Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F21-0-PraFin Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo finansowe
Jednostka: Katedra Zarządzania Finansami
Grupy: _Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Strona przedmiotu: http://www.home.umk.pl/~robhuski/
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z przedmiotów Finanse i Finanse publiczne z I stopnia kierunku FiR.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

125 godz.:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 godz. wykładu + 15 godz. ćwiczeń, 5 godz. konsultacji

2. Praca indywidualna: 45 godz.

3. przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 30 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna w sposób pogłębiony, rozumie i rozpatruje – z punktu widzenia właściwego dla nauki o finansach – wybrane systemy norm i reguł prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych warunkujących funkcjonowanie od strony finansowej zarówno przedsiębiorstw, jak i państwa oraz

gospodarstw domowych - K_W07

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) z zakresu finansów i rachunkowości w celu rozwiązywania konkretnych problemów - K_U05

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na pozyskiwanie informacji służących rozwiązywaniu określonych problemów z zakresu finansów i rachunkowości oraz na właściwe ustalanie ich hierarchii - K_K01


Metody dydaktyczne:

- pokaz

- wykład informacyjny/konwencjonalny

- wykład problemowy

- ćwiczeniowa

- studium przypadku

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przegląd najważniejszych regulacji systemowych, materialnych i proceduralnych dotyczących przede wszystkim publicznych aspektów gospodarowania pieniądzem.

student identyfikuje publiczno-prawne uwarunkowania funkcjonowania struktur, instytucji i instrumentów ekonomiczno-finansowych.

Pełny opis:

Działy prawa finansowego – specyfiki i powiązania: prawo budżetowe, prawo finansowe samorządu terytorialnego, prawo dewizowe, prawo celne, prawo podatkowe, publiczne prawo bankowe, międzynarodowe prawo finansowe, prawo rynku finansowego (kapitałowego, bankowego, ubezpieczeniowego)

Źródła prawa finansowego: ustrojowe, prawa materialnego, prawa formalnego, prawa państwowego, prawa lokalnego.

Zagadnienia ogólne publicznej gospodarki finansowej i prawa finansowego

Prawo budżetowe państwa

Prawo budżetowe samorządu terytorialnego

Prawo o wydatkach państwa i samorządu terytorialnego

Dochody publiczne i prawo podatkowe

Pozycja i ustrój finansowo-prawny przedsiębiorstw publicznych

Prawo o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Dług publiczny państwa i samorządów terytorialnych

Publiczne prawo bankowe, prawo walutowe i dewizowe

System finansowy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

Finanse unii europejskiej. Związki finansowe polski z unią europejską

Ćwiczenia bazują na tych samych zagadnieniach w bardziej empirycznym ujęciu.

Wszystkim zagadnieniom przypisane są efekty kształcenia W1, U1, K1 odpowiednio do formy zajęć pozwalających na ich realizację.

Literatura:

Andrzej Borodo, Polskie prawo finansowe, TNOiK 2014.

Uzupełniająca:

E. Fojcik-Mastalska, R. Mastalski, Prawo finansowe, Wolters Kulwer 2013.

Prawo finansowe w pigułce, C.H. BECK 2013.

Kosikowski C., Brzeziński B., System prawa finansowego, Wolters Kulwer 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie pytań otwartych (opisowych) lub egzamin ustny. Wymagane 50% na zaliczenie przedmiotu: W1 (++), U1 (++).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń uzyskiwane jest w oparciu o prezentację i kolokwium w formie pisemnej: W1 (++), U1 (++), K1 (+).

Sprawdzenie realizacji efektów:

"+++" w pełnym stopniu

"++" w dużym stopniu

"+" częściowo

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Huterski
Prowadzący grup: Robert Huterski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Huterski
Prowadzący grup: Robert Huterski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Huterski
Prowadzący grup: Robert Huterski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zaliczenie wykładu może odbyć się również w formie zdalnej ustalonej z grupą przez prowadzącego.

Uwagi:

Zaliczenie wykładu może odbyć się również w formie zdalnej ustalonej z grupą przez prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Huterski
Prowadzący grup: Robert Huterski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zaliczenie wykładu może odbyć się również w formie zdalnej ustalonej z grupą przez prowadzącego.

Uwagi:

Zaliczenie wykładu może odbyć się również w formie zdalnej ustalonej z grupą przez prowadzącego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.