Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-L11-OchWlInt
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Grupy: Logistyka- plan studiów 1 rok 1 stopnia
Logistyka, PRK, 1 rok, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (17 godz.):

- udział w wykładach – 15

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 2


2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu (3 godz.):

- przygotowanie się do zajęć: 1 godz.

- czytanie literatury – 2


3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa

w procesie oceniania (5 godz.):

- przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu – 5


Razem nakład pracy studenta: 25 godz. (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady dotyczące ochrony własności intelektualnej, a w szczególności dotyczące praw własności przemysłowej i prawa autorskiego – K_W11


W2: zna normy i reguły prawne, organizacyjne i etyczne, dotyczące ich prawidłowości, źródła i sposoby działania, rozpatrywane z punktu widzenia nauk o zarządzaniu – K_W10

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny (konwencjonalny) – prezentacja multimedialna (MS PowerPoint), prezentacja przykładów

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Wykład prezentuje spektrum zagadnień związanych z problematyką ochrony wiedzy, a także wytworów wiedzy zarówno z punktu widzenia współczesnego przedsiębiorstwa, jak i samych twórców. Wykład odwołuje się do regulacji prawnych obowiązujących w Polsce i w Europie, opiera się na licznych przykładach i różnorodnych ujęciach prezentowanej problematyki.

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z problematyką własności intelektualnej, a w szczególności możliwości ochrony i egzekwowania praw ochronnych dotyczących przedmiotów własności intelektualnej – głównie praw własności przemysłowej i prawa autorskiego. W efekcie student powinien orientować się w podstawowych kategoriach własności intelektualnej, umieć je rozpoznawać i charakteryzować.

Podstawową formą przedstawiania treści wykładowych jest prezentacja multimedialna.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie; W1

Przedstawienie istoty i programu przedmiotu, wskazanie specyfiki zasobów niematerialnych i ich miejsca we współczesnej organizacji, omówienie kategorii wiedzy, kapitału intelektualnego i własności intelektualnej.

2. Rodzaje wiedzy i ochrona wiedzy; W1, W2

Przedstawienie koncepcji wiedzy wolnej i wiedzy chronionej, prezentacja poszczególnych rodzajów wiedzy ze względu na możliwości i sposoby jej ochrony. Zaprezentowanie specyfiki wiedzy jawnej chronionej i jej kategorii w odniesieniu do procedur ochronnych w myśl prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego.

3. Własność intelektualna i prawa własności intelektualnej; W1, W2

a/ rozwiązania (projekty wynalazcze); W1, W2

Zaprezentowanie różnych kategorii rozwiązań (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych, nowe odmian roślin) oraz dotyczących ich praw ochronnych.

b/ oznaczenia; W1, W2

Zaprezentowanie poszczególnych rodzajów oznaczeń (nazwy handlowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne) oraz możliwości ich ochrony.

c/ utwory; W1. W2

Zaprezentowanie specyfiki utworów (dzieła artystyczne, opracowania naukowe, programy komputerowe) oraz kwestii związanych z możliwościami i zakresem ich ochrony.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2021.

Literatura uzupełniająca:

1. R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, C.H. Beck, Warszawa 2021.

2. Z. Okoń, Prawnoautorska ochrona programów komputerowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2022.

3. K. Czub, Prawo własności intelektualnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

4. G. Michniewicz, Ochrona własności intelektualnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

5. W. Kotarba, Ochrona wiedzy w Polsce, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa 2005.

6. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zmianami).

7. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 z późn. zmianami).

8. T. Hart, S. Clark, L. Fazzani, Intellectual Property Law, Sixth Edition, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2013.

Metody i kryteria oceniania:

W1, W2 – zaliczenie pisemne; zaliczenie na ocenę na podstawie wyników testu końcowego +++

Kryteria oceniania:

ocena bdb. (5,0) - 100% poprawnych odpowiedzi,

ocena db.+ (4,5) - 90% poprawnych odpowiedzi,

ocena db. (4,0) - 80% poprawnych odpowiedzi,

ocena dst.+ (3,5) - 70% poprawnych odpowiedzi,

ocena dst. (3,0) - 60% poprawnych odpowiedzi.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kuzel
Prowadzący grup: Marcin Kuzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kuzel
Prowadzący grup: Marcin Kuzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kuzel
Prowadzący grup: Marcin Kuzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)