Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zarządzanie marką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-K12-ZaMark
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie marką
Jednostka: Katedra Doskonałości Biznesowej
Grupy: Komunikacja i psychologia w biznesie - plan studiów 2 rok 1 stopnia
Komunikacja i psychologia w biznesie, 2 rok, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wymagane zaliczenie przedmiotów: podstawy zarządzania, podstawy marketingu.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

- 15 godz. ćwiczeń;

- konsultacje 8 godz.

- zaliczenie 2 godz.


Praca indywidualna studenta: przygotowanie do zajęć, przygotowanie się do uczestnictwa w procesie oceniania 25 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

- zna pojęcia związane z marką i rozumie mechanizmy oddziaływania marki na konsumentów - K_W05

Efekty uczenia się - umiejętności:

- wyjaśnia i ocenia siłę marki i jej determinanty w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw - K_U06

- przygotowuje pracę pisemną w oparciu o teorię uzasadniając siłę wybranej marki na podstawie przeprowadzonej analizy biznesowej K_U10

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-zdobywa wiedzę, informacje i dane potrzebne w procesie oceny siły marki i jej determinant- K_K01

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Tematyka ćwiczeń obejmuje: pojęcie marki, klasyfikacje, siłę marki, a także jej znaczenie dla klientów oraz rolę w procesie zdobywania trwałej przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw.

Pełny opis:

W ramach ćwiczeń realizowane będą następujące treści:

1. Pojęcie marki

2. Klasyfikacje marek, architektura marek

3. Struktura marki

4. Funkcje marki z perspektywy konsumenta

5. Funkcje marki z perspektywy przedsiębiorstwa-właściciela

6. Strategie budowanie marki

7. Siła marki i jej determinanty

Literatura:

J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE Warszawa 2001.

M. K. Witek - Hajduk, Zarządzanie marką, Difin, Warszawa 2001.

J. Marconi, Marketing marki, K. E. Liber s.c., Warszawa 2002.

D’Alessandro D.F. ,Kreowanie marki, Wydawnictwo RM, Warszawa 2001.

J. Kall, Jak zbudować silną markę od podstaw, Helion, Gliwce 2006.

Ph. Kotler, Zarządzanie marką w segmencie B2B, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

H. Pringle, W. Gordon, Zarządzanie marką, Rebis 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Pozytywna ocena z ćwiczeń jest wynikiem średniej z ocen z:

1 zadania zespołowego i 1 zadanie indywidualnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Skrzypczyńska
Prowadzący grup: Barbara Józefowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Józefowicz
Prowadzący grup: Barbara Józefowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Józefowicz
Prowadzący grup: Barbara Józefowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)