Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rachunkowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F11-Rachun
Kod Erasmus / ISCED: 04.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: Finanse i rachunkowość - plan studiów 1 rok 1 stopnia
Finanse i rachunkowość, 1 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przedmiot Rachunkowość wprowadza studenta w cały cykl przedmiotów związanych z rachunkowością. Student od podstaw poznaje podstawowe pojęcia zasady rachunkowości.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (wykład 30 g./ćwiczenia 30 g/konsultacje 28 g.): 88 godz.

2. Praca indywidualna studenta: 45 godz.

3. Przygotowanie do uczestnictwa i procesu oceniania: 42 godz.

4. Praktyka zawodowa: n.d.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym znaczenie systemu rachunkowości w obrocie gospodarczym, podstawowe pojęcia i zasady rachunkowości w zakresie wyceny, ewidencji i prezentacji oraz wpływ poszczególnych zdarzeń gospodarczych na sytuację majątkową, finansową i wyniki jednostki. [K_W07]


W2. Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym źródła prawa rachunkowości, uwarunkowania organizacyjne oraz sposoby działania prowadzące do przedstawienia sytuacji majątkowej finansowej oraz wyników jednostki zgodnie z przepisami prawa i normami etycznymi [K_W08]

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Potrafi właściwie analizować treść ekonomiczną podstawowych operacji gospodarczych oraz określić ich wpływ na bilans oraz rachunek zysków i strat z wykorzystaniem kont księgowych. [K_U03]

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy biorąc odpowiedzialność za skutki tych działań oraz określając wpływ tych działań na sytuację finansową i majątkową podmiotu gospodarczego. [K_K03]


Metody dydaktyczne:

Wykład:

- prezentacja multimedialna (Power Point)

- studium przypadku

- przykłady liczbowo-ewidencyjneĆwiczenia:

- rozwiązywanie zadań ewidencyjnych na kontach teowych przy tablicy lub w arkuszu kalkulacyjnym

- sporządzanie sprawozdań finansowych

- referaty studentów (dodatkowo)


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu

Skrócony opis:

Przedmiot Rachunkowość jest pierwszym z przedmiotów na którym poruszane są kwestie związane z ogólnie pojętą rachunkowością.

Przedmiot od wyjaśnienia ogólnych pojęć, narzędzi i zasad rachunkowości przechodzi do szczegółowych, kluczowych rozwiązań ewidencyjnych oraz sprawozdawczych. W ramach przedmiotu dokonany jest podział na rachunkowość finansową i zarządczą z czego większy nacisk kładziony jest na aspekty rachunkowości finansowej (około 90% czasu zajęć). Dodatkowo na przedmiocie zasygnalizowana jest problematyka rachunku kosztów jako wspólny element rachunkowości finansowej i zarządczej.

Cel AACSB: Student opisuje kategorie ekonomiczne w ujęciu prawa bilansowego.

Pełny opis:

Treści programowe - wykład:

1. Podstawy rachunkowości [W1]

1.1. System rachunkowości

1.2. Bilans majątkowy

1.3. Rachunek zysków i strat

1.4. Klasyfikacja i ewidencja i kalkulacja kosztów

2. Ogólny schemat rozumowania księgowego zgodnie z ustawą o rachunkowości [W2]

2.1. Ustawa o rachunkowości jako źródło rozwiązań w

rachunkowości

2.1. Konto księgowe - istota i funkcjonowanie

2.2. Konto księgowe - podzielność i łączenie kont

2.3. Konto księgowe - ogólny schemat rozumowania księgowego

2.4. Etyka w rachunkowości

Treści programowe - ćwiczenia

1. Ewidencja podstawowych operacji gospodarczych [U1]

1.1. Bilans majątkowy i rachunek wyników

1.2. Konta księgowe

1.3. Klasyfikacja i ewidencja kosztów

2. Wycena produktów pracy i podział wyniku finansowego [U1]

2.1. Kalkulacja kosztów jednostkowych

2.2. Produkty pracy

2.3. Wynik wynik finansowy i jego podział

Literatura:

Lit. podstawowa

1. Sojak S., Stankiewicz J., Podstawy rachunkowości, TNOiK, Toruń 2008,

2. Sprawozdanie finansowe wg. polskiego prawa bilansowego,E. Chojnacka, U. Wolszon, T. ZimnickiWydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018

3. Małkowska D., Rachunkowość od podstaw. Zbiór zadań z komentarzem z rozwiązaniami, ODDK, Gdańsk 2022.

4. Ustawa z dnia 29 września o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) dostępna na www.mf.gov.pl

Lit. uzupełniająca

5. Gierusz B., Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK Gdańsk, 2010

6.Gierusz J., Koleśnik K. Plan kont z komentarzem, Handel, prdukcja, usługi, ODDK, Gdańsk, 2023

7. Zawadzki A., Aktywa inwestycyjne według polskiego prawa bilansowego

Toruń 2021,, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 241 s., ISBN 978-83-7285-991-4

8. Orzeszko T., Polish Balance Sheet Law vs. Accounting Regulations in Poland; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

2014 | nr 351 Finance and Accounting - Theory and Practice | 50--63

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin w formie testu. Test składa się z 20 pytań na każdy efekt (W1, W2). Na pytania składają się pytania jednokrotnego wyboru

W1 - 20 pytań - Egzamin +++

W2 - 20 pytań - Egzamin +++

Realizacja każdego z efektów osiągnięta jest przy przekroczeniu progu 60%

Zaliczenie egzaminu następuje przy osiągnięciu minimum punktów z każdego efektu (W)

Ćwiczenia:

Na zaliczenie składają się dwa kolokwia:

1. sporządzanie uproszczonego bilansu oraz księgowanie operacji gospodarczych na kontach teowych;

2. kalkulacja kosztów oraz sporządzanie uproszczonego rachunku zysków i strat.

U1 - kolokwium 1 "+++"

U1 - kolokwium 2 "+++"

Realizacja efektu osiągnięta jest przy przekroczeniu progu 60%

K1 - Ewidencjonowana obecność i aktywność studentów na ćwiczeniach. W przypadku braku aktywności - przygotowanie referatu na wybrany przez prowadzącego temat.

(zaliczenie- próg 60%)

Realizacja efektu osiągnięta jest przy czynnym/aktywnym uczestnictwie w 60% ćwiczeń, lub realizacji referatu.

K1 - rejestrowana aktywność "+++" lub referat "+++".

Praktyki zawodowe:

n.d.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Banaszkiewicz, Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Anna Olewnik-Dejewska, Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Banaszkiewicz, Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Anna Olewnik-Dejewska, Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Anna Olewnik-Dejewska, Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)