Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F21-AF-RaJND
Kod Erasmus / ISCED: 04.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, PRK, sp. rachunkowość i audyt finansowy
Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=5331
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zajęcia z przedmiotów: rachunkowości, rachunkowość finansowa, – zajęcia w latach ubiegłych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Praca własna studenta: 50 godz.

2. Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 35 godz.

3. Konsultacje z wykładowcą (stacjonarne oraz w formie elektronicznej): 45 godz.

4. Wykład: 30 godz.

5. Ćwiczenia: 15 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym istotę i charakter rachunkowości w jednostkach nieprowadzących działalności gospodarczej, w tym sposób ewidencji poszczególnych zdarzeń gospodarczych oraz powiązania pomiędzy zdarzeniami gospodarczymi a sytuacją majątkową, finansową i osiąganymi wynikami jednostki. [K_W05]

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu rachunkowości jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie analizowania przyczyn i przebiegu procesów oraz zdarzeń gospodarczych w celu ujęcia ich w księgach rachunkowych. [K_U06]


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - jest gotów do oceny oraz rozwiązywania określonych problemów poznawczych i praktycznych z zakresu finansów i rachunkowości oraz na właściwe ustalanie ich hierarchii w jednostkach nieprowadzących działalności gospodarczej- K_K01.


Metody dydaktyczne:

1. Wykład informacyjny - prezentacja w Power Point zagadnień teoretycznych wspartych przykładami praktycznymi

2. Ćwiczenia - rozwiązywanie zadań


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

1. Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej.

2. Rachunkowość poszczególnych rodzajów jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej.

Pełny opis:

1. Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej (W1, U1, K1):

− uwarunkowania prawne i organizacyjne działalności jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej,

− ogólne zasady ewidencji operacji gospodarczych : aktywa trwałe, aktywa obrotowe, fundusze własne, koszty, przychody,

− inwentaryzacja,

− sprawozdawczość finansowa i merytoryczna.

2. Rachunkowość poszczególnych rodzajów jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej (W1, U1, K1):

− rachunkowość fundacji,

− rachunkowość stowarzyszeń.

Literatura:

Literatura podstawowa:

− B. Nadolna, M. Rydzewska, Rachunkowość i podatki w organizacjach pozarządowych, Wolters Kluwer 2021,

− R. Nawrocki, Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń, ODDK, Gdańsk 2020,

− K. Czubakowska, K. Winiarska, Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2015,

− A. Makal, Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń, ODDK, Gdańsk 2018,

− Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (Dz.U. 2019 poz. 1680 z późn. zm.),

− Ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003, nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

− Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, (Dz.U. 2019, poz. 713 z późn. zmianami),

− Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, (Dz.U. 2018, poz. 1491 z późn. zmianami),

− Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. 2018, poz. 580 z późn. zmianami),

− Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 2019, poz. 263 z późn. zmianami),

− Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. 2019, poz. 579 z późn. zmianami).

Literatura uzupełniająca:

- Chojnacka-Pelowska, Ewa, i Dorota Górecka. „Information Available from Mandatory Reports and the Possibility of Applying Ranking Methods : The Case of Polish Public Benefit Organizations”. Copernican Journal of Finance & Accounting, t. 11, 4, 2022, s. 45–67, https://doi.org/10.12775/cjfa.2022.018.

- Chojnacka, Ewa, i Daria Miścikowska. „Zmiany regulacji dotyczących sprawozdania finansowego sporządzanego przez fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej : ocena zakresu prezentowanych informacji”. Studia Prawno-Ekonomiczne, t. 111, 2019, s. 209–223, https://doi.org/10.26485/SPE/2019/111/11.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład

Ocena odbywa się na podstawie sumy wyników ewaluacji bieżącej i końcowej:

1. Ewaluacja bieżąca realizowana jest w różnych formach, do każdego tematu dołączony jest wykład dotyczący realizowanego przedmiotu, jak również dodatkowe źródła, które mają pomóc studentowi w zapoznaniu się i zrozumieniu załączonych materiałów. Weryfikacja zdobytej wiedzy odbywa się poprzez zdanie quizu, gdzie wymagany poziom zaliczenia wynosi 70% prawidłowych odpowiedzi (W1).

2. Ewaluacja końcowa - egzamin w formie testu dotyczących efektu W1. Pytania mają charakter zamknięty (jednokrotnego lub

wielokrotnego wyboru).

Skala ocen na egzaminie (procent prawidłowych odpowiedzi):

Ocena Granice oceny

Bdb (5) 95,00%-100,00%

Db+ (4,5) 90,00%-94,99%

Db (4) 80,00%-89,99%

Dst+ (3,5) 70,00%-79,99%

Dst (3) 60,00%-69,99%

Ndst (2) 0,00% - 59,99%

Ćwiczenia – kolokwium, aktywność, obserwacja, udział w dyskusji.

W1 – egzamin +++,

U1 – kolokwium +++,

K1 – aktywność +++.

Realizacja każdego z efektów osiągnięta jest przy uzyskaniu progu 60%.

Ćwiczenia:

Na zaliczenie składają się 1 kolokwium polegające na rozwiązywaniu zadań dotyczących omawianych problemów ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Skala ocen z ćwiczeń (procent prawidłowych odpowiedzi):

Bdb (5) 95,00%-100,00%

Db+ (4,5) 90,00%-94,99%

Db (4) 80,00%-89,99%

Dst+ (3,5) 70,00%-79,99%

Dst (3) 60,00%-69,99%

Ndst (2) 0,00% - 59,99%

Podstawą uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest zdobycie 60% punktów (U1).

K1 - Ewidencjonowana obecność i aktywność studentów na ćwiczeniach.

Praktyki zawodowe:

n/d

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Chojnacka-Pelowska, Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Chojnacka-Pelowska, Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Chojnacka-Pelowska, Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W roku akademickim 2023/2024 wykład odbywa się w formie zdalnej na:

1) MS Teams: kod: qv66iv5

2) Platforma Moodle: link: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=5331

Materiały do ćwiczeń:

1) Platforma Moodle: link: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=5607

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Chojnacka-Pelowska, Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W roku akademickim 2023/2024 wykład odbywa się w formie zdalnej na:

1) MS Teams: kod: qv66iv5

2) Platforma Moodle: link: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=5331

Materiały do ćwiczeń:

1) Platforma Moodle: link: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=5607

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)