Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Analiza i rewizja sprawozdań finansowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F22-AF-AiRSF
Kod Erasmus / ISCED: 04.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza i rewizja sprawozdań finansowych
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: Finanse i rachunkowość, 2 rok II stopnia, PRK, sp. rachunkowość i audyt finansowy
Finanse i rachunowość - plan studiów 2 rok 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1. Rachunkowość

2. Rachunkowość finansowa

3. Rachunkowość podatkowa

4. Analiza finansowa

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta – 175h:

1. Liczba godzin kontaktowych – 90h:

- zajęcia realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego – 60h,

- konsultacje merytoryczne – 30h.

2. Praca indywidualna studenta – 45h.

3. Przygotowanie do uczestnictwa i procesu oceniania – 40h.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 – Zna i rozumie nowoczesne metody i narzędzia rewizji sprawozdań finansowych, a także prawidłowości nimi rządzące [K_W04].

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 – Potrafi określić niezbędne aspekty prawne, ekonomiczne i metodologiczne rewizji sprawozdań finansowych [K_U06].

U2 – Potrafi sprawnie posługiwać się regułami prawnymi i zawodowymi przy weryfikacji wiarygodności stwierdzeń zawartych w sprawozdaniu finansowym [K_U05].

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 – Jest gotów do oceny stopnia zagrożenia kontynuacji działalności w oparciu o narzędzia analizy finansowej [K_K01].

K2 – Jest gotów do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z pracą biegłego rewidenta [K_K02].

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Rewizję sprawozdań finansowych rozumieć należy jako usystematyzowane badanie sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych prowadzone przez zewnętrznych niezależnych specjalistów z dziedziny rachunkowości określanych mianem biegłych rewidentów, których celem jest wydanie opinii w zakresie stopnia wiarygodności sytuacji ekonomicznej prezentowanej w tych sprawozdaniach finansowych. Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aspektami prawnymi, ekonomicznymi i metodologicznymi rewizji sprawozdań finansowych, a także przybliżenie procesu badania sprawozdania finansowego jak i zagrożenia kontynuacji działalności.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Aspekty prawne, ekonomiczne i metodologiczne rewizji sprawozdań finansowych, w tym:

- istota rewizji sprawozdań finansowych,

- produkty rewizji sprawozdań finansowych,

- etapy rewizji sprawozdań finansowych,

- weryfikacja stwierdzeń zawartych w sprawozdaniu finansowym.

2. Badanie sprawozdania finansowego, w tym:

- badanie bilansu,

- badanie rachunku zysków i strat,

- badanie pozostałych elementów sprawozdania finansowego.

3. Badanie zagrożenia kontynuacji działalności z wykorzystaniem narzędzi analizy finansowej, w tym:

- analiza wstępna,

- analiza wskaźnikowa,

- analiza dyskryminacyjna.

Literatura:

1. Danuta Krzywda (red. naukowa), Rewizja sprawozdań finansowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012.

2. Józef Pfaff, Rewizja finansowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2020.

3. Wiktor Gabrusewicz (red. naukowa), Audyt sprawozdań finansowych. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.

4. Ewa Sobińska, Justyna Beata Zakrzewska, Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów Badania z przykładami dokumentacji, ODDK, Gdańska 2018.

5. Andre Helin (red. naukowa), Dokumentowanie procesu badania w sposób zgodny z wymogami Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2014.

6. Mariusz Andrzejewski, Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.

7. Ewa Chojnacka, Urszula Wolszon, Tomasz Zimnicki, Sprawozdanie finansowe według polskiego prawa bilansowego, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018.

Uregulowania prawne:

1. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

2. Ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

3. Krajowe standardy wykonywania zawodu, w tym:

- Międzynarodowe Standardy Badania,

- Międzynarodowe Standardy Usług Przeglądu,

- Międzynarodowe Standardy Usług Atestacyjnych Innych niż Badania i Przeglądy,

- Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości 1.

Metody i kryteria oceniania:

W1: Egzamin +++

U1: Kolokwium +++

U2: Kolokwium +++

K1: Aktywność na zajęciach +++

K2: Aktywność na zajęciach +++

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 63 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 63 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zimnicki
Prowadzący grup: Tomasz Zimnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Rewizję sprawozdań finansowych rozumieć należy jako usystematyzowane badanie sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych prowadzone przez zewnętrznych niezależnych specjalistów z dziedziny rachunkowości określanych mianem biegłych rewidentów, których celem jest wydanie opinii w zakresie stopnia wiarygodności sytuacji ekonomicznej prezentowanej w tych sprawozdaniach finansowych. Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aspektami prawnymi, ekonomicznymi i metodologicznymi rewizji sprawozdań finansowych, a także przybliżenie procesu badania sprawozdania finansowego jak i zagrożenia kontynuacji działalności.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Aspekty prawne, ekonomiczne i metodologiczne rewizji sprawozdań finansowych, w tym:

- istota rewizji sprawozdań finansowych,

- produkty rewizji sprawozdań finansowych,

- etapy rewizji sprawozdań finansowych,

- weryfikacja stwierdzeń zawartych w sprawozdaniu finansowym.

2. Badanie sprawozdania finansowego, w tym:

- badanie bilansu,

- badanie rachunku zysków i strat,

- badanie pozostałych elementów sprawozdania finansowego.

3. Badanie zagrożenia kontynuacji działalności z wykorzystaniem narzędzi analizy finansowej, w tym:

- analiza wstępna,

- analiza wskaźnikowa,

- analiza dyskryminacyjna.

Literatura:

1. Danuta Krzywda (red. naukowa), Rewizja sprawozdań finansowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012.

2. Józef Pfaff, Rewizja finansowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2020.

3. Wiktor Gabrusewicz (red. naukowa), Audyt sprawozdań finansowych. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.

4. Ewa Sobińska, Justyna Beata Zakrzewska, Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów Badania z przykładami dokumentacji, ODDK, Gdańska 2018.

5. Andre Helin (red. naukowa), Dokumentowanie procesu badania w sposób zgodny z wymogami Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2014.

6. Mariusz Andrzejewski, Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.

Uregulowania prawne:

1. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

2. Ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

3. Krajowe standardy wykonywania zawodu, w tym:

- Międzynarodowe Standardy Badania,

- Międzynarodowe Standardy Usług Przeglądu,

- Międzynarodowe Standardy Usług Atestacyjnych Innych niż Badania i Przeglądy,

- Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 63 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 63 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zimnicki
Prowadzący grup: Tomasz Zimnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Rewizję sprawozdań finansowych rozumieć należy jako usystematyzowane badanie sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych prowadzone przez zewnętrznych niezależnych specjalistów z dziedziny rachunkowości określanych mianem biegłych rewidentów, których celem jest wydanie opinii w zakresie stopnia wiarygodności sytuacji ekonomicznej prezentowanej w tych sprawozdaniach finansowych. Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aspektami prawnymi, ekonomicznymi i metodologicznymi rewizji sprawozdań finansowych, a także przybliżenie procesu badania sprawozdania finansowego jak i zagrożenia kontynuacji działalności.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Aspekty prawne, ekonomiczne i metodologiczne rewizji sprawozdań finansowych, w tym:

- istota rewizji sprawozdań finansowych,

- produkty rewizji sprawozdań finansowych,

- etapy rewizji sprawozdań finansowych,

- weryfikacja stwierdzeń zawartych w sprawozdaniu finansowym.

2. Badanie sprawozdania finansowego, w tym:

- badanie bilansu,

- badanie rachunku zysków i strat,

- badanie pozostałych elementów sprawozdania finansowego.

3. Badanie zagrożenia kontynuacji działalności z wykorzystaniem narzędzi analizy finansowej, w tym:

- analiza wstępna,

- analiza wskaźnikowa,

- analiza dyskryminacyjna.

Literatura:

1. Danuta Krzywda (red. naukowa), Rewizja sprawozdań finansowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012.

2. Józef Pfaff, Rewizja finansowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2020.

3. Wiktor Gabrusewicz (red. naukowa), Audyt sprawozdań finansowych. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.

4. Ewa Sobińska, Justyna Beata Zakrzewska, Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów Badania z przykładami dokumentacji, ODDK, Gdańska 2018.

5. Andre Helin (red. naukowa), Dokumentowanie procesu badania w sposób zgodny z wymogami Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2014.

6. Mariusz Andrzejewski, Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.

Uregulowania prawne:

1. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

2. Ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

3. Krajowe standardy wykonywania zawodu, w tym:

- Międzynarodowe Standardy Badania,

- Międzynarodowe Standardy Usług Przeglądu,

- Międzynarodowe Standardy Usług Atestacyjnych Innych niż Badania i Przeglądy,

- Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 63 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 63 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zimnicki
Prowadzący grup: Tomasz Zimnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W ramach zajęć wykorzystane zostaną dwie następujące platformy:

1. MOODLE – zarządzanie materiałami dydaktycznymi oraz zaliczeniami.

2. MS TEAMS – zarządzanie komunikacją.

MOODLE

Platforma Moodle wykorzystana zostanie do zarządzania materiałami dydaktycznymi wykorzystywanymi w trakcie zajęć oraz zaliczeniami weryfikującymi osiągnięcie założonych efektów kształcenia (kolokwia oraz egzamin). W związku z tym na platformie Moodle przygotowany został kurs pod tytułem „202XZ - Analiza i rewizja sprawozdań finansowych – Studia dzienne”. Zapisanie się do kursu wymaga podania klucza dostępu, który udostępniony zostanie podczas pierwszy zajęć.

MS TEAMS

Platforma MS Teams wykorzystana zostanie do zarządzania komunikacją pomiędzy prowadzącym a studentami. W związku z tym utworzony został tam zespół pod nazwą „202XZ - AiRSF - F5”. Zapisanie się do zespołu wymaga podania kodu zespołu, który udostępniony zostanie podczas pierwszych zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)