Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rachunek kosztów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F21-0-RaKosz
Kod Erasmus / ISCED: 04.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunek kosztów
Jednostka: Katedra Rachunkowości Zarządczej
Grupy: Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych kategorii ekonomicznych takich jak kapitał, koszt, przychód, wynik finansowy, a także zasad rachunkowości finansowej i sprawozdawczości finansowej.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Bezpośrednie uczestnictwo w zajęciach realizowanych z udziałem nauczyciela akademickiego

- 30 godzin - wykład

- 30 godzin - ćwiczenia

- 60 godzin - konsultacje merytoryczne

Łącznie 120 godzin kontaktowych


2. Praca własna studenta:

- 30 godzin - przygotowanie do zajęć

- 15 godzin - praca domowa


3. Liczba godzina wymagana do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania:

- 30 godzin przygotowanie do kolokwium

- 30 godzin przygotowanie do egzaminu


Praca własna studenta: 105 godzin


Całkowity nakład pracy studenta 225 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna istotę, zakres i odmiany rachunku kosztów oraz rozumie jego rolę i funkcje w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa – K_W01

W2: Zna i rozumie regulacje prawne tworzenia sprawozdawczego rachunku kosztów – K_W07

W3: Zna i rozumie znaczenie rachunku kosztów w procesie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP – K_W10

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi dokonać klasyfikacji, pomiaru, rozliczenia i ewidencji kosztów w poszczególnych przekrojach a także rozwiązać problemy typowe dla różnych modeli kosztów – K_U06

U2: Potrafi zastosować właściwe narzędzia rachunku kosztów do rozwiązywania problemów decyzyjnych oraz dokonać interpretacji uzyskanego wyniku – K_U03

U3: Potrafi współdziałać i pracować w grupie nad poszukiwaniem rozwiązań do zadań i problemów z zakresu rachunku kosztów – K_U12

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Identyfikuje problemy w obszarze rachunku kosztów i potrafi objaśnić tok rozumowania potrzebny do rozwiązania wybranego problemu – K_K01

K2: Przestrzega zasad prawa bilansowego w odniesieniu do rachunku kosztów – K_K02

Metody dydaktyczne:

W trakcie zajęć część zadań rozwiązywana jest z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

1. Istota rachunku kosztów

2. Klasyfikacja kosztów

3. Rozliczanie kosztów

4. Modele kosztów

Pełny opis:

Wykład i ćwiczenia:

1. Istota, pojęcie, funkcje rachunku kosztów

2. Kryteria klasyfikacji i wykorzystanie kosztów dla celów sprawozdawczych

3. Rachunek kosztów produkcji pomocniczej

4. Rachunek kosztów produkcji podstawowej

5. Kryteria klasyfikacyjne kosztów dla celów decyzyjnych

6. Rachunek kosztów pełnych i jego odmiany

7. Rachunek koszów zmiennych i jego odmiany

8. Rachunek kosztów standardowych

9. Rachunek kosztów działań

10. Wybrane problemowe modele rachunku kosztów

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Sojak S., Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Tom I, II i III, TNOiK, Toruń 2015.

Literatura uzupełniająca:

Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Rachunkowość zarządcza: metody i zastosowania, PWE Warszawa 2014.

Sobańska I. (red), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H.Beck, Warszawa 2010.

Nowak E., Wierzbiński M., Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE Warszawa 2010.

Banaszkiewicz A., Makowska E., (2020), The importance and use of cost information in Polish enterprises : survey results [w:] Eurasian Business Perspectives, proceedings of the 25th Eurasia Business and Economics Society Conference. Vol. 2 / eds.: Mehmet Huseyin Bilgin [et al.], Cham, Springer International Publishing: 2020 , s. 75-85.

Banaszkiewicz A., Makowska E. (2018), Rachunek kosztów w praktyce badanych przedsiębiorstw województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, [w:] Zarządzanie kosztami i dokonaniami (red. E. Nowak, P. Bednarek, M. Kowalewski), Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, nr 514, s. 20-30.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

W1 - egzamin pisemny +++

W2 – egzamin pisemny +++

W3 - egzamin pisemny +++

Forma zaliczenia - test jednokrotnego wyboru - 40 pytań

Kryteria oceniania: zaliczenie od 24 punktów na 40 punktów

Ćwiczenia:

U1 - kolokwium +++

U2 - kolokwium +++

U3 - obserwacja pracy na zajęciach +++

K1 - obserwacja pracy na zajęciach +++

K2 - obserwacja pracy na zajęciach +++

Forma zaliczenia:

2 kolokwia w postaci zadań (łącznie 40 punktów, 24 na zaliczenie)

aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Banaszkiewicz
Prowadzący grup: Aleksandra Banaszkiewicz, Ewa Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Banaszkiewicz
Prowadzący grup: Aleksandra Banaszkiewicz, Ewa Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Banaszkiewicz
Prowadzący grup: Aleksandra Banaszkiewicz, Ewa Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)