Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyka zawodowa - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-K12-PrZaw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa - 2
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Grupy: Komunikacja i psychologia w biznesie - plan studiów 2 rok 1 stopnia
Komunikacja i psychologia w biznesie, 2 rok, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Teoretyczne podstawy zagadnień, do których odnoszą się realizowane praktyki zawodowe.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem opiekuna praktyk - 160 godz.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student w stopniu średnio zaawansowanym potrafi diagnozować i interpretować wewnątrzorganizacyjne problemy oraz występujące w otoczeniu szanse i zagrożenia, które pojawiają się w praktyce funkcjonowania instytucji biznesowych (KU01)

Student w stopniu średnio zaawansowanym potrafi wykorzystać podstawową wiedzę

z zakresu nauk o zarządzaniu i psychologii oraz pozyskać dane niezbędne do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych występujących w praktyce funkcjonowania instytucji biznesowych (KU03)

Student w stopniu średnio zaawansowanym potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę,

z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej (KU08)

Student w stopniu średnio zaawansowanym ma świadomość potrzeby samorozwoju opartego o ciągłe pogłębianie wiedzy i twórczą refleksję w odniesieniu do własnych doświadczeń (KU13)

Student w stopniu średnio zaawansowanym potrafi komunikatywnie formułować

i przekazywać swoje myśli, opinie i wszelkie informacje (komunikatywność) (KU14)

Student w stopniu średnio zaawansowanym potrafi uczestniczyć w przedsięwzięciach zespołowych, pełniąc w nich różne role (praca zespołowa) (KU15)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student posiada pogłębione kompetencje zdobywania wiedzy, informacji i danych potrzebnych w procesach rozwiązywania problemów występujących w instytucji biznesowej oraz określania priorytetów w tym zakresie (analityczne myślenie) (KK01)

Student w stopniu średnio zaawansowanym jest gotów do kreatywnego uczestnictwa

w przedsięwzięciach związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych instytucji biznesowych (kreatywność) (KK03)

Metody dydaktyczne:

Uczestnictwo studenta w pracach podejmowanych przez przyjmującą na praktyki organizację w trakcie realizowania różnych funkcji.

Skrócony opis:

Celem praktyk zawodowych jest weryfikacja zdobytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej oraz dalsze kształcenie studentów przez umożliwianie im podejmowania aktywności administracyjno-biznesowej, pozwalającej na nabywanie praktycznych umiejętności i kompetencji w zakresie komunikowania się i psychologii.

Pełny opis:

W trakcie realizowania programu praktyk zawodowych student powinien zapoznać się z funkcjonującymi w organizacji strukturami, procesami, systemami, mechanizmami ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywanych rozwiązań w zakresie komunikowania się i stosowanych zasad psychologicznych.

Celem praktyk jest w szczególności:

• zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego, zasadami funkcjonowania organizacji działającej w warunkach gospodarczych,

• kształtowanie konkretnych umiejętności i kompetencji zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki i zgodnych z efektami kształcenia,

• kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji, przekonywania partnerów w biznesie i negocjowania,

• poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli,

• doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania,

• doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych.

Literatura:

Służąca uzupełnieniu wiedzy niezbędnej do realizowania podejmowanych w organizacji zadań.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenia obowiązkowych praktyk zawodowych dokonuje kierownik praktyk

w oparciu o złożoną w dziekanacie właściwą dla danego kierunku i roku kartę oceny osiągnięcia efektów uczenia się przewidzianych w ramach studenckich praktyk zawodowych, wystawioną przez przedsiębiorstwo/instytucję, w której student odbywał praktyki oraz wypełniony elektronicznie kwestionariusz ankiety dotyczący przebiegu praktyk dostępny on-line pod adresem: https://ankiety.umk.pl/v3/index.php/859954?lang=pl., a także innych dokumentów jeśli są wymagane zgodnie z par. 14 Zasad odbywania

studenckich praktyk zawodowych na studiach pierwszego stopnia

Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ocena praktyk zawodowych jest ustalana na podstawie dokonanych przez organizację ocen osiągnięcia efektów uczenia się.

Ostateczna ocena zaliczenia jest średnią ocen poszczególnych efektów uczenia się według następującej skali:

średnia 3,00-3,49 – ocena 3

średnia 3,50-3,83 – ocena 3+

średnia 3,84-4,16 – ocena 4

średnia 4,17-4,50 – ocena 4+

średnia 4,51-5,00 – ocena 5

Praktyki zawodowe:

Przedmiot dotyczy realizacji praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Glabiszewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Glabiszewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Glabiszewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)