Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F21-0-PraFin
Kod Erasmus / ISCED: 04.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo finansowe
Jednostka: Katedra Zarządzania Finansami
Grupy: Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z przedmiotów Finanse i Finanse publiczne z I stopnia kierunku FiR.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

125 godz.:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 godz. wykładu + 15 godz. ćwiczeń, 20 godz. konsultacji

2. Praca indywidualna: 40 godz.

3. Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 20 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna w sposób pogłębiony, rozumie i rozpatruje – z punktu widzenia właściwego dla nauki o finansach – wybrane systemy norm i reguł finansowo-prawnych oraz towarzyszących im norm organizacyjnych, moralnych i etycznych warunkujących prawidłowe funkcjonowanie finansów władz publicznych - K_W07


W2: Zna i rozumie w sposób pogłębiony, zachowania ludzi w instytucjach sektora publicznego na poziomie indywidualnym, grupowym i instytucjonalnym w ramach kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz innych procedur przewidzianych w prawie finansowym - K_W03

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) z zakresu prawa finansowego w celu rozwiązywania konkretnych problemów - K_U05

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1:Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznania jej znaczenia w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu prawa finansowego oraz współpracy z ekspertami w tej dziedzinie prawa w przypadku trudności z ich rozwiązywaniem - K_K01

Metody dydaktyczne:

- pokaz

- wykład informacyjny/konwencjonalny

- wykład problemowy

- ćwiczeniowa

- studium przypadku

Prezentacja Ms PowerPoint/PDF

Internetowe bazy prawne LEX i Legalis

Portal internetowy EMIS

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przegląd najważniejszych regulacji systemowych, materialnych i proceduralnych dotyczących przede wszystkim publicznych aspektów gospodarowania pieniądzem.

student identyfikuje publiczno-prawne uwarunkowania funkcjonowania struktur, instytucji i instrumentów ekonomiczno-finansowych.

Pełny opis:

Działy prawa finansowego – specyfiki i powiązania: prawo budżetowe, prawo finansowe samorządu terytorialnego, prawo dewizowe, prawo celne, prawo podatkowe, publiczne prawo bankowe, międzynarodowe prawo finansowe, prawo rynku finansowego (kapitałowego, bankowego, ubezpieczeniowego)

Źródła prawa finansowego: ustrojowe, prawa materialnego, prawa formalnego, prawa państwowego, prawa lokalnego.

Zagadnienia ogólne publicznej gospodarki finansowej i prawa finansowego

Prawo budżetowe państwa

Prawo budżetowe samorządu terytorialnego

Prawo o wydatkach państwa i samorządu terytorialnego

Dochody publiczne i prawo podatkowe

Pozycja i ustrój finansowo-prawny przedsiębiorstw publicznych

Prawo o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Dług publiczny państwa i samorządów terytorialnych

Publiczne prawo bankowe, prawo walutowe i dewizowe

System finansowy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

Finanse unii europejskiej. Związki finansowe polski z unią europejską

Ćwiczenia bazują na tych samych zagadnieniach w bardziej empirycznym ujęciu.

Wszystkim zagadnieniom przypisane są efekty kształcenia W1, U1, K1 odpowiednio do formy zajęć pozwalających na ich realizację.

Literatura:

Andrzej Borodo, Polskie prawo finansowe, TNOiK 2014.

Uzupełniająca:

Prawo finansowe w pigułce, C.H. BECK 2022.

Internetowe bazy prawne LEX i/lub Legalis

Portal internetowy EMIS

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie pytań otwartych (opisowych) lub egzamin ustny. Wymagane 50% na zaliczenie przedmiotu: W1 (++), U1 (++).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń uzyskiwane jest w oparciu o referat i prezentację (zespołowo lub indywidualnie) oraz indywidualne streszczenie publikacji dotyczącej prawa finansowego, a w przypadku niewystarczającej jakości pracy własnej przy powyższych zadaniach - kolokwium w formie pisemnej: W1 (++), U1 (++), K1 (+).

Sprawdzenie realizacji efektów:

"+++" w pełnym stopniu

"++" w dużym stopniu

"+" częściowo

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Huterski
Prowadzący grup: Robert Huterski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Huterski
Prowadzący grup: Robert Huterski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Huterski
Prowadzący grup: Robert Huterski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)