Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fundusze inwestycyjne i zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F21-DF-FuInw Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Fundusze inwestycyjne i zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Jednostka: Katedra Zarządzania Finansami
Grupy: _Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, PRK, sp. doradztwo fin. i finanse przeds.
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

finanse przedsiębiorstw

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1) Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 godz. wykładu

2) Konsultacje z nauczycielem: 5 godz.

3) Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć: 30 godz.

4) Praca własna studenta - przygotowanie do zaliczenia: 60 godz.

Razem nakład pracy studenta: 125 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Klasyfikuje i rozpoznaje instrumenty finansowe oraz instytucje budujące portfele – K_W05

W2. Student rozpoznaje relacje pomiędzy strukturami i instytucjami finansowymi - K_W06

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Student identyfikuje i wyjaśnia wpływ czynników ekonomicznych na inwestycje portfelowe - K_U01

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie zagadnień z zakresu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych oraz konstrukcji i zarządzania portfelami inwestycyjnymi.

W ramach zajęć poruszane są problemy tworzenia, organizacji i bieżącego funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Prezentowane są główne teorie portfela inwestycyjnego oraz metody stosowane do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Pełny opis:

1) Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych na gruncie prawa polskiego oraz europejskiego - W2;

2) Rodzaje i konstrukcje funduszy inwestycyjnych - W1;

3) Kształtowanie się i perspektywy rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych - W2;

4) Koncepcja i proces konstrukcji portfela inwestycyjnego w oparciu o instrumenty finansowe - W1;

5) Teorie portfela i modele rynku kapitałowego - W1, U1.

Literatura:

1) D. Krupa, Zamknięte fundusze inwestycyjne, CeDeWu, Warszawa 2008.

2) Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Dz.U. 2018 poz. 1355.

3) K. Perez, G. Borowski, Ewolucja regulacji prawnych i zmiany wielkości rynku funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej, Studia BAS, Nr 1(53) 2018, s. 77-99.

4) E. Ostrowska, Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny, C.H. BECK, 2014.

5) K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

- T. Jajuga, T. Słoński, Finanse spółek: długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe, Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 1997.

- Z. Głodek, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004.

- A. Dembny, Budowa portfeli ograniczonego ryzyka, CeDeWu, Warszawa 2005.

- W. Tarczyński, Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002.

- A. Elder, Zawód - inwestor giełdowy: psychologia rynków, taktyka inwestycyjna, zarządzanie portfelem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

- G. Borowski, Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej, CeDeWu Warszawa 2011.

- T. Miziołek, A. Trzebiński, Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce, Difin, Warszawa 2019.

- Publikacje i komunikaty Komisji Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl

- dyrektywy unijne dotyczące instytucji wspólnego i zbiorowego inwestowania

Metody i kryteria oceniania:

W1 - egzamin pisemny +++

W2 - egzamin pisemny +++

U1 - egzamin pisemny +++

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Krupa, Michał Polasik
Prowadzący grup: Dorota Krupa, Michał Polasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Krupa, Michał Polasik
Prowadzący grup: Dorota Krupa, Michał Polasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Krupa, Michał Polasik
Prowadzący grup: Dorota Krupa, Michał Polasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Krupa, Michał Polasik
Prowadzący grup: Dorota Krupa, Michał Polasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.