Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Polimery w kosmetykach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-ChK-PK
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polimery w kosmetykach
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Kierunek: Chemia kosmetyczna - semestr 3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Chemia ogólna i analityczna – znajomość nomenklatury chemicznej, wykonywania obliczeń chemicznych, zapisu równań reakcji, podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych na pracowni chemicznej.

Chemia polimerów – znajomość terminologii stosowanej w chemii polimerów, zagadnień dotyczących metod otrzymywania polimerów, metod badania polimerów.

Chemia organiczna – znajomość zagadnień dotyczących reakcji syntezy, stereochemii i izomerii.Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach – 15 h

- konsultacje – 10 h

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do wykładu – 10 h

- przygotowanie do egzaminu – 15 h

Łącznie: 50 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Posiada wiedzę w zakresie chemii polimerów – K_W01

W2: Zna typowe polimery syntetyczne i naturalne stosowane w produktach kosmetycznych – K_W05

W3: Potrafi scharakteryzować budowę, metody otrzymywania i właściwości ważniejszych polimerów stosowanych w kosmetykach – K_W05

W4: Zna zalety i wady dodatków polimerowych syntetycznych i naturalnych obecnych w produktach kosmetycznych – K_W05


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi wyjaśnić rolę i znaczenie dodatku polimerowego w kosmetyku - K_U03

U2: Posługuje się terminologią stosowaną w chemii polimerów - K_U05


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Zna znaczenie polimerów w przemyśle kosmetycznym - K_K01

K2: Rozumie związek właściwości polimeru, z jakością produktu kosmetycznego - K_K01

K3: Rozumie potrzebę samokształcenia i śledzenia postępu w dziedzinie chemii kosmetycznej i ich wykorzystania w praktyce - K_K05.

K4: Potrafi korzystać ze źródeł dydaktycznych - K_K07.

Metody dydaktyczne:

Wykład: konwencjonalny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusja


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami otrzymywania polimerów i kopolimerów stosowanych w kosmetykach, określanie ich budowy i mas molowych oraz ukazanie wzajemnej relacji pomiędzy budową, a właściwościami fizykochemicznymi badanych związków. Celem jest również rozwój umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji. Zakłada się stworzenie podstaw do samodzielnego myślenia studentów prowadzącego do zrozumienia uzyskanej wiedzy chemicznej i posługiwania się nią w sytuacjach życiowych.

Pełny opis:

W trakcie wykładu zostaną poruszone następujące zagadnienia:

1. Dlaczego stosujemy termin średniej masy cząsteczkowej i jakie jest jej znacznie oraz wpływ na właściwości polimerów? Metody oznaczenia średniego ciężaru polimerów

2. Kluczowe właściwości fizykochemiczne i użytkowe polimerów w kontekście aplikacji kosmetycznych, ocena właściwości materiałów polimerowych oraz rola polimerów w produktach kosmetycznych

3. Substancje filmotwórcze oraz ich wykorzystanie w przemyśle kosmetycznym

4. Polielektrolity. Podział. Dysocjacja. Wpływ pH i I na położenie równowagi. Oddziaływania elektrostatyczne a skłębienie makrocząsteczek

5. Charakterystyka wybranych polimerów syntetycznych stosowanych w kosmetykach - polimery winylowe, PEG, silikony

6. Charakterystyka wybranych polimerów naturalnych stosowanych w kosmetykach - polisacharydy celuloza i jej pochodne, kwas hialuronowy, chityna

7.Opakowania polimerowe dla przemysłu kosmetycznego.

Literatura:

Roztwory polimerów. Huppenthal, L., Wyd. UMK, Toruń 2008

Chemia i technologia kosmetyków, E. Sikora, M. Olszańska, J. Ogonowski, wyd. PK, 2012

Chemia kosmetyczna wybrane zagadnienia, pod red. A. Sionkowskiej, Wyd. UMK, Toruń 2019

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny umożliwiający sprawdzenie wiedzy na temat polimerów stosowanych w kosmetykach (pytania testowe, i problemowe). W1-W4, U1-U2, K1-K2

Wymagany próg na ocenę dostateczną – 50-60%, dostateczny plus– 61-65%, dobry– 66-75%, dobry plus– 76-80%, bardzo dobry– 81-100%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Lewandowska, Alina Sionkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Lewandowska, Alina Sionkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Lewandowska, Alina Sionkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Lewandowska, Alina Sionkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)