Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy biotechnologii enzymów i kosmetyków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-ChK-PBEK
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy biotechnologii enzymów i kosmetyków
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Kierunek: Chemia kosmetyczna - semestr 3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw chemii organicznej, biochemii, biologii komórki.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Ilość godzin kontaktowych (20 h):

- obecność na wykładach – 15 h

- udział w konsultacjach – 5 h


Praca indywidualna studenta (30 h):

- powtórzenie i uzupełnienie materiału – 15 h

- przygotowanie do zaliczenia – 15 h


całkowity czas nakładu pracy studenta to 50 h = 2 ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: wymienia i definiuje podstawowe pojęcia w zakresie biochemii i biotechnologii enzymów i kosmetyków – K_W01, K_W03

W2: posiada wiedzę na temat możliwości wykorzystania enzymów, związków biologicznie czynnych i komórek macierzystych w przemyśle kosmetycznym i kosmetologii – K_W12

W3: opisuje metody oraz procesy biochemiczne i biotechnologiczne w aspekcie ich wykorzystania w kosmetologii – K_W12Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: ma umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy do analizy i oceny możliwości funkcjonowania metod biotechnologicznych w przemyśle kosmetycznym i kosmetologii – K_U02

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i aktualizowania posiadanej wiedzy - K_K01

K2: ma świadomość możliwości i zagrożeń związanych ze stosowaniem nowoczesnych rozwiązań biochemicznych i biotechnologicznych w kosmetologii i przemyśle kosmetycznym - K_K03


Metody dydaktyczne:

metoda dydaktyczna podająca - wykład informacyjny, problemowy z prezentacjami multimedialnymi

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu biochemii i biotechnologii enzymów oraz substancji biologicznie czynnych, metodami oraz możliwościami ich wykorzystania w kosmetologii i przemyśle kosmetycznym. Przedstawione zostaną także podstawowe zagadnienia z zakresu hodowli in vitro komórek i tkanek zwierzęcych oraz ludzkich, w tym możliwości ich wykorzystania w kosmetologii.

Pełny opis:

Na wykładach będą poruszane zagadnienia związane z kierunkami rozwoju współczesnej biotechnologii, w szczególności dotyczące biochemii i biotechnologii enzymów, wykorzystania enzymów izolowanych ze źródeł naturalnych jako narzędzi w otrzymywaniu nowych substancji kosmetycznych oraz produkcji rekombinowanych białek enzymatycznych w systemach ekspresyjnych.

Wykłady umożliwią poznanie peptydów i innych związków biologicznie czynnych stosowanych w kosmetologii oraz systemów transportu substancji aktywnych w skórze. Tematyka wykładów obejmuje ponadto wprowadzenie do hodowli komórek in vitro, wykorzystanie komórek macierzystych w kosmetologii i zagadnienia z zakresu inżynierii tkankowej.

Literatura:

Wykłady stanowią podstawowe źródło wiedzy z przedmiotu. Dodatkowe informacje można znaleźć w następujących podręcznikach:

1. Ratledge C, Kristiansen B. Podstawy biotechnologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011.

2. Brud W, Glinka R. Technologia kosmetyków. Oficyna Wydawnicza, Łódź, 2001.

3. Kacprzak K, Gawrońska K. Chemia kosmetyczna. Wyd. naukowe UAM, Poznań, 2009.

4. Molski M. Chemia piękna. WSZPZiU, Poznań, 2005.

5. Malinka W. Zarys chemii kosmetycznej. Volumed, Wrocław, 1999.

6. Marzec A. Chemia kosmetyków. Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń, 2005.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie pisemnego testu (pytania zamknięte i otwarte): W1-W3

Kryteria oceniania: wymagany próg na ocenę dostateczną - 55-60%, 61-70% - dostateczny plus, 71-80% - dobry, 81-90% - dobry plus, 91-100% - bardzo dobry.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszek
Prowadzący grup: Katarzyna Roszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszek
Prowadzący grup: Katarzyna Roszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszek
Prowadzący grup: Katarzyna Roszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszek
Prowadzący grup: Katarzyna Roszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszek
Prowadzący grup: Katarzyna Roszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)