Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Negocjacje w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-K12-NegWBiz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Negocjacje w biznesie
Jednostka: Katedra Doskonałości Biznesowej
Grupy: Komunikacja i psychologia w biznesie - plan studiów 2 rok 1 stopnia
Komunikacja i psychologia w biznesie, 2 rok, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy wynosi:

- godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 h

konsultacje z prowadzącym 2h.

- praca własna studenta:

- przygotowanie się bieżące do zajęć: 15h

- przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu: egzamin 13 h


Razem nakład pracy studenta 60 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna techniki i zasady negocjacji (K_W04)

W2: Student zna instrumenty komunikacji interpersonalnej (K_07)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student dostosowuje styl negocjowania do sytuacji (K_U03)

U2 : Student opracowuje pełną strategię negocjacyjną ((K_U06)

U3 : Student stosuje zasady czynienia ustępstw zgodnie ze sztuką negocjacyjną (K_U04)

U4 - : Student stosuje adekwatne instrumenty komunikacyjne w procesie negocjacji (K_U02)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student posiada świadomość własnych kompetencji negocjacyjnych (K_K01)

K2: Student kreatywnie rozwiązuje dylematy pojawiające się w procesie negocjowania (K_K03)

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatu psychoedukacyjnego z wykorzystaniem metod aktywizujących uczestników:


• gry dydaktyczne,


• symulacje,


• analizy przypadków,


• dyskusje grupowe,


• mini wykłady,

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z procesem i technikami negocjacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki negocjacji biznesowych oraz ich znaczenia w procesie rozwiązywania konfliktów. Ważnym aspektem trenowanych w ramach przedmiotu umiejętności są umiejętności dotyczące zarządzania przekazem niewerbalnym, stosowaniem adekwatnych instrumentów komunikacyjnych w kontekście prowadzenia negocjacji z uwzględnieniem różnic kulturowych.

Pełny opis:

1. Dynamika negocjacji - przebieg negocjacji, strategie negocjacji, przygotowanie w negocjacjach.

2. Zasady, techniki i taktyki negocjacji.

3. Zarządzanie konfliktem a proces negocjacji

4. Komunikacja werbalna i niewerbalna w procesie negocjacji

5. Perswazja, kłamstwo i manipulacja a etyka w negocjacjach

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Chmielecki M., Techniki negocjacji i wywierania wpływu, Wyd. Onepress,

2. Chełpa S., Negocjacje w biznesie, Wyd. TERRA, Poznań 2000.

3. Fisher R., Ury W., Dochodząc do TAK, Negocjowanie bez poddawania się, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

4. Ury W., Odchodząc od NIE, Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji, PWE, Warszawa 2013.

5. Gut J., Haman W., Docenić konflikt, Od walki i manipulacji do współpracy, Wydawnictwo Kontrakt, Warszawa 2001.

6. Watkins M., Kierowanie przebiegiem negocjacji, One press, Warszawa 2008.

7. Dawson R., Sekrety negocjacji biznesowych, Wyd. MT Biznes, 2018

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe - test (50% oceny końcowej)

Projekt grupowy (50% oceny końcowej)

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Skrzypczyńska, Aneta Szóstek
Prowadzący grup: Kamila Skrzypczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Skrzypczyńska
Prowadzący grup: Kamila Skrzypczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Skrzypczyńska
Prowadzący grup: Kamila Skrzypczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)