Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-L11-PodEkon
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii
Jednostka: Katedra Ekonomii
Grupy: Logistyka- plan studiów 1 rok 1 stopnia
Logistyka, PRK, 1 rok, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 godz. wykładu, 30 godz. ćwiczeń, 30 godz. na konsultacje i egzamin

Praca indywidualna studenta: 50 godzin

Czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania: 30 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student zna , rozumie i potrafi zdefiniować podstawowe kategorie ekonomiczne - K_W01

W2: student zdoła wyjaśnić kwestie związane z mechanizmem rynkowym, wymienić i omówić podstawowe struktury rynkowe oraz wskazać elementarne wskażniki makroekonomiczne- K_ W03, K_W04, K_W05

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student umie krytycznie analizować mikro i makroekonomiczne zjawiska społeczno-ekonomiczne oraz związki między nimi - K_U01

U2: student umie praktycznie wykorzystać wiedzę do rozwiązywania problemów mikro i makroekonomicznych - K_U02.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student zwraca uwagę na wpływ decyzji podjętych przez władze państwowe oraz podmioty rynkowye na jakość życia społeczeństwa- K_K01, K_K02

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny i problemowy z wykorzystaniem prezentacji PowerPoint.

Ćwiczenia – metoda ćwiczeniowa – student nabywa umiejętności wykorzystania teorii ekonomii w rozwiązywaniu zadań opisujących pewne zjawiska z praktyki gospodarczej.


Skrócony opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, podczas których omawiane są następujące zagadnienia w podstaw ekonomii:

1. Wprowadzenie do ekonomii.

2. Podstawowe prawa i pojęcia ekonomiczne

3. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący

4. Zachowanie się przedsiębiorstwa na rynku

5. Konkurencja doskonała i monopol pełny jako skrajne struktury rynku

6. Konkurencja monopolistyczna i oligopolistyczna

7. Rachunek dochodu narodowego

8. Ekonomiczna rola państwa w kształtowaniu uwarunkowań działalności gospodarczej

9. Polityka fiskalna i monetarna

10. Polityka podażowa

11. Kursy walutowe i bilans płatniczy

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest poznanie najważniejszymi teorii dotyczących podstwowych kwestii ekonomicznych. Kluczowymi problemami są: podmioty gospodarcze, gospodarka rynkowa, struktury rynkowe, wzrost gospodarczy, inflacja i bezrobocie. Prezentowane są nie tylko konkurujące ze sobą teorie lecz także realne problemy współczesnych gospodarek.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

Kamerschen D.R., McKenzie B.R., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”, Gdańsk 1991.

Papell D.H., Ćwiczenia z makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997

Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t. 1−2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Smith P., Begg D., Ekonomia. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2006.

Wolska G. (red.), Mikroekonomia. Pojęcia, przedmiot, ewolucja, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2014.

Wolska G. (red.), Mikroekonomia. Pojęcia, przedmiot, ewolucja, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2014.

Wolska G., Bretyn A. (red.), Mikroekonomia. Pojęcia, przedmiot, ewolucja. Ćwiczenia i zadania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

Goldberg L.S., Klein M.W., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Ćwiczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Klimczak B., Mikroekonomia, AE, Wrocław 1995.

Mankiw N.G., Taylor M.P., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2009.

Varian H.R., Mikroekonomia, PWN, Warszawa 1995.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Uczestnictwo w wykładach (nieobowiązkowe) – egzamin pisemny 3ECTS

Ćwiczenia:

Uczestnictwo w ćwiczeniach (obowiązkowe – dopuszczalne 2 nieobecności) – przygotowanie do zajęć. Aktywność, realizacja zadań, praca zespołowa i samodzielna oraz kolokwium zaliczeniowe – 4 ECTS

Weryfikacja efektów kształcenia:

Egzamin pisemny

Kolokwium zaliczeniowe

Realizacja zadań

Aktywność

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Wolska
Prowadzący grup: Małgorzata Szczepaniak, Grażyna Wolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Wolska
Prowadzący grup: Małgorzata Szczepaniak, Grażyna Wolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Wolska
Prowadzący grup: Małgorzata Szczepaniak, Grażyna Wolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)