Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Sztuka wystąpień publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-K12-SzWyPu
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sztuka wystąpień publicznych
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Komunikacja i psychologia w biznesie - plan studiów 2 rok 1 stopnia
Komunikacja i psychologia w biznesie, 2 rok, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela 30 warsztatu, 5 godz. konsultacji

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu 15 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania 25 godz.


Razem nakład pracy studenta 75 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu kursu student/ka:


zna i rozumie charakter i reguły prezentacji i wystąpień publicznych i ich znaczenie dla instytucji biznesowych i ich otoczenia, a także ma podstawową wiedzę na temat reakcji nadawców i odbiorców wystąpień publicznych w organizacjach biznesowych i ich otoczeniu – K_W07

zna podstawowe narzędzia i metody wykorzystywane w zakresie wystąpień publicznych – K_W09

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu kursu student/ka:


potrafi przygotować wystąpienie publiczne w języku polskim, stosować metody i techniki wykorzystywane w trakcie wystąpień publicznych na forum instytucji biznesowych i ich otoczenia oraz wykorzystać nowoczesne technologie komunikowania - K_U09

potrafi oceniać skuteczność działań podejmowanych w ramach wystąpień publicznych, a także merytorycznie uzasadniać swoją ocenę – K_U06

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu kursu student/ka:


potrafi planować wystąpienie publiczne adekwatne do oczekiwań zleceniodawców i audytorium – K_K04

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są problematyce wystąpień publicznych. W czasie ich trwania studenci poznają podstawowe zasady autoprezentacji, prezentacji, przemawiania, dyskusji na szerszym forum itp. Zajęcia są ukierunkowane na działania związane z biznesem, co nie oznacza, że ograniczają się do tego kręgu tematów i działań. Innymi słowy zadaniem zajęć jest nauczenie studentów stosowania odpowiednich metod przygotowania wystąpienia publicznego, a następnie zrealizowania go zgodnie z przyjętymi założeniami.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są problematyce wystąpień publicznych. W czasie ich trwania studenci mają z jednej strony zapoznać się z podstawowymi zasadami dotyczącymi autoprezentacji, prezentacji, przemawiania, dyskusji na szerszym forum, a z drugiej możliwość zastosowania tych zasad i metod w praktyce. Stąd obok lektury tekstów i pozyskiwania podstawowych informacji i zaznajamiania się z metodami dotyczącymi poszczególnych tematów realizowanych w czasie zajęć, studenci są zobligowani do aktywnego uczenia się wystąpień publicznych poprzez wygłaszanie fragmentów lub całości autoprezentacji, prezentacji, przemówień itp. form należących do kanonu wystąpień publicznych. Jednocześnie – na zasadzie interakcji – studenci uczą się analizowania i oceniania wystąpień publicznych (własnych i cudzych), ze wskazywaniem na ich konkretne zalety i wady.

Zajęcia mają charakter praktyczny, stąd prezentacja teorii związanej z poszczególnymi zagadnieniami są ograniczane do niezbędnego minimum, a w czasie zajęć główny nacisk jest kładziony na ćwiczenia praktyczne.

Na zakończenie zajęć (w ramach rozliczenia semestralnego) studenci przygotowują indywidualne wystąpienia publiczne, odnoszące się do wybranych przez siebie zagadnień ( biznesowych, społecznych, kulturowych).

Zakres tematów:

1. Stres, lęk, asertywność, krytyka i trema – ich znaczenie dla osób występujących publicznie

2. Autoprezentacja – czynniki wpływające na odbiór występującego

3. Przygotowanie wystąpienia publicznego

a) określenie tematyki, znaczenie audytorium, czas, możliwości techniczno-organizacyjne.

b) cel wystąpienia

4. Mowa ciała i proksemika w wystąpieniach publicznych

5. Emisja głosu w wystąpieniach publicznych

6. Słowo i obraz (dźwięk, film, muzyka, światło) w wystąpieniach publicznych –

7. Tropy, schematy i motywy – powielanie i powtórzenia w wystąpieniach publicznych

8. Narzędzia multimedialne i ich rola w wystąpieniach publicznych

9. Wywieranie wpływu na słuchaczy (przekonywanie, perswadowanie, pytania retoryczne itp.)

10. Motywacja i zaangażowanie – ich rola i znaczenie w wystąpieniach publicznych

11. Pytania, negacja i dyskusja w trakcie i po wystąpieniu publicznym

12. Ocenianie i analizowanie wystąpień publicznych

a) cudzych

b) własnych

13. Sprawdzian praktyczny w formie wystąpienia publicznego

14. Sprawdzian teoretyczny w formie testu.

Literatura:

Literatura podstawowa (dowolne wydanie):

1. C. Stuart, Sztuka przemawiania i prezentacji

2. B. Blein, Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

3. J. Detz, Sztuka przemawiania. Nie co mówić, ale jak mówić

4. A. Wiszniewski, Jak przekonująco mówić i przemawiać

5. D. Aslett, Jak przemawiać publicznie i nie wyjść na idiotę

6. P. McGee, Przemawianie doskonałe

7. P. Heigl, 30 minut aby zostać dobrym mówcą. Naucz się mówić interesująco, zrozumiale i pewnie!

Literatura uzupełniająca (dowolne wydanie):

1. E. Lewandowska-Tarasiuk, Sztuka wystąpień publicznych, czyli jak zostać dobrym mówcą

2. W. Niedzicki, Sekrety prezentacji nauki

3. M. M. Antony, 10 prostych sposobów na nieśmiałość. Jak pokonać nieśmiałość, brak pewności siebie i tremę przed publicznymi wystąpieniami

4. P. Kenny, Panie Przewodniczący, Panie, Panowie… Przewodnik po sztuce i technice wystąpień publicznych ułożony specjalnie dla inżynierów i pracowników nauki

5. M. Leary, Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji

6. G. Łasiński, Sztuka prezentacji

7. H. Lemmermann, Komunikacja werbalna. Szkoła dyskutowani. Techniki argumentacji, dyskusje, dialogi

8. H. Rückle, Mowa ciała dla menedżerów

9. C. Gallo, Steve Jobs. Sztuka prezentacji. Jak świetnie wypaść przed każdą publicznością

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualne ćwiczenia w czasie zajęć: K_W07, K_W09, K_U09, K_U14, K_K01

Realizacja zadania semestralnego wykonywanego samodzielnie: K_W06, K_W09, K_U09

Zabieranie głosu w dyskusji, w tym ocena wystąpień własnych i cudzych: K_W06, K_W07, K_U14, K_K01, K_K04

Sugerowana skala ocen:

100 - 93% - bardzo dobra

92,9% - 86% - dobra plus

85,9% - 79% - dobra

78,9% - 72% - dostateczna plus

71,9% - 65% - dostateczna

64,9% i niżej – niedostateczna

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kruszyńska
Prowadzący grup: Elżbieta Kruszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci poznają podstawowe zasady autoprezentacji, prezentacji, przemawiania, dyskusji na szerszym forum itp. Celem zajęć jest nauczenie studentów stosowania odpowiednich metod przygotowania wystąpienia publicznego, a następnie zrealizowania go zgodnie z przyjętymi założeniami.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są problematyce wystąpień publicznych. W czasie ich trwania studenci mają z jednej strony zapoznać się z podstawowymi zasadami dotyczącymi autoprezentacji, prezentacji, przemawiania, dyskusji na szerszym forum, a z drugiej - mają możliwość zastosowania tych zasad i metod w praktyce. Stąd obok lektury tekstów i pozyskiwania podstawowych informacji i zaznajamiania się z metodami dotyczącymi poszczególnych tematów realizowanych w czasie zajęć, studenci są zobligowani do aktywnego ćwiczenia sztuki wystąpień publicznych poprzez wygłaszanie fragmentów lub całości autoprezentacji, prezentacji, referatów, przemówień itp. form. Jednocześnie – na zasadzie interakcji – studenci uczą się analizowania i oceniania wystąpień publicznych (własnych i cudzych), ze wskazywaniem na ich konkretne zalety i wady.

Zajęcia mają charakter praktyczny, stąd prezentacja teorii związanej z poszczególnymi zagadnieniami jest ograniczana do niezbędnego minimum, a w czasie zajęć główny nacisk jest kładziony na ćwiczenia praktyczne.

Na zakończenie zajęć (w ramach rozliczenia semestralnego) studenci przygotowują indywidualne wystąpienia publiczne odnoszące się do wybranych problemów kulturalnych lub społecznych.

W przypadku realizacji zajęć w formie zdalnej ćwiczenia będą prowadzone w sposób synchroniczny za pomocą platformy Microsoft Teams.

Literatura:

Literatura podstawowa (dowolne wydanie):

1. C. Stuart, Sztuka przemawiania i prezentacji

2. B. Blein, Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

3. J. Detz, Sztuka przemawiania. Nie co mówić, ale jak mówić

4. A. Wiszniewski, Jak przekonująco mówić i przemawiać

5. D. Aslett, Jak przemawiać publicznie i nie wyjść na idiotę

6. P. McGee, Przemawianie doskonałe

7. P. Heigl, 30 minut aby zostać dobrym mówcą. Naucz się mówić interesująco, zrozumiale i pewnie!

Literatura uzupełniająca (dowolne wydanie):

1. E. Lewandowska-Tarasiuk, Sztuka wystąpień publicznych, czyli jak zostać dobrym mówcą

2. W. Niedzicki, Sekrety prezentacji nauki

3. M. M. Antony, 10 prostych sposobów na nieśmiałość. Jak pokonać nieśmiałość, brak pewności siebie i tremę przed publicznymi wystąpieniami

4. P. Kenny, Panie Przewodniczący, Panie, Panowie… Przewodnik po sztuce i technice wystąpień publicznych ułożony specjalnie dla inżynierów i pracowników nauki

5. M. Leary, Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji

6. G. Łasiński, Sztuka prezentacji

7. H. Lemmermann, Komunikacja werbalna. Szkoła dyskutowani. Techniki argumentacji, dyskusje, dialogi

8. H. Rückle, Mowa ciała dla menedżerów

9. C. Gallo, Steve Jobs. Sztuka prezentacji. Jak świetnie wypaść przed każdą publicznością

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kruszyńska
Prowadzący grup: Elżbieta Kruszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci poznają podstawowe zasady autoprezentacji, prezentacji, przemawiania, dyskusji na szerszym forum itp. Celem zajęć jest nauczenie studentów stosowania odpowiednich metod przygotowania wystąpienia publicznego, a następnie zrealizowania go zgodnie z przyjętymi założeniami.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są problematyce wystąpień publicznych. W czasie ich trwania studenci mają z jednej strony zapoznać się z podstawowymi zasadami dotyczącymi autoprezentacji, prezentacji, przemawiania, dyskusji na szerszym forum, a z drugiej - mają możliwość zastosowania tych zasad i metod w praktyce. Stąd obok lektury tekstów i pozyskiwania podstawowych informacji i zaznajamiania się z metodami dotyczącymi poszczególnych tematów realizowanych w czasie zajęć, studenci są zobligowani do aktywnego ćwiczenia sztuki wystąpień publicznych poprzez wygłaszanie fragmentów lub całości autoprezentacji, prezentacji, referatów, przemówień itp. form. Jednocześnie – na zasadzie interakcji – studenci uczą się analizowania i oceniania wystąpień publicznych (własnych i cudzych), ze wskazywaniem na ich konkretne zalety i wady.

Zajęcia mają charakter praktyczny, stąd prezentacja teorii związanej z poszczególnymi zagadnieniami jest ograniczana do niezbędnego minimum, a w czasie zajęć główny nacisk jest kładziony na ćwiczenia praktyczne.

Na zakończenie zajęć (w ramach rozliczenia semestralnego) studenci przygotowują indywidualne wystąpienia publiczne odnoszące się do wybranych problemów kulturalnych lub społecznych.

W przypadku realizacji zajęć w formie zdalnej ćwiczenia będą prowadzone w sposób synchroniczny za pomocą platformy Microsoft Teams.

Literatura:

Literatura podstawowa (dowolne wydanie):

1. C. Stuart, Sztuka przemawiania i prezentacji

2. B. Blein, Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

3. J. Detz, Sztuka przemawiania. Nie co mówić, ale jak mówić

4. A. Wiszniewski, Jak przekonująco mówić i przemawiać

5. D. Aslett, Jak przemawiać publicznie i nie wyjść na idiotę

6. P. McGee, Przemawianie doskonałe

7. P. Heigl, 30 minut aby zostać dobrym mówcą. Naucz się mówić interesująco, zrozumiale i pewnie!

Literatura uzupełniająca (dowolne wydanie):

1. E. Lewandowska-Tarasiuk, Sztuka wystąpień publicznych, czyli jak zostać dobrym mówcą

2. W. Niedzicki, Sekrety prezentacji nauki

3. M. M. Antony, 10 prostych sposobów na nieśmiałość. Jak pokonać nieśmiałość, brak pewności siebie i tremę przed publicznymi wystąpieniami

4. P. Kenny, Panie Przewodniczący, Panie, Panowie… Przewodnik po sztuce i technice wystąpień publicznych ułożony specjalnie dla inżynierów i pracowników nauki

5. M. Leary, Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji

6. G. Łasiński, Sztuka prezentacji

7. H. Lemmermann, Komunikacja werbalna. Szkoła dyskutowani. Techniki argumentacji, dyskusje, dialogi

8. H. Rückle, Mowa ciała dla menedżerów

9. C. Gallo, Steve Jobs. Sztuka prezentacji. Jak świetnie wypaść przed każdą publicznością

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kruszyńska
Prowadzący grup: Elżbieta Kruszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci poznają podstawowe zasady autoprezentacji, prezentacji, przemawiania, dyskusji na szerszym forum itp. Celem zajęć jest nauczenie studentów stosowania odpowiednich metod przygotowania wystąpienia publicznego, a następnie zrealizowania go zgodnie z przyjętymi założeniami.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są problematyce wystąpień publicznych. W czasie ich trwania studenci mają z jednej strony zapoznać się z podstawowymi zasadami dotyczącymi autoprezentacji, prezentacji, przemawiania, dyskusji na szerszym forum, a z drugiej - mają możliwość zastosowania tych zasad i metod w praktyce. Stąd obok lektury tekstów i pozyskiwania podstawowych informacji i zaznajamiania się z metodami dotyczącymi poszczególnych tematów realizowanych w czasie zajęć, studenci są zobligowani do aktywnego ćwiczenia sztuki wystąpień publicznych poprzez wygłaszanie fragmentów lub całości autoprezentacji, prezentacji, referatów, przemówień itp. form. Jednocześnie – na zasadzie interakcji – studenci uczą się analizowania i oceniania wystąpień publicznych (własnych i cudzych), ze wskazywaniem na ich konkretne zalety i wady.

Zajęcia mają charakter praktyczny, stąd prezentacja teorii związanej z poszczególnymi zagadnieniami jest ograniczana do niezbędnego minimum, a w czasie zajęć główny nacisk jest kładziony na ćwiczenia praktyczne.

Na zakończenie zajęć (w ramach rozliczenia semestralnego) studenci przygotowują indywidualne wystąpienia publiczne odnoszące się do wybranych problemów kulturalnych lub społecznych.

W przypadku realizacji zajęć w formie zdalnej ćwiczenia będą prowadzone w sposób synchroniczny za pomocą platformy Microsoft Teams.

Literatura:

Literatura podstawowa (dowolne wydanie):

1. C. Stuart, Sztuka przemawiania i prezentacji

2. B. Blein, Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

3. J. Detz, Sztuka przemawiania. Nie co mówić, ale jak mówić

4. A. Wiszniewski, Jak przekonująco mówić i przemawiać

5. D. Aslett, Jak przemawiać publicznie i nie wyjść na idiotę

6. P. McGee, Przemawianie doskonałe

7. P. Heigl, 30 minut aby zostać dobrym mówcą. Naucz się mówić interesująco, zrozumiale i pewnie!

Literatura uzupełniająca (dowolne wydanie):

1. E. Lewandowska-Tarasiuk, Sztuka wystąpień publicznych, czyli jak zostać dobrym mówcą

2. W. Niedzicki, Sekrety prezentacji nauki

3. M. M. Antony, 10 prostych sposobów na nieśmiałość. Jak pokonać nieśmiałość, brak pewności siebie i tremę przed publicznymi wystąpieniami

4. P. Kenny, Panie Przewodniczący, Panie, Panowie… Przewodnik po sztuce i technice wystąpień publicznych ułożony specjalnie dla inżynierów i pracowników nauki

5. M. Leary, Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji

6. G. Łasiński, Sztuka prezentacji

7. H. Lemmermann, Komunikacja werbalna. Szkoła dyskutowani. Techniki argumentacji, dyskusje, dialogi

8. H. Rückle, Mowa ciała dla menedżerów

9. C. Gallo, Steve Jobs. Sztuka prezentacji. Jak świetnie wypaść przed każdą publicznością

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)