Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy komunikacji, prezentacji i moderacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-L11-PoKoPM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy komunikacji, prezentacji i moderacji
Jednostka: Katedra Doskonałości Biznesowej
Grupy: Logistyka- plan studiów 1 rok 1 stopnia
Logistyka, PRK, 1 rok, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, standardowe dla absolwenta szkoły maturalnej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy wynosi:

- godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 15 h konw./ćw

- praca własna studenta:

przygotowanie się do prezentacji/moderacji; dziennik autoobserwacji: 15 h

Razem nakład pracy studenta 30 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1:– Student rozumie zależności człowieka i środowiska społecznego, jako konstytuujące jego postawę i wpływ na odbiorców komunikatów K_W07

W2: Student wie jakie techniki i narzędzia komunikacyjne pozwalają mu na określony przekaz – _W09

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: – Student rozumie zasady komunikacji interpersonalnej i to, w jaki sposób jego postawa i zachowanie oddziałuje na innych ludzi oraz potrafi wykorzystać tę wiedzę w kontaktach społecznych K_U03

U2: – Student potrafi stosować odpowiednie metody i techniki w komunikacji interpersonalnej K_U04

U3: - Student potrafi zastosować minimum trzy techniki redukcji stresu wystąpień publicznych K_U07

U4: - Student potrafi pracować w zespole K_U15

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student ma świadomość konieczności rozwoju osobistego i rozwijania własnych kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej – K_K01

K3: Student jest gotów pracować w zespole i skutecznie się w nim komunikować

– K_K03


Metody dydaktyczne:

Wykład akademicki wraz z prezentacją (funkcja modelująca), pogadanka, metoda podawczo-aktywizująca (wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, w tym projekcja nagrań dyskusje otwarte, symulacje z odgrywaniem ról, praca w grupie,, ćwiczenia grupowe i indywidualne.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji
- oxfordzka
- projektu

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie teoretyczne i praktyczne do wiedzy o procesach komunikacji, prezentacji i moderacji oraz przyswojenie i /lub przypomnienie podstawowych technik komunikacyjnych. Wśród treści przedstawianych podczas zajęć, znajdą się, m.in.: definicja, cechy i funkcje komunikacji społecznej, procesy komunikowania się w grupie /specyfika, bariery/; język i mowa ciała jako narzędzie komunikacji; kształcenie podstawowych umiejętności w kontaktach interpersonalnych, w tym współpracy przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu różnic indywidualnych, umiejętności związanych z zarządzaniem różnorodnością, umiejętności w zakresie zarządzania konfliktem oraz umiejętności wyrażania siebie oraz prowadzenia dyskusji przy zachowaniu szacunku dla poglądów i opinii innych osób.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie teoretyczne i praktyczne do wiedzy o procesach komunikacji, prezentacji i moderacji oraz przyswojenie i /lub przypomnienie podstawowych technik komunikacyjnych. Wśród treści przedstawianych podczas zajęć, znajdą się, m.in.: definicja, cechy i funkcje komunikacji społecznej, procesy komunikowania się w grupie /specyfika, bariery/; język i mowa ciała jako narzędzie komunikacji; kształcenie podstawowych umiejętności w kontaktach interpersonalnych, w tym współpracy przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu różnic indywidualnych, umiejętności związanych z zarządzaniem różnorodnością, umiejętności w zakresie zarządzania konfliktem oraz umiejętności wyrażania siebie oraz prowadzenia dyskusji przy zachowaniu szacunku dla poglądów i opinii innych osób.

Literatura:

1. E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert. Psychologia społeczna, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2006

2. D.T .Kenrick, S.L. Neuberg, R.B. Cialdini. Psychologia społeczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006

3. McKay M., Fanning P., Davis M., Sztuka skutecznego porozumiewania się, GWP, Gdańsk 2001.

4. Rathus S.A., Psychologia współczesna, GWP, Gdańsk 2004

5. Cialdini Robert, Wywieranie wpływu na ludzi, GWP, Gdańsk, 2008

6.O"Leary, Wywieranie wrażenia na ludziach, GWP, Gdańsk, 2004

Porozumienie bez przemocy – Marshall B. Rosenberg

Komunikacja transformująca - Richard Bolstad

Wychowanie bez porażek - Thomas Gordon

Mów i prezentuj inaczej - Lidia Buksak

Metody i kryteria oceniania:

Sposób weryfikacji wiedzy (W), umiejętności (U) i kompetencji (K):

- aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych: dopuszczalna jest 1 nieobecność podczas ćwiczeń (K)

- ocena z zadań domowych, ocena: zaliczone/niezaliczone)

- przygotowanie do zajęć zgodnie z wytycznymi podanymi na zajęciach.

- praca grupowa nad zadanymi problemami (ocena: sposób prezentacji wyników analiz, jasność i czytelność wywodu, umiejętność wyciągania wniosków końcowych – (zaliczone/niezaliczone)

- dziennik autoobserwacji zawierający bieżące podsumowanie spostrzeżeń oraz umiejętności zdobywanych podczas zajęć. (ocena)

Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie prezentacji, dyskusji moderowanej lub innej formy wystąpienia publicznego w pracy zespołowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Chylewska-Barakat, Magdalena Kalińska
Prowadzący grup: Lidia Chylewska-Barakat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Chylewska-Barakat, Magdalena Kalińska
Prowadzący grup: Lidia Chylewska-Barakat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Chylewska-Barakat, Magdalena Kalińska
Prowadzący grup: Lidia Chylewska-Barakat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)