Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Komunikacja marketingowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-K12-KoMar
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Komunikacja marketingowa
Jednostka: Katedra Zachowań Organizacyjnych i Marketingu
Grupy: Komunikacja i psychologia w biznesie - plan studiów 2 rok 1 stopnia
Komunikacja i psychologia w biznesie, 2 rok, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

wiedza z zakresu podstaw marketingu

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 15 godz. (wykład), 15 godz. (ćwiczenia), 15 godz. (konsultacje indywidualne): łącznie 45 godz.

2. Czas pracy poświęcony na pracę indywidualną potrzebny do zaliczenia przedmiotu (bieżące przygotowywanie do zajęć, tworzenie projektu planu marketingowego): łącznie 20 godz.

3.Czas przygotowania do kolokwium i egzaminu: łącznie 25 godz.

Razem nakład pracy studenta 90 godzinEfekty uczenia się - wiedza:

W1: W zaawansowanym stopniu zna i rozumie instrumenty i narzędzia z zakresu komunikacji marketingowej stosowane wewnątrz instytucji biznesowych oraz w relacjach z różnymi grupami interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem takich jej elementów jak: reklama, promocja uzupełniająca, sprzedaż osobista, public relations, marketing szeptany, marketing partyzancki, marketing sensoryczny- K_W09

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi projektować, adekwatne dla zdiagnozowanych problemów przedsięwzięcia związane z realizacją wybranych elementów komunikacji marketingowej - K_U02Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w zakresie realizacji wybranych elementów komunikacji marketingowej - K_K04

Metody dydaktyczne:

Wykład: Wykład konwersatoryjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych przygotowanych w programie Power Point; wszystkie omawiane treści są bogato ilustrowane przykładami z praktyki.


Ćwiczenia: SWOT, pogadanka, studium przypadku (case study), giełda pomysłów, metoda projektu, dyskusja; wszystkie omawiane treści są bogato ilustrowane przykładami z praktyki.Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- projektu

Skrócony opis:

Głównym celem prowadzenia zajęć z przedmiotu „Komunikacja marketingowa” jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień z zakresu komunikacji marketingowej w powiązaniu ze współczesnymi problemami gospodarczymi. Efektem realizowanego programu jest wykształcenie u studentów myślenia zgodnie z regułami marketingowej koncepcji zarządzania oraz umiejętności opracowania podstawowych założeń komunikacji marketingowej.

Pełny opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładu oraz uzupełniających go ćwiczeń. W ramach 15 godzin wykładów przewiduje się prezentację następujących zagadnień:

1.Istota komunikacji marketingowej (W1).

2. Pojęcie, wymiary i rodzaje Zintegrowanej Komunikacji Marketingowej (W1).

3. Tradycyjne elementy komunikacji marketingowej: reklama, promocja sprzedaży, public relations, sprzedaż osobista (W1).

4. Nowoczesne formy komunikacji marketingowej: marketing szeptany, marketing partyzancki, event marketing, marketing sensoryczny. (W1).

5. Planowanie komunikacji marketingowej (W1).

Wiedza zdobyta w trakcie wykładów jest wykorzystana do realizacji 15 godzin ćwiczeń, które ukierunkowane są na kształtowanie umiejętności opracowania projektu kampanii reklamowej. W trakcie spotkań studenci uczą się m.in. jak dokonać analizy konkurencji, określić odbiorców działań reklamowych, opracować plan wykorzystania mediów w kampanii reklamowej, opracować hasło reklamowe oraz zaplanować konkretne propozycje środków reklamy zastosowanych w wybranych mediach. W1, U1, K1.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G.Hajduk, Zarządzanie komunikacją marketingową: integracja, nowe media, outsourcing, Wyd.Poltext, Warszawa, 2019.

2. J.W.Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2013.

3. T.Taranko, Komunikacja marketingowa, Wyd. Nieoczywsite, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

1. Austen, W.Czakon , Znaczenie interesariuszy dla zarządzania organizacjami publicznymi, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.): Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją zdrowotną, Śląsk, Katowice 2012.

2. K. Wojcik, Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wyd. Wolters Kulwer, Warszawa 2015.

3. M. Datko, Sponsoring. Klucz nowoczesnego marketingu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2012.

Metody i kryteria oceniania:

1.Wykład:

Egzamin pisemny – W1+++

Zdanie egzaminu na podstawie uzyskania co najmniej 60% punktów za pytania sprawdzające wiedzę określoną efektami W1 i W2. Zastosowane podczas egzaminu pytania i zadania cechują się rożnym poziomem trudności. Wszystkie dotyczą treści omówionych na zajęciach oraz dodatkowych materiałów udostępnionych studentom.

Ćwiczenia:

1. Projekt wybranych elementów komunikacji marketingowej W1+, U1+++, K1++

Zaliczenie na podstawie uzyskania co najmniej 60% punktów za przygotowany grupowo projekt wybranych elementów komunikacji marketingowej, sprawdzający zdobycie umiejętności określonych efektami U1 oraz kompetencji określonych efektem K1.

3. Aktywność na zajęciach – K1++

Zaliczenie na podstawie uzyskania co najmniej 3 punktów za aktywne uczestnictwo w dyskusjach i zadaniach grupowych przewidzianych programem zajęć sprawdzające zdobycie umiejętności określonych efektem K1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Petrykowska
Prowadzący grup: Joanna Petrykowska, Jakub Szczepkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Petrykowska
Prowadzący grup: Joanna Petrykowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Petrykowska
Prowadzący grup: Joanna Petrykowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)