Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Syntetyczne i naturalne środki promieniochronne i fotoczułe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-ChK-SNSPF
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Syntetyczne i naturalne środki promieniochronne i fotoczułe
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Kierunek: Chemia kosmetyczna - semestr 3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu; chemii ogólnej, fizycznej, fizyki i biochemii.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. 15h wykład, 30h zajęcia laboratoryjne, 20 h konsultacje tj. 65h kontaktowych,

2. 20h praca indywidualna,

3. 40h czas wymagany do przygotowania w procesie oceniania,

4. całkowity czas nakładu pracy studenta to 125h = 5 ECTS.Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna syntetyczne i naturalne związki promieniochronne oraz ich właściwości – K_W02, K_W12

W2: zna symbole i pojęcia stosowane do opisu skuteczności działania filtrów - K_W02, K_W12

W3: wie, jaki jest wpływ promieniowania UV na skórę człowieka i zna sposoby ochrony przed tym promieniowaniem - K_W02, K_W12, K_W13
Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi powiązać strukturę związków z ich właściwościami – K_U01

U2: umie zbadać właściwości promieniochronne preparatów kosmetycznych - K_U01, K_U09

U3: umie otrzymać naturalne związki o działaniu przeciwsłonecznym - K_U01, K_U03, K_U09

U4: umie zastosować odpowiednie metody analityczne do zbadania właściwości substancji promieniochronnych – K_U01, K_U05, K_U09


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi samodzielnie pracować i organizować pracę - K_K01

K2: potrafi dostrzec problem i poprawnie go rozwiązać – K_K03, K_K06

K3: pracuje systematycznie i konsekwentnie – K_K05

K4: potrafi pracować w zespole K_K02
Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład informacyjny z prezentacjami multimedialnymi i elementami dyskusji.

Laboratorium: praca eksperymentalna pod kierunkiem opiekuna.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem realizacji przedmiotu jest uzyskanie wiedzy o wpływie promieniowania UV na skórę i o sposobach ochrony przed szkodliwym działaniem promieni UV. Student zdobędzie wiedzę o substancjach promieniochronnych i przyspieszających opalanie oraz relacjach pomiędzy ich budową i działaniem. Student pozna metody oceny i opisu skuteczności działania środków promieniochronnych.

Pełny opis:

Wykład:

Podczas wykładu student zostanie zapoznany z wiedzą na temat wpływu promieniowania UV na skórę. Omówione zostaną procesy powstawania opalenizny, przemiany komórkowych i niekomórkowych składników skóry zachodzące pod wpływem światła. Student zdobędzie wiedzę o syntetycznych i naturalnych substancjach promieniochronnych stosowanych w preparatach kosmetycznych. Nauczy się znajdować relacje pomiędzy budową związku i jego oddziaływaniem ze światłem. Omówione zostaną środki przyspieszające opalanie, fotouczulające oraz rozjaśniające przebarwienia. Przedstawione zostaną metody oceny skuteczności preparatów przeciwsłonecznych oraz sposoby ich opisu.

Laboratorium:

Badanie właściwości promieniochronnych kremów, przygotowanych przez studentów, oraz preparatów komercyjnych dostępnych na rynku. Badania stabilności fotochemicznej filtrów UV, także w obecności katalizatora. Testowanie właściwości promieniochronnych różnych materiałów i kremów z filtrami.

Literatura:

1. Chemia kosmetyczna wybrane zagadnienia, pod red. A. Sionkowskiej, Wyd. UMK, Toruń 2019

2. M.-C. Martini, Kosmetologia farmakologia skóry, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007

3. Z. Sarbak, B. Jachymska-Sarbak, A. Sarbak, Chemia w kosmetyce i kosmetologii, MedPharm Polska, Wrocław , 2013

4. Praca zbiorowa, red. J. Pączkowski, Fotochemia polimerów. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003 (Fotodegradacja polimerów naturalnych)

5. E.C. Naylor, R.E.B. Watson, M.J. Sherratt, Molecular aspects of skin ageing, Maturitas, 2011, 69, 249-256

6. Załącznik nr 6 do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009, Wykaz substancji promieniochronnych dozwolonych w produktach kosmetycznych.

7. S.Q. Wang, Y. Balagula, U. Osterwalder, Photoprotection: a review of the current and future technologies, Dermatology and Therapy, 2010, 23, 31-47.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania

Wykład: zaliczenie na ocenę na podstawie egzaminu pisemnego.

Laboratorium: zaliczenie na ocenę na podstawie wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych i opracowań, kolokwium końcowe, ocena ciągła w trakcie zajęć.

Wymagany próg na ocenę dostateczną – 50%, dostateczny plus – 61%, dobry – 66%, dobry plus – 76%, bardzo dobry – 81%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Skopińska-Wiśniewska
Prowadzący grup: Jolanta Kowalonek, Joanna Skopińska-Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Skopińska-Wiśniewska
Prowadzący grup: Jolanta Kowalonek, Joanna Skopińska-Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Kowalonek, Joanna Skopińska-Wiśniewska
Prowadzący grup: Jolanta Kowalonek, Joanna Skopińska-Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem realizacji przedmiotu jest uzyskanie wiedzy o wpływie promieniowania UV na skórę i o sposobach ochrony przed szkodliwym działaniem promieni UV. Student zdobędzie wiedzę o substancjach promieniochronnych i przyspieszających opalanie oraz relacjach pomiędzy ich budową i działaniem. Student pozna metody oceny i opisu skuteczności działania środków promieniochronnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Kowalonek, Joanna Skopińska-Wiśniewska
Prowadzący grup: Jolanta Kowalonek, Joanna Skopińska-Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem realizacji przedmiotu jest uzyskanie wiedzy o wpływie promieniowania UV na skórę i o sposobach ochrony przed szkodliwym działaniem promieni UV. Student zdobędzie wiedzę o substancjach promieniochronnych i przyspieszających opalanie oraz relacjach pomiędzy ich budową i działaniem. Student pozna metody oceny i opisu skuteczności działania środków promieniochronnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)