Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekotechnologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-SP/W-ET Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Ekotechnologia
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty specjalnościowe - stacjonarne studia drugiego stopnia (S2)
Strona przedmiotu: http://www.chem.uni.torun.pl/tech.html
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 16.00 LUB 12.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student musi znać podstawy: Technologii chemicznej, chemii analitycznej i analizy instrumentalnej, syntezy organicznej, chemii fizycznej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. 20h – Wykład, 90h – Laboratorium, 10h – Ćwiczenia, tj. 120h

2. 100h praca indywidualna,

3. 180h czas wymagany do przygotowania w procesie oceniania,

4. całkowity czas nakładu pracy studenta to 400h.

400h:25h/ECTS= 16 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna wybrane procesy technologiczne łącznie z zagospodarowaniem odpadów - K_W05

W2: zna działanie aparatury naukowej i przemysłowej - K_W10

W3: zna i rozumie podstawy teoretyczne różnych metod analitycznych oraz instrumentalnych i ich wykorzystanie w interpretacji wyników – K_W12


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: umie wykorzystać wiedzą chemiczną w realizacji wybranych operacji i procesów jednostkowych procesu technologicznego. Potrafi dobrać surowce, oszacować ilość i jakość odpadów - K_U03

U2: potrafi korzystać z norm - K_U05

U3: potrafi obsługiwać wybraną aparaturę, umie posługiwać się wybraną grupą metod analitycznych; potrafi ocenić wyniki analiz i przedyskutować błędy pomiarowe - K_U14

U4: potrafi analizować procesy technologiczne – KU_07Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę poszerzania swojej wiedzy - K_K01

K2: zna aspekty prawne i środowiskowe związane z wytwarzaniem substancji chemicznych oraz utylizacją odpadów przemysłowych i potrafi ocenić ich wpływ na środowisko - K_K04

rozstrzygnąć związane z tym dylematy – K_K03


Metody dydaktyczne:

Wykład – konwencjonalny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Laboratorium – samodzielnie przeprowadzanie eksperymentów symulujących wybrane procesy technologiczne.

Ćwiczenia – zajęcia terenowe – wycieczki do Zakładów Przemysłowych.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Zaznajomienie z wybranymi aspektami współczesnych technologii chemicznych, obejmującymi zasady racjonalnego wykorzystania surowców i energii oraz kompleksowego zagospodarowania odpadów przemysłowych w oparciu o wybrane procesy z zakresu technologii nieorganicznej. Zajęcia obejmują również tematykę związaną ze zrównoważonym rozwojem, z wprowadzaniem zasad „zielonej chemii” do praktyki przemysłowej oraz z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł.

Pełny opis:

Wykłady

obejmują następujące zagadnienia: Najlepsze dostępne techniki (BAT) w produkcji związków nieorganicznych. Technologie bezodpadowe. Kompleksowe wykorzystanie surowców mineralnych i zagospodarowania odpadów. Uzdatnianie i wykorzystywanie wody do celów komunalnych, konsumpcyjnych i przemysłowych. Oczyszczanie ścieków. Środowiskowe skutki produkcji i stosowania nawozów mineralnych. „Zielona Chemia” – wybrane zagadnienia. Nowe materiały. Nowoczesne źródła energii. Paliwa alternatywne.

Ćwiczenia

Wizyta w w zakładach produkcyjnych branży chemicznej, kosmetycznej

Laboratorium

Otrzymywanie i analiza biopaliw. Odgazowanie i analiza paliw stałych. Kraking produktów naftowych. Utylizacja odpadów płynnych z metody Solvay’a. Technologia i uzdatnianie wody. Badanie rozpuszczalności soli w układach trójskładnikowych. Ługowanie odpadów stałych w środowisku kwaśnym i alkalicznym. Procesy katalityczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

T. Paryjczak, A. Lewicki, M. Zaborski Zielona chemia, PAN, Łódź, 2005.

J. Dojlido, W. Dożańska, W. Hermanowicz, B. Koziorowski, J. Zerbe Fizykochemiczne badanie wody i ścieków, Arkady, Warszawa, 2010.

B. Bilitewski, G. Hardtle, K. Marek Podręcznik gospodarki odpadami, Seidel &Przywiecki, Warszawa, 2003.

J. Bogdanienko Odnawialne źródła energii, PWN, Warszawa,1989.

W. Ciechanowicz Energia, środowisko i ekonomia, IBS PAN, Warszawa, 1995.

A. Johansson Czysta technologia, WNT, Warszawa, 1997.

W. M. Lewandowski „Proekologiczne źródła energii odnawialnej”, 2002.

J. Michałowska Paliwa, oleje, smary samochodowe, WKŁ, Warszawa, 1997.

Literatura uzupełniająca:

L. Margel Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków, Ekonomia i środowisko, Białystok 2000.

P.T. Anastas, Ed., Handbook of Green Chemistry – Green Catalysis, John Wiley & Sons, 2009.

Dostępne podręczniki akademickie z zakresu technologii chemicznej, ochrony środowiska i chemii analitycznej.

Efekty uczenia się:

Student posługuje się wiedzą chemiczną w ocenie: możliwości realizacji procesu technologicznego; doboru optymalnych surowców dla uzyskania określonego produktu; kontroli procesu przemysłowego oraz jakości produktu; możliwości utylizacji i zagospodarowania odpadów produkcyjnych – wskazania możliwości ograniczenia odpadów względnie zastosowania technologii bezodpadowej; doboru optymalnych metod analitycznych; posługiwania się normami do oceny jakości i wartości surowców i towarów.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Wykład: Praca zaliczeniowa w postaci referatu, egzamin - W1, W2, U1, K3.

Laboratorium: ocena ciągła (wykonanie i zaliczenie raportów z wykonywanych ćwiczeń, bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – W2, W3, U2, U3, U4, K2

Ćwiczenia: uczestnictwo w zajęciach – U1, K1

Progi ocenia zgodne z regulaminem UMK

Wymagane progi na ocenę dostateczną - 50-60%, dostateczny plus – 61-65%, dobry 66-75%, dobry plus 76-81%, bardzo dobry – 82-100%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Drużyński, Urszula Kiełkowska, Krzysztof Mazurek
Prowadzący grup: Roman Buczkowski, Sebastian Drużyński, Urszula Kiełkowska, Krzysztof Mazurek, Adriana Wróbel-Kaszanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Drużyński, Urszula Kiełkowska, Krzysztof Mazurek
Prowadzący grup: Sebastian Drużyński, Urszula Kiełkowska, Krzysztof Mazurek, Adriana Wróbel-Kaszanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Drużyński, Urszula Kiełkowska, Krzysztof Mazurek
Prowadzący grup: Sebastian Drużyński, Urszula Kiełkowska, Krzysztof Mazurek, Adriana Wróbel-Kaszanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Drużyński, Urszula Kiełkowska, Krzysztof Mazurek
Prowadzący grup: Marcin Cichosz, Sebastian Drużyński, Urszula Kiełkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.