologicznych w kosmetologii i przemyśle kosmetycznym – K_K03


Metody dydaktyczne:

wykład – informacyjny, problemowy z prezentacjami multimedialnymi

ćwiczenia – informacyjne, problemowe zagadnienia z prezentacjami multimedialnymi

laboratorium – praca laboratoryjna


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu nanotechnologii ze szczególnym uwzględnieniem nanomateriałów mających zastosowanie w kosmetologii i przemyśle kosmetycznym. Przedstawione zostaną także podstawowe zagadnienia z zakresu syntezy i modyfikacji nanomateriałów węglowych, metalicznych i ceramicznych i innych, w tym możliwości ich wykorzystania w kosmetologii.

Pełny opis:

Na wykładach będą poruszane zagadnienia związane z kierunkami rozwoju nanotechnologii, w szczególności dotyczące wykorzystania nanomateriałów ze źródeł naturalnych i sztucznych jako narzędzi w otrzymywaniu nowych substancji kosmetycznych.

Wykłady umożliwią poznanie różnych nanomateriałów stosowanych w kosmetologii oraz ich wpływu na system transportu transdermalnego substancji aktywnych. Tematyka wykładów obejmuje ponadto:

– wprowadzenie do zapoznanie studentów z podstawami zagadnieniami z dziedziny chemii ciała stałego oraz omówienie prób ewaluacji w zastosowaniach badawczych i technologicznych.

– omówienie rodzajów i charakterystyki wiązań chemicznych w nanostrukturalnych ciałach stałych.

– charakteryzację nanostruktur, w tym struktury elektronowej ciała stałego (podstawy), kryształów, ciał stałych bezpostaciowych– szkieł oraz polimerów.

– omówienie defektów w budowie ciał stałych: punktowych, liniowych, płaskich, trójwymiarowych,

– omówienie syntezy, domieszkowania i modyfikacji nanomateriałów

– charakterystykę powierzchni nanomateriałów: struktura i właściwości warstwy powierzchniowej, energia powierzchniowa.

– charakterystykę równowag i przemian fazowych w nanomateriałach,

– charakterystyka reakcji chemicznych w fazie stałej: systematyka, procesy dyfuzyjne i ich mechanizmy, mechanizm i kinetyka reakcji utleniania.

Literatura:

1. Ratledge C, Kristiansen B. Podstawy biotechnologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011.

2. Brud W, Glinka R. Technologia kosmetyków. Oficyna Wydawnicza, Łódź, 2001.

3. Kacprzak K, Gawrońska K. Chemia kosmetyczna. Wyd. naukowe UAM, Poznań, 2009.

4. Molski M. Chemia piękna. WSZPZiU, Poznań, 2005.

5. Malinka W. Zarys chemii kosmetycznej. Volumed, Wrocław, 1999.

6. Marzec A. Chemia kosmetyków. Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń, 2005.

7. Mishra A.K. Nanomedicine, Wiley 0213

8. Tiwari A., Tiwari A., Nanomaterials, Wiley, 2013

9. Schroedera G., Kosmetyki - chemia dla ciała, Totem 2011

10. Szewczyk P., Nanotechnologie. Aspekty techniczne, środowiskowe i społeczne, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.

11. Schroedera G., Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna, Cursiva 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Wykład: zaliczenie na ocenę na podstawie pisemnego testu (pytania zamknięte i otwarte): K_W12

Kryteria oceniania:

Wykład: wymagany próg na ocenę dostateczną - 51-60%, 61-70% - dostateczny plus, 71-80% - dobry, 81-90% - dobry plus, 91-100% - bardzo dobry.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wiśniewski
Prowadzący grup: Paulina Erwardt, Grzegorz Szymański, Marek Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu nanotechnologii ze szczególnym uwzględnieniem nanomateriałów mających zastosowanie w kosmetologii i przemyśle kosmetycznym. Przedstawione zostaną także podstawowe zagadnienia z zakresu syntezy i modyfikacji nanomateriałów węglowych, metalicznych i ceramicznych i innych, w tym możliwości ich wykorzystania w kosmetologii.

Pełny opis:

Na wykładach będą poruszane zagadnienia związane z kierunkami rozwoju nanotechnologii, w szczególności dotyczące wykorzystania nanomateriałów ze źródeł naturalnych i sztucznych jako narzędzi w otrzymywaniu nowych substancji kosmetycznych.

Wykłady umożliwią poznanie różnych nanomateriałów stosowanych w kosmetologii oraz ich wpływu na system transportu transdermalnego substancji aktywnych. Tematyka wykładów obejmuje ponadto:

– wprowadzenie do zapoznanie studentów z podstawami zagadnieniami z dziedziny chemii ciała stałego oraz omówienie prób ewaluacji w zastosowaniach badawczych i technologicznych.

– omówienie rodzajów i charakterystyki wiązań chemicznych w nanostrukturalnych ciałach stałych.

– charakteryzację nanostruktur, w tym struktury elektronowej ciała stałego (podstawy), kryształów, ciał stałych bezpostaciowych– szkieł oraz polimerów.

– omówienie defektów w budowie ciał stałych: punktowych, liniowych, płaskich, trójwymiarowych,

– omówienie syntezy, domieszkowania i modyfikacji nanomateriałów

– charakterystykę powierzchni nanomateriałów: struktura i właściwości warstwy powierzchniowej, energia powierzchniowa.

– charakterystykę równowag i przemian fazowych w nanomateriałach,

– charakterystyka reakcji chemicznych w fazie stałej: systematyka, procesy dyfuzyjne i ich mechanizmy, mechanizm i kinetyka reakcji utleniania.

Literatura:

1. Ratledge C, Kristiansen B. Podstawy biotechnologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011.

2. Brud W, Glinka R. Technologia kosmetyków. Oficyna Wydawnicza, Łódź, 2001.

3. Kacprzak K, Gawrońska K. Chemia kosmetyczna. Wyd. naukowe UAM, Poznań, 2009.

4. Molski M. Chemia piękna. WSZPZiU, Poznań, 2005.

5. Malinka W. Zarys chemii kosmetycznej. Volumed, Wrocław, 1999.

6. Marzec A. Chemia kosmetyków. Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń, 2005.

7. Mishra A.K. Nanomedicine, Wiley 0213

8. Tiwari A., Tiwari A., Nanomaterials, Wiley, 2013

9. Schroedera G., Kosmetyki - chemia dla ciała, Totem 2011

10. Szewczyk P., Nanotechnologie. Aspekty techniczne, środowiskowe i społeczne, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.

11. Schroedera G., Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna, Cursiva 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wiśniewski
Prowadzący grup: Magdalena Gierszewska, Grzegorz Szymański, Marek Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu nanotechnologii ze szczególnym uwzględnieniem nanomateriałów mających zastosowanie w kosmetologii i przemyśle kosmetycznym. Przedstawione zostaną także podstawowe zagadnienia z zakresu syntezy i modyfikacji nanomateriałów węglowych, metalicznych i ceramicznych i innych, w tym możliwości ich wykorzystania w kosmetologii.

Pełny opis:

Na wykładach będą poruszane zagadnienia związane z kierunkami rozwoju nanotechnologii, w szczególności dotyczące wykorzystania nanomateriałów ze źródeł naturalnych i sztucznych jako narzędzi w otrzymywaniu nowych substancji kosmetycznych.

Wykłady umożliwią poznanie różnych nanomateriałów stosowanych w kosmetologii oraz ich wpływu na system transportu transdermalnego substancji aktywnych. Tematyka wykładów obejmuje ponadto:

– wprowadzenie do zapoznanie studentów z podstawami zagadnieniami z dziedziny chemii ciała stałego oraz omówienie prób ewaluacji w zastosowaniach badawczych i technologicznych.

– omówienie rodzajów i charakterystyki wiązań chemicznych w nanostrukturalnych ciałach stałych.

– charakteryzację nanostruktur, w tym struktury elektronowej ciała stałego (podstawy), kryształów, ciał stałych bezpostaciowych– szkieł oraz polimerów.

– omówienie defektów w budowie ciał stałych: punktowych, liniowych, płaskich, trójwymiarowych,

– omówienie syntezy, domieszkowania i modyfikacji nanomateriałów

– charakterystykę powierzchni nanomateriałów: struktura i właściwości warstwy powierzchniowej, energia powierzchniowa.

– charakterystykę równowag i przemian fazowych w nanomateriałach,

– charakterystyka reakcji chemicznych w fazie stałej: systematyka, procesy dyfuzyjne i ich mechanizmy, mechanizm i kinetyka reakcji utleniania.

Literatura:

1. Ratledge C, Kristiansen B. Podstawy biotechnologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011.

2. Brud W, Glinka R. Technologia kosmetyków. Oficyna Wydawnicza, Łódź, 2001.

3. Kacprzak K, Gawrońska K. Chemia kosmetyczna. Wyd. naukowe UAM, Poznań, 2009.

4. Molski M. Chemia piękna. WSZPZiU, Poznań, 2005.

5. Malinka W. Zarys chemii kosmetycznej. Volumed, Wrocław, 1999.

6. Marzec A. Chemia kosmetyków. Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń, 2005.

7. Mishra A.K. Nanomedicine, Wiley 0213

8. Tiwari A., Tiwari A., Nanomaterials, Wiley, 2013

9. Schroedera G., Kosmetyki - chemia dla ciała, Totem 2011

10. Szewczyk P., Nanotechnologie. Aspekty techniczne, środowiskowe i społeczne, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.

11. Schroedera G., Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna, Cursiva 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wiśniewski
Prowadzący grup: Emil Korczeniewski, Marek Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu nanotechnologii ze szczególnym uwzględnieniem nanomateriałów mających zastosowanie w kosmetologii i przemyśle kosmetycznym. Przedstawione zostaną także podstawowe zagadnienia z zakresu syntezy i modyfikacji nanomateriałów węglowych, metalicznych i ceramicznych i innych, w tym możliwości ich wykorzystania w kosmetologii.

Pełny opis:

Na wykładach będą poruszane zagadnienia związane z kierunkami rozwoju nanotechnologii, w szczególności dotyczące wykorzystania nanomateriałów ze źródeł naturalnych i sztucznych jako narzędzi w otrzymywaniu nowych substancji kosmetycznych.

Wykłady umożliwią poznanie różnych nanomateriałów stosowanych w kosmetologii oraz ich wpływu na system transportu transdermalnego substancji aktywnych. Tematyka wykładów obejmuje ponadto:

– wprowadzenie do zapoznanie studentów z podstawami zagadnieniami z dziedziny chemii ciała stałego oraz omówienie prób ewaluacji w zastosowaniach badawczych i technologicznych.

– omówienie rodzajów i charakterystyki wiązań chemicznych w nanostrukturalnych ciałach stałych.

– charakteryzację nanostruktur, w tym struktury elektronowej ciała stałego (podstawy), kryształów, ciał stałych bezpostaciowych– szkieł oraz polimerów.

– omówienie defektów w budowie ciał stałych: punktowych, liniowych, płaskich, trójwymiarowych,

– omówienie syntezy, domieszkowania i modyfikacji nanomateriałów

– charakterystykę powierzchni nanomateriałów: struktura i właściwości warstwy powierzchniowej, energia powierzchniowa.

– charakterystykę równowag i przemian fazowych w nanomateriałach,

– charakterystyka reakcji chemicznych w fazie stałej: systematyka, procesy dyfuzyjne i ich mechanizmy, mechanizm i kinetyka reakcji utleniania.

Literatura:

1. Ratledge C, Kristiansen B. Podstawy biotechnologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011.

2. Brud W, Glinka R. Technologia kosmetyków. Oficyna Wydawnicza, Łódź, 2001.

3. Kacprzak K, Gawrońska K. Chemia kosmetyczna. Wyd. naukowe UAM, Poznań, 2009.

4. Molski M. Chemia piękna. WSZPZiU, Poznań, 2005.

5. Malinka W. Zarys chemii kosmetycznej. Volumed, Wrocław, 1999.

6. Marzec A. Chemia kosmetyków. Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń, 2005.

7. Mishra A.K. Nanomedicine, Wiley 0213

8. Tiwari A., Tiwari A., Nanomaterials, Wiley, 2013

9. Schroedera G., Kosmetyki - chemia dla ciała, Totem 2011

10. Szewczyk P., Nanotechnologie. Aspekty techniczne, środowiskowe i społeczne, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.

11. Schroedera G., Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna, Cursiva 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wiśniewski
Prowadzący grup: Emil Korczeniewski, Marek Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu nanotechnologii ze szczególnym uwzględnieniem nanomateriałów mających zastosowanie w kosmetologii i przemyśle kosmetycznym. Przedstawione zostaną także podstawowe zagadnienia z zakresu syntezy i modyfikacji nanomateriałów węglowych, metalicznych i ceramicznych i innych, w tym możliwości ich wykorzystania w kosmetologii.

Pełny opis:

Na wykładach będą poruszane zagadnienia związane z kierunkami rozwoju nanotechnologii, w szczególności dotyczące wykorzystania nanomateriałów ze źródeł naturalnych i sztucznych jako narzędzi w otrzymywaniu nowych substancji kosmetycznych.

Wykłady umożliwią poznanie różnych nanomateriałów stosowanych w kosmetologii oraz ich wpływu na system transportu transdermalnego substancji aktywnych. Tematyka wykładów obejmuje ponadto:

– wprowadzenie do zapoznanie studentów z podstawami zagadnieniami z dziedziny chemii ciała stałego oraz omówienie prób ewaluacji w zastosowaniach badawczych i technologicznych.

– omówienie rodzajów i charakterystyki wiązań chemicznych w nanostrukturalnych ciałach stałych.

– charakteryzację nanostruktur, w tym struktury elektronowej ciała stałego (podstawy), kryształów, ciał stałych bezpostaciowych– szkieł oraz polimerów.

– omówienie defektów w budowie ciał stałych: punktowych, liniowych, płaskich, trójwymiarowych,

– omówienie syntezy, domieszkowania i modyfikacji nanomateriałów

– charakterystykę powierzchni nanomateriałów: struktura i właściwości warstwy powierzchniowej, energia powierzchniowa.

– charakterystykę równowag i przemian fazowych w nanomateriałach,

– charakterystyka reakcji chemicznych w fazie stałej: systematyka, procesy dyfuzyjne i ich mechanizmy, mechanizm i kinetyka reakcji utleniania.

Literatura:

1. Ratledge C, Kristiansen B. Podstawy biotechnologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011.

2. Brud W, Glinka R. Technologia kosmetyków. Oficyna Wydawnicza, Łódź, 2001.

3. Kacprzak K, Gawrońska K. Chemia kosmetyczna. Wyd. naukowe UAM, Poznań, 2009.

4. Molski M. Chemia piękna. WSZPZiU, Poznań, 2005.

5. Malinka W. Zarys chemii kosmetycznej. Volumed, Wrocław, 1999.

6. Marzec A. Chemia kosmetyków. Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń, 2005.

7. Mishra A.K. Nanomedicine, Wiley 0213

8. Tiwari A., Tiwari A., Nanomaterials, Wiley, 2013

9. Schroedera G., Kosmetyki - chemia dla ciała, Totem 2011

10. Szewczyk P., Nanotechnologie. Aspekty techniczne, środowiskowe i społeczne, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.

11. Schroedera G., Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna, Cursiva 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)