Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rachunkowość grup kapitałowych i konsolidacja sprawozdań finansowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F21-AF-RaGKK
Kod Erasmus / ISCED: 04.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość grup kapitałowych i konsolidacja sprawozdań finansowych
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, PRK, sp. rachunkowość i audyt finansowy
Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zajęcia z przedmiotów: rachunkowość, rachunkowość finansowa, – zajęcia w latach ubiegłych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta – 175h:

1. Liczba godzin kontaktowych – 90h:

- zajęcia realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego – 45h,

- konsultacje merytoryczne – 45h.

2. Praca własna studenta – 45h.

3. Przygotowanie do uczestnictwa i procesu oceniania – 40h.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - Zna, rozumie i rozpatruje z punktu widzenia właściwego dla nauk o finansach procesy gospodarcze i społeczne zachodzące w grupach kapitałowych - K_W05.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - Potrafi przygotować niezbędne informacje wykorzystywane w procesach decyzyjnych z zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych – K_U03.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - Jest gotów do pozyskiwania informacji służących rozwiązywaniu określonych problemów z zakresu rachunkowości grup kapitałowych i konsolidacji sprawozdań finansowych - K_K01.

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony w formie komplementarnej: 30 godzin wykładu - zajęcia e-learningowe synchroniczne na MS Teams, Wszystkie zajęcia

odbywać się będą w ustalonych terminach - zgodnie z planem zajęć.

Komunikacja wykładowca - student odbywać się będzie w następujących formach:

1) e-learning zajęcia synchroniczne - MS Teams,

2) zadawanie pytań i konsultacje:

- ogłoszenia (platforma Moodle),

- forum aktualności (platforma Moodle),

- dyżur (MS Teams, e-mail).

Wykład został podzielony na następujące moduły:

- Tworzenie i funkcjonowanie grup kapitałowych,

− Zasady rachunkowości grup kapitałowych.

− Ogólne zasady konsolidacji sprawozdań finansowych.

− Konsolidacja sprawozdań finansowych metodą pełną,

− Konsolidacja sprawozdań finansowych metodą proporcjonalną,

− Konsolidacja sprawozdań finansowych metodą praw własności,

− Konsolidacja sprawozdań finansowych wg MSSF.

Wszystkie materiały i aktywności umieszczone są na platformie Moodle.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

1. Tworzenie i funkcjonowanie grup kapitałowych.

2. Konsolidacja sprawozdań finansowych.

Pełny opis:

Wszystkie prezentowane zagadnienia zostały podzielone na następujące moduły:

1. Tworzenie i funkcjonowanie grup kapitałowych (W1, U1, K1):

− tworzenie grup kapitałowych,

− zasady rachunkowości grup kapitałowych.

− ogólne zasady konsolidacji sprawozdań finansowych.

2. Konsolidacja sprawozdań finansowych (W1, U1, K1):

− konsolidacja sprawozdań finansowych metodą pełną,

− konsolidacja sprawozdań finansowych metodą proporcjonalną,

− konsolidacja sprawozdań finansowych metodą praw własności,

− konsolidacja sprawozdań finansowych wg MSSF.

Literatura:

- M. Remlein, Rachunkowość grup kapitałowych według polskiego prawa bilansowego i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

- A. Raciński, Konsolidacja sprawozdań finansowych, C. H. Beck Wydawnictwo Polska, Warszawa 2015.

- K. Czubakowska, Konsolidacja sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2018.

- M. Trocki, Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

- A. Gierusz, M. Gierusz, Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF, ODDK, Gdańsk 2019r.

- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2021.217 j.t. z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (D.U. 2017. 676 j.t. z późn. zm.).

- Krajowe Standardy Rachunkowości (nr 1-13).

- Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (10-12, 27).

- Miesięcznik „Rachunkowość” – bieżące artykuły.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena odbywa się na podstawie sumy wyników ewaluacji bieżącej i końcowej:

1. Ewaluacja bieżąca wykładu realizowana jest w różnych formach, do każdego tematu dołączony jest wykład dotyczący realizowanego przedmiotu, jak również dodatkowe źródła, które mają pomóc studentowi w zapoznaniu się i zrozumieniu załączonych materiałów. Weryfikacja zdobytej wiedzy odbywa się poprzez zdanie quizu, gdzie wymagany poziom zaliczenia wynosi 70% prawidłowych odpowiedzi (W1, U1).

3. Ewaluacja końcowa wykładu polega na zadaniu egzaminu przygotowanego w formie quizu z pytaniami dotyczącymi całego materiału wykładanego na przedmiocie. Pytania będą dobierane losowo dla każdego studenta automatycznie przez system Moodle, odpowiedzi w pytaniach zamkniętych będą mieszane przez system Moodle. Nawigacja pytań sekwencyjna, czas trwania egzaminu ograniczony (W1, U1, K1).

Ewaluacja bieżąca i końcowa ćwiczeń odbywać się będzie na podstawie kolokwium (W1, U1, K1).

W1 – ewaluacja bieżąca +++, ewaluacja końcowa +++.

U1– ewaluacja bieżąca +++, ewaluacja końcowa +++.

K1– aktywność +++.

Skala ocen na egzaminie (procent prawidłowych odpowiedzi):

Ocena Granice oceny

Bdb (5) 95,00%-100,00%

Db+ (4,5) 90,00%-94,99%

Db (4) 80,00%-89,99%

Dst+ (3,5) 70,00%-79,99%

Dst (3) 60,00%-69,99%

Ndst (2) 0,00% - 59,99%

Praktyki zawodowe:

N/D

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska, Tomasz Zimnicki
Prowadzący grup: Jolanta Wiśniewska, Tomasz Zimnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska, Tomasz Zimnicki
Prowadzący grup: Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska, Tomasz Zimnicki
Prowadzący grup: Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Wykład w roku akademickim 2023/2024 odbywa zię zdalnie na:

1) MS Teams: 60stjo5

2) Platforma Moodle: link: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=5332

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska, Tomasz Zimnicki
Prowadzący grup: Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Wykład w roku akademickim 2023/2024 odbywa zię zdalnie na:

1) MS Teams: 60stjo5

2) Platforma Moodle: link: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=5332

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)