Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Budowanie wizerunku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-K12-BudWiz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Budowanie wizerunku
Jednostka: Katedra Doskonałości Biznesowej
Grupy: Komunikacja i psychologia w biznesie - plan studiów 2 rok 1 stopnia
Komunikacja i psychologia w biznesie, 2 rok, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza dotycząca komunikacji społecznej oraz działania mediów społecznościowych.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 15 godz. wykładu,

2. konsultacje z prowadzącą zajęcia 5 godz.

3. czas wymagany do przygotowania się do zajęć 10 godz.

Razem nakład pracy studenta 25 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

Osoba studiująca

W1 K_W09 Zna podstawowe instrumenty i narzędzia komunikowania własnych kompetencji i umiejętności przydatne w budowaniu własnego wizerunku.

W2 K_W11 Zna zasady wykorzystania marki personalnej w budowaniu pozycji na rynku pracy i wspierania indywidualnej przedsiębiorczości.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Osoba studiująca

U1 K_U08 Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu psychologii i zarządzania w budowaniu własnego wizerunku.

U2 K_U12 Stosuje strony internetowe i portale społecznościowe w komunikowaniu i budowaniu własnego wizerunku.

U3 K_U13 Ma świadomość własnych umiejętności i talentów oraz samorozwoju opartego o ciągłe pogłębianie wiedzy.

U4 K_U14: Posiada kompetencje w zakresie autoprezentacji i przekazywania informacji.Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Osoba studiująca

K1 K_K04 Potrafi tworzyć własny wizerunek w sposób przedsiębiorczy

Metody dydaktyczne:

wykład: metoda podawcza (wykład akademicki), metoda podawczo-aktywizująca (wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, w tym projekcja nagrań.


konwersatorium: dyskusje otwarte, symulacje z odgrywaniem ról, praca w grupie, analiza case study, gry szkoleniowe, ćwiczenia indywidualne.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- giełda pomysłów

Skrócony opis:

Tematyka zajęć odnosi się do istoty osobistego wizerunku człowieka, jego elementów składowych oraz wpływu osobistych doświadczeń, przekonań oraz samooceny na realizację celów osobistych i zawodowych zgodnych z szeroko pojętą życiową misją.

Celem przedmiotu jest nabycie przez osoby studiujące wiedzy, umiejętności i kompetencji rozwijania swojego wizerunku pozwalającego na realizację życiowych celów oraz na utrzymywanie zdrowych i pozytywnych relacji z otoczeniem.

Pełny opis:

Cele szczegółowe przedmiotu dotyczą:

1. Aspektów atrakcyjności społecznej oraz czynników wpływających na podnoszenie atrakcyjności społecznej w relacjach biznesowych.

2. Różnorodności oraz sztuki budowania swojego osobistego wizerunku w oparciu o indywidualne cechy, uwarunkowania i potrzeby, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb otoczenia.

3. Zasad biznesowego dress codu.

4. Możliwości budowania wizerunku za pomocą mediów społecznościowych.

5. Wystąpień publicznych jako instrumentu kształtowania wizerunku biznesowego

Literatura:

1. K. Hogan, M.L. Labay, Sztuka bycia atrakcyjnym, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2009.

2. I.Kamińska-Radomska, A. Tanter, Dress code dla kobiet. Zasady dobrego stylu i wizerunku, Świat Książki

3. K. Łoszewski, Dress code. Tajemnice męskiej elegancji, Wydawnictwo Bosz

Metody i kryteria oceniania:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych,

- ocena z zadań domowych, ocena: zaliczone/niezaliczone,

- przygotowanie do zajęć zgodnie z wytycznymi podanymi na zajęciach,

- praca grupowa nad zadanymi problemami (ocena: sposób prezentacji wyników analiz, jasność i czytelność wywodu, umiejętność wyciągania wniosków końcowych – (zaliczone/niezaliczone)

- dziennik refleksji zawierający bieżące podsumowanie spostrzeżeń oraz umiejętności zdobywanych podczas zajęć (ocena).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kalińska
Prowadzący grup: Magdalena Kalińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kalińska
Prowadzący grup: Magdalena Kalińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kalińska
Prowadzący grup: Magdalena Kalińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)