Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zaawansowana rachunkowość finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F21-AF-ZaaRF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zaawansowana rachunkowość finansowa
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, PRK, sp. rachunkowość i audyt finansowy
Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

W zakresie rachunkowości finansowej: zasady rachunkowości, budowa sprawozdania finansowego, budowa, rodzaj i zasady funkcjonowania kont księgowych, zasady wyceny aktywów i pasywów, zasady wyznaczania wyniku finansowego, ewidencja podstawowych operacji gospodarczych.

W zakresie podatków: podatek od towarów i usług (VAT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)


Całkowity nakład pracy studenta:

4 ECTS x 25g. pracy = 100g pracy

1.Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (wykład 15 g./ćwiczenia 15 g./konsultacje 20 g.): 50 godz.

2. Praca indywidualna studenta: 30 godz.

3. Przygotowanie do uczestnictwa i procesu oceniania: 20 godz.

4. Praktyka zawodowa: n.d.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna i rozumie w stopniu zaawansowanym i rozpatruje z punktu widzenia właściwego dla rachunkowości, skomplikowane procesy gospodarcze zachodzące w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą oraz sposób ich zaprezentowania otoczeniu w sprawozdaniu finansowym [K_W05].

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. potrafi interpretować i posługiwać się aktami prawnymi z zakresu finansów i rachunkowości celem poprawnej ewidencji i prezentacji w sprawozdaniu finansowym skomplikowanych operacji gospodarczych [K_U05]

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Krytycznie ocenia swoją wiedzę w zakresie ewidencji i prezentacji w sprawozdaniu finansowym skomplikowanych operacji gospodarczych oraz współpracuje z ekspertami w przypadku trudności z ich rozwiązywaniem [K_K01]Metody dydaktyczne:

Wykład:

- prezentacja multimedialna (Power Point)

- studium przypadku

- przykłady liczbowo-ewidencyjne


Ćwiczenia:

- rozwiązywanie zadań ewidencyjnych na kontach teowych (Excel)

- sporządzanie i badanie sprawozdań finansowych


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu

Skrócony opis:

Przedmiot Zaawansowana rachunkowość finansowa jest kontynuacją przedmiotu Rachunkowość finansowa z pierwszego stopnia studiów. Przedmiot omawia w sposób wyczerpujący główne problemy ewidencyjne związane z wybranymi, sprawiającymi najwięcej trudności pozycjami aktywów i pasywów, a także pozycje wynikowe. Poszczególne tematy omawiane są według schematu:

1. Definicje - W1

2. Wycena - W1

3. Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - W1

4. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - W1

W przypadku ćwiczeń zakres czynności obejmuje:

1. Wycenę - W1

2. Ujęcie w księgach rachunkowych - W1

Pełny opis:

Treści programowe wykładu.

Każdy z tematów omawiany jest zgodne z dla wykładu schematem:

Treści programowe wykładu:

1. Aktywa finansowe

a )Definicje - W1

b) Wycena - W1

c) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych – W1

d) Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - W1

2. Leasing

a )Definicje - W1

b) Wycena - W1

c) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych – W1

d) Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - W1

3. Rezerwy

a )Definicje - W1

b) Wycena - W1

c) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych – W1

d) Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - W1

4. Podatek odroczony

a )Definicje - W1

b) Wycena - W1

c) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych – W1

d) Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - W1

5. Rachunek przepływów pieniężnych

a )Definicje - W1

b) Konstrukcja - W1

Treści programowe ćwiczeń:

1. Aktywa finansowe

a) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych – U1,K1

b)Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - U1,K1

2. Leasing

a) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych – U1,K1

b)Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - U1,K1

3. Rezerwy

a) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych – U1,K1

b)Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - U1,K1

4. Podatek odroczony

a) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych – U1,K1

b)Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - U1,K1

5. Rachunek przepływów pieniężnych

a) sporządzanie – U1,K1

Literatura:

1. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości(t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 395 z późn. zm.)

2.Zaawansowana rachunkowość finansowa - od teorii do praktyki, red. P.Szczypa, CeDeWu, Warszawa, 2017.

4. Zaawansowana rachunkowość finansowa, red. M. Kiedrowska, Wyd. UE Poznań 2016.

Literatura uzupełniająca:

5. Pfaff J., Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

6. Zawadzki A., Aktywa inwestycyjne według polskiego prawa bilansowego, 2021, Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora,

7. Sebestikova V.,Krzikallova K., The Impact of Deferred Tax on Company Valuations in the Case of Mergers, DOI 10.5604/01.3001.0010.4998

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin w formie testu. Test składa się z 30 pytań. Na pytania składają się pytania jednokrotnego wyboru

Skala ocen na egzaminie:

Punktacja (procent prawidłowych odpowiedzi):

do 60% - 2

do 68% - 3

do 76% - 3+

do 84% - 4

do 92% - 4+

do 100% - 5

W1 - Egzamin "+"

Ćwiczenia:

Na zaliczenie składa się kolokwium polegające na rozwiązaniu 3 zadań z zakresu treści programowych

- dodatkowo: aktywność studenta na ćwiczeniach

U1 - Kolokwium "++"

K1- Aktywność "++"

Osiągnięcie poszczególnych efektów następuje po uzyskaniu 60% wymagań (ocena dostateczna).

Praktyki zawodowe:

n.d.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)