Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F21-AF-RaJND
Kod Erasmus / ISCED: 04.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, PRK, sp. rachunkowość i audyt finansowy
Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zajęcia z przedmiotów: rachunkowości, rachunkowość finansowa, – zajęcia w latach ubiegłych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Praca własna studenta: 50 godz.

2. Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 35 godz.

3. Konsultacje z wykładowcą (stacjonarne oraz w formie elektronicznej): 45 godz.

4. Wykład: 30 godz.,

5. Ćwiczenia: 15 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym istotę i charakter rachunkowości w jednostkach nieprowadzących działalności gospodarczej, w tym sposób ewidencji poszczególnych zdarzeń gospodarczych oraz powiązania pomiędzy zdarzeniami gospodarczymi a sytuacją majątkową, finansową i osiąganymi wynikami jednostki. [K_W05]

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu rachunkowości jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie analizowania przyczyn i przebiegu procesów oraz zdarzeń gospodarczych w celu ujęcia ich w księgach rachunkowych - K_U06.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na pozyskiwanie informacji służących rozwiązywaniu określonych problemów z zakresu finansów i rachunkowości oraz na właściwe ustalanie ich hierarchii w jednostkach nieprowadzących działalności gospodarczej- K_K01.


Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja, ćwiczenia

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

1. Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej.

2. Rachunkowość poszczególnych rodzajów jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej.

Pełny opis:

1. Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej (W1, U1, K1):

− uwarunkowania prawne i organizacyjne działalności jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej,

− ogólne zasady ewidencji operacji gospodarczych - – aktywa trwałe, aktywa obrotowe, fundusze własne, koszty przychody.

− inwentaryzacja,

− sprawozdawczość finansowa i merytoryczna.

2. Rachunkowość poszczególnych rodzajów jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej (W1, U1, K1):

− rachunkowość fundacji,

− rachunkowość stowarzyszeń.

Literatura:

− K. Czubakowska, K. Winiarska, Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2015,

− A. Makal, Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń, ODDK, Gdańsk 2018,

− K . Trzpioła, S. Liżewski, Wzory sprawozdań dla NGO z komentarzem, Wiedza i praktyka, Warszawa 2016,

− Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, (Dz.U. 2019 poz. 1680 z późn. zm.),

− Ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003, nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

− Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, (Dz.U. 2019, poz. 713 z późn. zmianami),

− Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, (Dz.U. 2018, poz. 1491 z późn. zmianami),

− Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. 2018, poz. 580 z późn. zmianami),

− Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 2019, poz. 263 z późn. zmianami),

− Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. 2019, poz. 579 z późn. zmianami).

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin z przedmiotu.

Ćwiczenia – kolokwium, aktywność, obserwacja, udział w dyskusji.

W1 – egzamin +++,

U1 – kolokwium +++,

K1 – aktywność +++.

Realizacja każdego z efektów osiągnięta jest przy przekroczeniu progu 60%.

Ćwiczenia:

Na zaliczenie składa się jedno kolokwium obejmujące efekt U1.

Realizacja każdego z efektów osiągnięta jest przy przekroczeniu progu 60%.

U1, K1 - Ewidencjonowana obecność i aktywność studentów na ćwiczeniach. W przypadku braku aktywności - przygotowanie referatu na wybrany przez prowadzącego temat.

(zaliczenie- próg 60%)

- aktywność studenta na ćwiczeniach

- ewentualne referaty na tematy związane z tematyką zajęć

Praktyki zawodowe:

n/d

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Chojnacka-Pelowska, Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Chojnacka-Pelowska, Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)