Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rachunkowość projektów unijnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F21-AF-RaPRu
Kod Erasmus / ISCED: 04.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość projektów unijnych
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, PRK, sp. rachunkowość i audyt finansowy
Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Rachunkowość finansowa: zasady rachunkowości, budowa sprawozdania finansowego, budowa i zasady funkcjonowania kont księgowych bilansowych i wynikowych, zasady wyznaczania wyniku finansowego, ewidencja podstawowych operacji gospodarczych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot szczegółowy (atrybut wycofany)

Całkowity nakład pracy studenta:

5 ECTS x 25h pracy = 125h pracy


1.Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: wykład 15h + ćwiczenia 15h + konsultacje 35h (wliczając online): 65h

2. Praca indywidualna studenta: 30h

3. Przygotowanie do uczestnictwa i procesu oceniania: 30h


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna możliwości pozyskania środków unijnych oraz roli służb finansowo-księgowych w obsłudze projektu finansowanego ze środków unijnych [K_W05].


W2: Student zna i rozumie w stopniu zaawansowanym skutki finansowe i majątkowe realizacji projektów ze środków unijnych [K_W06].


W3: Student zna i rozumie w stopniu zaawansowanym przepisy prawa regulujące wycenę i prezentację środków pochodzących z funduszy unijnych. Zna zasady wyceny i ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu finansowanego ze środków unijnych ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniej prezentacji projektu w sprawozdaniu finansowym [K_W07].

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi określić wpływ pozyskania środków unijnych na sytuację finansową, majątkową oraz wyniki jednostki korzystającej ze wsparcia Unii Europejskiej poprzez odpowiednią wycenę skutków finansowych tych zdarzeń [K_U04].


U2: Student sprawnie posługuję się przepisami prawa regulującymi rachunkowość i opodatkowanie środków pochodzących z UE (VAT i podatek dochodowy). Student potrafi ewidencjonować operacje gospodarcze związane z realizacją projektów unijnych w księgach rachunkowych [K_U05].

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych przez siebie i innych problemów z zakresu rachunkowości w aspekcie prawidłowej ewidencji środków unijnych [K_K01].


K2: Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, biorąc odpowiedzialność za skutki tych działań związanych z realizacją projektu unijnego [K_K03].

Metody dydaktyczne:

Wykład:

- prezentacja multimedialna (Power Point),

- studium przypadku,

- wykorzystanie SAP S/4 Hana.


Ćwiczenia:

- księgowanie operacji gospodarczych na kontach teowych,

- studium przypadku,

- referaty.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- referatu

Skrócony opis:

Przedmiot "Rachunkowość projektów unijnych" zawiera treści dotyczące księgowego oraz podatkowego ujęcia zdarzeń gospodarczych związanych z korzystaniem przez jednostki ze środków pochodzących z UE. Założeniem przedmiotu jest przedstawienie specyfiki rachunkowości środków unijnych w księgach rachunkowych lub uproszczonych ewidencjach beneficjentów tych środków. Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczącej wykorzystania ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie z jednoczesnym ich dostosowaniem do wymogów sprawozdawczości wymaganej przez instytucje nadzorujące z ramienia UE.

Pełny opis:

Efektem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji umożliwiających posługiwanie się najważniejszymi pojęciami i narzędziami z zakresu rachunkowości projektów unijnych. Przedmiot jest realizowany w formie łączącej wykład (część teoretyczna, definicyjno-wprowadzająca) oraz ćwiczenia (część praktyczna, pokazująca praktyczne zastosowanie poznanych pojęć i narzędzi z zakresu rachunkowości projektów unijnych).

W trakcie przedmiotu realizowane są następujące zagadnienia:

1. Fundusze i projekty unijne w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw (W1, U1).

2. Wymagania wobec rachunkowości przedsiębiorstw korzystających ze środków unijnych (W2, U1).

3. Dokumentacja i rozliczanie projektów unijnych (W2, U2, K2).

4. Ewidencja księgowa projektów unijnych: kosztów, przychody, środki pieniężne, majątek trwały (W3, U2, K1).

5. Obciążenia publicznoprawne związane z realizacją projektu unijnego (W3, U2, K2).

6. Sprawozdawczość finansowa środków pochodzących z UE (W3, U2, K2).

Literatura:

1. K. Dziadek, Rachunkowość w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków unijnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

2. G. Borek, J. Sztyler, Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, ODDK, Gdańsk 2015.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład

Zaliczenie na ocenę w formie testu. Test składa się z 30 pytań (W1, W2, W3):

- pytania jednokrotnego wyboru,

- pytania wielokrotnego wyboru,

- pytania na dopasowanie odpowiedzi.

Skala ocen i punktacja (procent prawidłowych odpowiedzi):

do 60% - 2

do 68% - 3

do 76% - 3+

do 84% - 4

do 92% - 4+

do 100% - 5

Ćwiczenia

Na zaliczenie składają się:

- praca pisemna dotycząca określonego tematu - referat (U1) - stanowi 40% oceny końcowej

- kolokwium polegające na księgowaniu operacji gospodarczych na kontach teowych (U2) - stanowi 60% oceny końcowej.

Punktacja (procent prawidłowo zaksięgowanych operacji i sporządzonych sprawozdań):

do 60% - 2

do 68% - 3

do 76% - 3+

do 84% - 4

do 92% - 4+

do 100% - 5

K1, K2 - Ewidencjonowana obecność i aktywność studentów na ćwiczeniach. W przypadku braku aktywności - przygotowanie referatu na wybrany przez prowadzącego temat.

Praktyki zawodowe:

n.d.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szortyka
Prowadzący grup: Katarzyna Szortyka, Urszula Wolszon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szortyka
Prowadzący grup: Katarzyna Szortyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szortyka
Prowadzący grup: Katarzyna Szortyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szortyka
Prowadzący grup: Katarzyna Szortyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)