Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Narzędzia informatyczne w controllingu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F21-CA-NIwC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Narzędzia informatyczne w controllingu
Jednostka: Katedra Rachunkowości Zarządczej
Grupy: Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, PRK, sp. Controlling i analityka finansowa
Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

podstawowa znajomość pakietu Microsoft Office

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli - konwersatorium: 60 h Konsultacje z udziałem nauczyciela – 15 h Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 40 h Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania - kolokwium: 35 h Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania - projekt: 20 h

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna i rozumie nowoczesne metody i narzędzia analizowania oraz prognozowania finansowego, a także prawidłowości nimi rządzące K_W04

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi przygotować niezbędne informacje wykorzystywane w procesach decyzyjnych, wykorzystując narzędzia informatyczne K_U03.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na pozyskiwanie informacji służących rozwiązywaniu określonych problemów z zakresu finansów i rachunkowości przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych oraz na właściwe ustalanie ich hierarchii K_K01

Metody dydaktyczne:

rozwiązywanie zadań, projekt, dyskusja, praca w grupach, obserwacja, studium przypadku

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Narzędzia informatyczne są powszechnie wykorzystywane w controllingu w celu szybkiego pozyskania danych i przetworzenia ich w niezbędną w procesie zarządzania informację. W ramach przedmiotu, studenci zapoznają się z podstawowymi narzędziami, wykorzystywanymi przez controllerów, zaczynając od hurtowni danych, poprzez Excela i narzędzia Business Intelligence, jak Power BI aż po programy służące do automatyzacji zadań, jak Studio i StudioX od UiPath.

Pełny opis:

Excel w controllingu:

1. Zastosowanie Excela w controllingu - wprowadzenie

2. Omówienie wybranych skrótów klawiaturowych i formuł

3. Tworzenie tabel przestawnych

4. Tworzenie makr, w tym przy wykorzystaniu rejestratora makr

5. Wykorzystanie formatowania warunkowego do identyfikacji istotnych odchyleń

6. Tworzenie pulpitów menedżerskich

7. Komunikacja pomiędzy Excelem a innymi narzędziami informatycznymi

SQL Server w controllingu:

1. Zastosowanie hurtowni danych w controllingu

2. Zakładanie bazy danych

3. Działania na bazach danych

4. Stanowienie relacji między tabelami

5. Wyszukiwanie informacji w hurtowni

6. Komunikacja pomiędzy hurtownią a innymi narzędziami informatycznymi

Power BI w controllingu

1. Zastosowanie Power BI w controllingu

2. Praca z danymi

3. Tworzenie pulpitów menedżerskich

4. Komunikacja pomiędzy Excelem a innymi narzędziami informatycznymi

Automatyzacja procesów controllingowych

1. Zastosowanie automatyzacji w controllingu

2. Wprowadzenie do pracy z UiPath

3. Tworzenie robotów przy wykorzystaniu Studia X

4. Tworzenie robotów przy wykorzystaniu Studia

Automatyzacja zadań przy wykorzystaniu Orchestratora

Literatura:

1. Materiały szkoleniowe UiPath dla Studio i StudioX UiPath 2. Materiały szkoleniowe Microsoft dla PowerBI 3. Materiały szkoleniowe Microsoft dla Exce

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium, Projekt

K_W04 - kolokwium +++

K_U03 - projekt +++

K_K01 - projekt +++

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kozak
Prowadzący grup: Piotr Kozak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)