Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Technologia kosmetyków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-ChK-TK
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologia kosmetyków
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Kierunek: Chemia Kosmetyczna - semestr 1
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Chemii kosmetyczna – znajomość terminologii stosowanej w chemii kosmetycznej, metody badania kosmetyków.

Chemia nieorganiczna i organiczna – zagadnienia dotyczące budowy związków nieorganicznych i organicznych.


Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (85 godz.):


- udział w wykładach – 15 h

- udział w zajęciach laboratoryjnych – 30 h

- udział w ćwiczeniach – 15 h

- konsultacje – 25 h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (65 godz.):

- przygotowanie do wykładu – 20 h

- przygotowanie do egzaminu – 45 h


Łącznie: 150 godz. (6 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student posiada wiedzę w zakresie chemii kosmetyków – K_W08.

W2: Zna typowe surowce stosowane w produktach kosmetycznych – K_W08.

W3: Potrafi scharakteryzować skład, metody otrzymywania i właściwości kosmetyków - K_W08.

W4: Zna metody badania kosmetyków – K_W08.

W4: student posiada wiedzę w zakresie kontroli jakości surowców kosmetycznych i produktów końcowych – K_W05

W5: zna metody fizykochemiczne i sensoryczne stosowane do oceny jakości surowców i produktów kosmetycznych – K_W05


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi wyjaśnić rolę i znaczenie poszczególnych składników w kosmetyku - K_U05.

U2: Posługuje się terminologią stosowaną w chemii kosmetycznej, - K_U01.

U3: Umie wykonać typowe formulacje pod kierunkiem osób prowadzących zajęcia - K_U03.

U4: Posiada umiejętność analizowania doświadczenia i wykonuje obliczenia (wyznacza gęstości, lepkość dynamiczną i kinematyczną surowców i produktów kosmetycznych, dla surowców tłuszczowych i olejowych: liczbę jodową, kwasową, nadtlenkową i zmydlania) - K_U07

U5: Przeprowadza obserwacje oraz wykonuje, w laboratorium, pomiary właściwości fizykochemicznych i ocenę organoleptyczną różnych układów tj. surowce kosmetycznych, produktu końcowy - K_U04


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Zna znaczenie produkcji kosmetyków i rolę przemysłu kosmetycznego - K_K01.

K2: Rozumie związek właściwości fizykochemicznych, z jakością surowców i produktów kosmetycznych – K_K02

K3: Rozumie potrzebę samokształcenia i śledzenia postępu w dziedzinie chemii kosmetycznej i ich wykorzystania w praktyce - K_K05.

K4: Potrafi korzystać ze źródeł dydaktycznych - K_K07.

K5: Potrafi współdziałać i pracować w grupie - K_K09.

K6: Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych- K_K08.

K7: Umie postępować w stanach zagrożenia- K_K08.


Metody dydaktyczne:

Wykład konwencjonalny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusja

Laboratorium:

Eksperyment laboratoryjny wykonywany w parach.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi terminami dotyczącymi oceny jakości surowców kosmetycznych i kosmetyków jako produktów końcowych. Ponadto Studenci zostaną zapoznani z różnymi układami emulgującymi stosowanymi w produktach kosmetycznych oraz metodami badania ich stabilności.

Przedstawione zostaną, także metody sensoryczne oraz rozmaite metody fizykochemiczne wykorzystywane do charakterystyki surowców kosmetycznych i końcowych produktów kosmetycznych. Omówione zostaną problemy związane z powiększaniem skali produkcji.

Pełny opis:

Wykład:

Podstawowe regulacje prawnie obowiązujące w technologii kosmetyków

Ocena fizykochemiczna i sensoryczna różnych surowców kosmetycznych i produktów kosmetycznych.

Technologia wybranych form kosmetycznych: emulsji, sztyftów, form prasowanych. Techniki membranowe otrzymywania emulsji

Technologie produktów zapachowych

Technologie wykorzystywane w produkcji kosmetyków kolorowych. Metody prasowania preparatów kosmetycznych.

Pojęcie i znaczenie norm w produkcji kosmetyków.

Laboratorium:

1. Charakterystykach fizykochemiczna wybranych surowców kosmetycznych

2. Kosmetyki kolorowe z formie sypkiej i prasowanej – otrzymywanie oraz charakterystyka.

3. Otrzymywanie i charakterystyka kosmetyków o różnych układach emulgujących. Badanie stabilności uzyskanych preparatów.

4. Techniki membranowe w produkcji emulsji

5. Synteza neroliny – syntetycznej substancji zapachowej stosowanej w kompozycjach perfumeryjnych

6. Charakterystyka fizykochemiczna i sensoryczna produktów kosmetycznych otrzymanych na wcześniejszych pracowniach.

Ćwiczenia:

Zapoznanie z dokumentacja opisującą surowce kosmetyczne oraz normami w produkcji kosmetyków PN-EN ISO 22716:2009 oraz normami dotyczącymi badania produktów kosmetycznych.

Literatura:

A. Kołodziejczak, Kosmetologia, t 2, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa, 2021

Norma PN-ISO 3961:1998. Oleje i tłuszcze roslinne oraz zwierzece – Oznaczanie liczby jodowej.

Norma PN-ISO 660:1998. Oleje i tłuszcze roslinne oraz zwierzece – Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowosci.

Norma PN-ISO 3960:1996. Oleje i tłuszcze roslinne oraz zwierzece – Oznaczanie liczby nadtlenkowej.

Norma PN-ISO 3657:1994. Oleje i tłuszcze roslinne oraz zwierzece – Oznaczanie liczby zmydlania.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny umożliwiający sprawdzenie wiedzy na temat pojęć realizowanych w ramach przedmiotu (pytania testowe, rachunkowe i problemowe). W1-W5, U4

Laboratorium: ocena końcowa jest sumą punktów uzyskanych za wykonanie i poprawne opracowanie zadań eksperymentalnych oraz kolokwium końcowe. W1-W5, U1-U5, K1-K5

Wymagany próg na ocenę dostateczną – 50-60%, dostateczny plus– 61-65%, dobry– 66-75%, dobry plus– 76-80%, bardzo dobry– 81-100%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Sionkowska
Prowadzący grup: Beata Kaczmarek-Szczepańska, Anna Kmieciak, Wojciech Kujawski, Katarzyna Lewandowska, Alina Sionkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Sionkowska
Prowadzący grup: Beata Kaczmarek-Szczepańska, Anna Kmieciak, Wojciech Kujawski, Katarzyna Lewandowska, Alina Sionkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi terminami dotyczącymi oceny jakości surowców kosmetycznych i kosmetyków jako produktów końcowych. Ponadto Studenci zostaną zapoznani z różnymi układami emulgującymi stosowanymi w produktach kosmetycznych oraz metodami badania ich stabilności.

Przedstawione zostaną, także metody sensoryczne oraz rozmaite metody fizykochemiczne wykorzystywane do charakterystyki surowców kosmetycznych i końcowych produktów kosmetycznych. Omówione zostaną problemy związane z powiększaniem skali produkcji.

Pełny opis:

Wykład:

Podstawowe regulacje prawnie obowiązujące w technologii kosmetyków

Ocena fizykochemiczna i sensoryczna różnych surowców kosmetycznych i produktów kosmetycznych.

Technologia wybranych form kosmetycznych: emulsji, sztyftów, form prasowanych. Techniki membranowe otrzymywania emulsji

Technologie produktów zapachowych. Technologia pozyskiwania oraz syntezy wybranych komponentów zapachowych stosowanych w produktach kosmetycznych

Technologie wykorzystywane w produkcji kosmetyków kolorowych. Metody prasowania preparatów kosmetycznych.

Pojęcie i znaczenie norm w produkcji kosmetyków.

Laboratorium:

1. Charakterystykach fizykochemiczna wybranych surowców kosmetycznych

2. Otrzymywanie i charakterystyka kosmetyków o różnych układach emulgujących. Badanie stabilności uzyskanych preparatów.

3. Techniki membranowe w produkcji emulsji –otrzymanie emulsji wykorzystując membrany

4. Kosmetyki kolorowe z formie sypkiej i prasowanej – otrzymywanie oraz charakterystyka.

5. Synteza neroliny – syntetycznej substancji zapachowej stosowanej w kompozycjach perfumeryjnych. Przeprowadzenie syntezy eteru metylowego 2-naftolu.

6. Charakterystyka fizykochemiczna i sensoryczna produktów kosmetycznych otrzymanych na wcześniejszych pracowniach.

Ćwiczenia:

Zapoznanie z dokumentacja opisującą surowce kosmetyczne (karty charakterystyk, stałe fizyczne).

Zapoznanie z dyrektywami unijnymi dotyczącymi regulacji w produkcji kosmetyków.

Zapoznanie z normami w produkcji kosmetyków PN-EN ISO 22716:2009 oraz normami dotyczącymi badania produktów kosmetycznych.

Literatura:

A. Kołodziejczak, Kosmetologia, t 2, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa, 2021

Norma PN-ISO 3961:1998. Oleje i tłuszcze roslinne oraz zwierzece – Oznaczanie liczby jodowej.

Norma PN-ISO 660:1998. Oleje i tłuszcze roslinne oraz zwierzece – Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowosci.

Norma PN-ISO 3960:1996. Oleje i tłuszcze roslinne oraz zwierzece – Oznaczanie liczby nadtlenkowej.

Norma PN-ISO 3657:1994. Oleje i tłuszcze roslinne oraz zwierzece – Oznaczanie liczby zmydlania.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Sionkowska
Prowadzący grup: Beata Kaczmarek-Szczepańska, Anna Kmieciak, Wojciech Kujawski, Katarzyna Lewandowska, Alina Sionkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi terminami dotyczącymi oceny jakości surowców kosmetycznych i kosmetyków jako produktów końcowych. Ponadto Studenci zostaną zapoznani z różnymi układami emulgującymi stosowanymi w produktach kosmetycznych oraz metodami badania ich stabilności.

Przedstawione zostaną, także metody sensoryczne oraz rozmaite metody fizykochemiczne wykorzystywane do charakterystyki surowców kosmetycznych i końcowych produktów kosmetycznych. Omówione zostaną problemy związane z powiększaniem skali produkcji.

Pełny opis:

Wykład:

Podstawowe regulacje prawnie obowiązujące w technologii kosmetyków

Ocena fizykochemiczna i sensoryczna różnych surowców kosmetycznych i produktów kosmetycznych.

Technologia wybranych form kosmetycznych: emulsji, sztyftów, form prasowanych. Techniki membranowe otrzymywania emulsji

Technologie produktów zapachowych. Technologia pozyskiwania oraz syntezy wybranych komponentów zapachowych stosowanych w produktach kosmetycznych

Technologie wykorzystywane w produkcji kosmetyków kolorowych. Metody prasowania preparatów kosmetycznych.

Pojęcie i znaczenie norm w produkcji kosmetyków.

Laboratorium:

1. Charakterystykach fizykochemiczna wybranych surowców kosmetycznych

2. Otrzymywanie i charakterystyka kosmetyków o różnych układach emulgujących. Badanie stabilności uzyskanych preparatów.

3. Techniki membranowe w produkcji emulsji –otrzymanie emulsji wykorzystując membrany

4. Kosmetyki kolorowe z formie sypkiej i prasowanej – otrzymywanie oraz charakterystyka.

5. Synteza neroliny – syntetycznej substancji zapachowej stosowanej w kompozycjach perfumeryjnych. Przeprowadzenie syntezy eteru metylowego 2-naftolu.

6. Charakterystyka fizykochemiczna i sensoryczna produktów kosmetycznych otrzymanych na wcześniejszych pracowniach.

Ćwiczenia:

Zapoznanie z dokumentacja opisującą surowce kosmetyczne (karty charakterystyk, stałe fizyczne).

Zapoznanie z dyrektywami unijnymi dotyczącymi regulacji w produkcji kosmetyków.

Zapoznanie z normami w produkcji kosmetyków PN-EN ISO 22716:2009 oraz normami dotyczącymi badania produktów kosmetycznych.

Literatura:

A. Kołodziejczak, Kosmetologia, t 2, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa, 2021

Norma PN-ISO 3961:1998. Oleje i tłuszcze roslinne oraz zwierzece – Oznaczanie liczby jodowej.

Norma PN-ISO 660:1998. Oleje i tłuszcze roslinne oraz zwierzece – Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowosci.

Norma PN-ISO 3960:1996. Oleje i tłuszcze roslinne oraz zwierzece – Oznaczanie liczby nadtlenkowej.

Norma PN-ISO 3657:1994. Oleje i tłuszcze roslinne oraz zwierzece – Oznaczanie liczby zmydlania.

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)