Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M2PRO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Mat, sp. teoretyczna, II st, 1-2 rok
Mat., sp. nauczycielskie, II st., stacjonarne, przedmioty do wyboru + uzup. stand. kszt.
Mat., sp. zastosowania, II st., stac., przedmioty do wyboru + uzup. stand. kszt.
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie następujących przedmiotów z I i II roku studiów: analiza matematyczna I i II oraz algebra liniowa.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot pomocniczy (atrybut wycofany)

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz. - ćwiczenia:

30 godz. - praca własna - bieżące przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury;

20 godz. - rozwiązywanie zadań zadanych przez prowadzącego i konsultacja rozwiązań


RAZEM: 80 godz.

3 pkt. ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu kursu student:

W1: Rozumie rolę i znaczenie dowodu w matematyce, w szczególności w analizie matematycznej I i II, algebrze liniowej oraz topologii (zob. K_W02);

W2: Zna podstawowe przykłady zarówno ilustrujące konkretne pojęcia matematyczne, jak i pozwalające obalić błędne hipotezy lub nieuprawione rozumowania (zob. K_W02).


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu kursu student:

U1: Potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i piśmie, przedstawiać skomplikowane rozwiązania problemów matematycznych - m.in. zadań z olimpiad matematycznych (zob. K_U01).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu kursu student:

K1: Krytycznie ocenia swoją wiedzę i dalsze jej doskonalenie z wykorzystaniem różnych źródeł informacji (zob. K_K03).

Metody dydaktyczne:

Proseminarium przygotowuje studentów do zawodów międzynarodowych z matematyki. W tym celu na zajęciach rozwiązywane są zadania o podwyższonym stopniu trudności.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Skrócony opis:

Jest to kurs, który przygotowuje studentów do zawodów międzynarodowych z matematyki. Na zajęciach omawia się trudniejsze zagadnienia z analizy matematycznej, analizy zespolonej, analizy funkcjionalnej, algebry liniowej, równań różniczkowych zwyczajnych oraz topologii.

Pełny opis:

Na zajęciach rozwiązuje się zadania z następujących działów matematycznych:

1. Algebra liniowa

2. Analiza matematyczna I i II

3 Analiza zespolona

4. Topologia

5 Analiza Funkcjonalna

Literatura:

1. W. Kaczor, Zadania z analizy matematycznej, cz. 1, 2 i 3, PWN, Warszawa 2005.

2. Chen Ji-Xiu, Problems and solutions in mathematics, Singapore: World Scientific, 2011.

3. Asuman G. Aksoy, Mohamed A. Khamsi, A problem book in real analysis, New York: Springer, 2010.

4. Paulo Ney de Souza, Jorge-Nuno Silva, Berkeley problems in mathematics, Now York: Springer, 2004.

5. Constantin Costara, Dumitru Popa, Exercises in Functional Analysis, Kluwer Academic Publishers, 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie listy obecności i aktywności na zajęciach: W1–W2, U1. Zaliczenie na ocenę: bdb--dst.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Skiba
Prowadzący grup: Robert Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

pdwmat1, pdwmat2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Skiba
Prowadzący grup: Robert Skiba, Daniel Strzelecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Strzelecki
Prowadzący grup: Daniel Strzelecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

pdwmat1, pdwmat2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Skiba
Prowadzący grup: Robert Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Skiba
Prowadzący grup: Robert Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

pdwmat1, pdwmat2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Skiba
Prowadzący grup: Robert Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Robert Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

pdwmat1, pdwmat2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Robert Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)