Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy marketingu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-L11-PodMark
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy marketingu
Jednostka: Katedra Zachowań Organizacyjnych i Marketingu
Grupy: Logistyka- plan studiów 1 rok 1 stopnia
Logistyka, PRK, 1 rok, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 15 godz. wykładu, 15 godz. ćwiczeń, 5 godz. konsultacji przedmiotowych

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 15 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa procesie oceniania: 10 godz.

Razem nakład pracy studenta: 60 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

Efekty kształcenia obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020:


Student zna i rozumie:

W1: istotę marketingu i korzyści dla organizacji z wdrażania reguł marketingowej koncepcji zarządzania – K_W03

W2: warunki wykształcania się i cechy organizacji zorientowanych produkcyjnie, sprzedażowo i marketingowo – K_W03

W3: główne elementy otoczenia organizacji biznesowej i jej potencjału strategicznego oraz wyjaśnia w jaki sposób zmiany tych elementów wpływają na pozycję rynkową organizacji, a także jak można je ocenić z zastosowaniem analizy SWOT – K_W03

W4: różnice pomiędzy nabywcą na rynku B2C i B2B oraz główne charakterystyki ich zachowań rynkowych K_W03

W5: podstawowe założenia segmentacji rynku i jej znaczenie dla organizacji oraz jej klientów – K_W03

W6: podstawowe elementy marketingu-mix oraz zasady ich właściwego wykorzystania w działaniach organizacji – K_W06


------------------------------

Efekty kształcenia obowiązujące do roku akademickiego 2018/2019:


Student zna i rozumie:

W1: istotę marketingu i korzyści dla organizacji z wdrażania reguł marketingowej koncepcji zarządzania – K_W03

W2: główne elementy otoczenia przedsiębiorstwa i jego potencjału strategicznego oraz wyjaśnia w jaki sposób zmiany czynników zewnętrznych i wewnętrznych wpływają na kondycję organizacji i jej pozycję rynkową – K_W03

W3: istotę segmentacji rynku i jej znaczenie dla organizacji oraz jej klientów – K_W03

W4: podstawowe elementy marketingu-mix (w tym przede wszystkim działania służące komunikacji organizacji z jej klientami zewnętrznymi) – K_W04, K_W09


Efekty uczenia się - umiejętności:

Efekty kształcenia obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020:


Student potrafi:

U1: analizować otoczenie organizacji oraz potencjał strategiczny organizacji z wykorzystaniem analizy SWOT - K_U01

U2: zaproponować działania bądź instrumenty marketingowe adekwatne do zdiagnozowanych problemów/zmian zachodzących w organizacjach i/lub w ich otoczeniu, prowadzące do ich rozwiązania /wykorzystania - K_U02


------------------------------

Efekty kształcenia obowiązujące do roku akademickiego 2018/2019:


Student potrafi:

U1: analizować otoczenie organizacji i jej potencjał strategiczny z wykorzystaniem analizy SWOT – K_U01,

U2: zaplanować działania i instrumenty marketingowe wchodzące w skład marketingu-mix – K_U01, K_U02, K_U10


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1:Jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania marketingowych problemów pojawiających się w organizacjach i proponowania dla nich rozwiązań K_K04.

Metody dydaktyczne:

Wykład: Wykład konwersatoryjny, dyskusja, pogadanka. Wykład prowadzony jest z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych przygotowanych w programie Power Point. Wszystkie omawiane treści są bogato ilustrowane przykładami z praktyki.


Ćwiczenia: SWOT, studium przypadku, giełda pomysłów, pogadanka, dyskusja


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- studium przypadku
- SWOT

Skrócony opis:

Głównym celem prowadzenia zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu marketingu. Efektem realizowanego programu jest wykształcenie u studentów myślenia zgodnie z regułami marketingowej koncepcji zarządzania.

Pełny opis:

W trakcie 15 godz. wykładów oraz towarzyszących im ćwiczeń podejmowana jest następująca tematyka:

1. Istota marketingu i orientacji marketingowej (Pojęcie marketingu - różne jego interpretacje. Orientacja produkcyjna, sprzedażowa i marketingowa – warunki wykształcania i cechy charakterystyczne organizacji zorientowanych produkcyjne, dystrybucyjnie i marketingowo. Pojęcie tzw. marketingu-mix i jego ewolucja) (W1)

2. Otoczenie organizacji i jej potencjał (Pojęcie otoczenia. Makrootoczenie a mikrootoczenie. Elementy makrootoczenia i otoczenia bliższego. Analiza otoczenia. Pojęcie szansy i zagrożenia. Potencjał firmy. Analiza potencjału firmy. Pojęcie mocnej i słabej strony. Istota analizy SWOT. Wytyczne z analizy SWOT) (W2, U1)

3. Znaczenie nabywcy (klienta) w organizacjach zorientowanych marketingowo. Nabywca na rynku dóbr konsumpcyjnych i rynku dóbr przemysłowych (W3)

4. Segmentacja konsumentów (Pojęcie segmentacji. Kryteria segmentacji. Cechy poprawnie wyodrębnionych segmentów) (W3)

5. Podstawowe elementy marketingu- mix (W4, U2):

- produkt (klasyfikacja produktów; marka produktu; cykl życia produktu; strategie produktowe);

- cena (metody ustalania ceny na produkty; dyskonto cenowe);

- dystrybucja (dystrybucja intensywna, selektywna i wyłączna; rodzaje kanałów dystrybucyjnych);

- promocja (główne rodzaje działań promocyjnych; zalety i ograniczenia ich wykorzystania w obszarze komunikacji organizacji z zewnętrznymi i wewnętrznymi klientami).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Marketing. Podręcznik akademicki, praca zbiorowa pod red. K.Andruszkiewicza, TNOiK, Toruń, 2011.

L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa, 2002.

Literatura uzupełniająca:

E.Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, Warszawa PWN, 2004.

Artykuły w czasopismach marketingowych, opracowania i raporty o tematyce marketingowej dostępne w sieci internetowej.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowymi metodami oceniania są:

a) w przypadku wykładu: zaliczenie końcowe

Zaliczenie końcowe ma charakter pisemny (student otrzymuje pytania otwarte oraz opisy wybranych pojęć z zakresu marketingu lub problemów marketingowych, do których dopasowuje poznane na zajęciach terminy lub rozwiązania). Uzyskany podczas zaliczenia wynik wyrażany jest w procentach. Podejście końcowe uznaje się za zaliczone, jeśli student uzyska z niego minimum 60% przewidywanej punktacji maksymalnej. Przystąpienie do zaliczenia końcowego wymaga w pierwszej kolejności uzyskania zaliczenia z ćwiczeń.

Weryfikacja efektów kształcenia:

W2- pisemne zaliczenie końcowe +++

W3 - pisemne zaliczenie końcowe +++

W4 - pisemne zaliczenie końcowe +++

U1 - pisemne zaliczenie końcowe +

Przy ustalaniu oceny z zaliczenia końcowego stosuje się następującą regułę przeliczenia uzyskanych punktów procentowych:

Poniżej 60% - ndst

Od 60% do 69,9% - dst

Od 70% do 79,9% - dst plus

Od 80% do 84,9% - db

Od 85% do 94,9% - db plus

Od 95% - bdb

b) w przypadku ćwiczeń: szczegółowe metody oraz kryteria oceniania studentów w trakcie ćwiczeń definiują poszczególne osoby prowadzące zajęcia ćwiczeniowe. Podstawą zaliczenia są wyniki uzyskane przez studentów z: kolokwiów oraz zadań praktycznych wykonywanych w trakcie zajęć (indywidualnie lub grupowo). W ocenie końcowej z ćwiczeń uwzględnia się także aktywność oraz systematyczne przygotowywanie się studenta do zajęć.

Weryfikacja efektów kształcenia:

W1 - zadania praktyczne (i inne formy oceny zaproponowane przez osoby prowadzące ćwiczenia) +

W2 - zadania praktyczne (i inne formy oceny zaproponowane przez osoby prowadzące ćwiczenia) +++

W3 - zadania praktyczne (i inne formy oceny zaproponowane przez osoby prowadzące ćwiczenia) +++

W4 - zadania praktyczne (i inne formy oceny zaproponowane przez osoby prowadzące ćwiczenia) +++

U1 - zadania praktyczne (i inne formy oceny zaproponowane przez osoby prowadzące ćwiczenia) +++

U2 – zadania praktyczne (i inne formy oceny zaproponowane przez osoby prowadzące ćwiczenia) +++

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Łapińska
Prowadzący grup: Justyna Łapińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem prowadzenia zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu marketingu. Efektem realizowanego programu jest wykształcenie u studentów myślenia zgodnie z regułami marketingowej koncepcji zarządzania.

Pełny opis:

W trakcie 15 godz. wykładów oraz towarzyszących im ćwiczeń podejmowana jest następująca tematyka:

1. Istota marketingu i orientacji marketingowej (Pojęcie marketingu - różne jego interpretacje. Orientacja produkcyjna, sprzedażowa i marketingowa – warunki wykształcania i cechy charakterystyczne organizacji zorientowanych produkcyjne, dystrybucyjnie i marketingowo. Pojęcie tzw. marketingu-mix i jego ewolucja) (W1, W2)

2. Otoczenie przedsiębiorstwa, jej zasoby, analiza otoczenia, analiza potencjału, analiza SWOT (Pojęcie otoczenia. Makrootoczenie a mikrootoczenie. Elementy makrootoczenia i otoczenia bliższego. Analiza otoczenia. Pojęcie szansy i zagrożenia. Zasoby firmy. Analiza zasobów firmy. Pojęcie mocnej i słabej strony. Istota analizy SWOT. Wytyczne z analizy SWOT) (W3, U1)

3. Znaczenie nabywcy (klienta) w organizacjach zorientowanych marketingowo. Nabywca na rynku dóbr konsumpcyjnych i rynku dóbr przemysłowych (W4)

4. Segmentacja konsumentów (Pojęcie segmentacji. Kryteria segmentacji. Cechy poprawnie wyodrębnionych segmentów) (W5)

5. Podstawowe elementy marketingu- mix (W6, U2):

- produkt (klasyfikacja produktów; marka produktu; cykl życia produktu; strategie produktowe);

- cena (metody ustalania ceny na produkty; dyskonto cenowe);

- dystrybucja (dystrybucja intensywna, selektywna i wyłączna; rodzaje kanałów dystrybucyjnych);

- promocja (główne rodzaje działań promocyjnych; zalety i ograniczenia ich wykorzystania w obszarze komunikacji organizacji z zewnętrznymi i wewnętrznymi klientami).

Literatura:

Literatura podstawowa:

L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa, 2002.

Marketing. Podręcznik akademicki, praca zbiorowa pod red. K.Andruszkiewicza, TNOiK, Toruń, 2011.

Literatura uzupełniająca:

E.Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, Warszawa PWN, 2004.

Artykuły w czasopismach marketingowych, opracowania i raporty o tematyce marketingowej dostępne w sieci internetowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Łapińska
Prowadzący grup: Justyna Łapińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem prowadzenia zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu marketingu. Efektem realizowanego programu jest wykształcenie u studentów myślenia zgodnie z regułami marketingowej koncepcji zarządzania.

Pełny opis:

W trakcie 15 godz. wykładów oraz towarzyszących im ćwiczeń podejmowana jest następująca tematyka:

1. Istota marketingu i orientacji marketingowej (Pojęcie marketingu - różne jego interpretacje. Orientacja produkcyjna, sprzedażowa i marketingowa – warunki wykształcania i cechy charakterystyczne organizacji zorientowanych produkcyjne, dystrybucyjnie i marketingowo. Pojęcie tzw. marketingu-mix i jego ewolucja) (W1, W2)

2. Otoczenie przedsiębiorstwa, jej zasoby, analiza otoczenia, analiza potencjału, analiza SWOT (Pojęcie otoczenia. Makrootoczenie a mikrootoczenie. Elementy makrootoczenia i otoczenia bliższego. Analiza otoczenia. Pojęcie szansy i zagrożenia. Zasoby firmy. Analiza zasobów firmy. Pojęcie mocnej i słabej strony. Istota analizy SWOT. Wytyczne z analizy SWOT) (W3, U1)

3. Znaczenie nabywcy (klienta) w organizacjach zorientowanych marketingowo. Nabywca na rynku dóbr konsumpcyjnych i rynku dóbr przemysłowych (W4)

4. Segmentacja konsumentów (Pojęcie segmentacji. Kryteria segmentacji. Cechy poprawnie wyodrębnionych segmentów) (W5)

5. Podstawowe elementy marketingu- mix (W6, U2):

- produkt (klasyfikacja produktów; marka produktu; cykl życia produktu; strategie produktowe);

- cena (metody ustalania ceny na produkty; dyskonto cenowe);

- dystrybucja (dystrybucja intensywna, selektywna i wyłączna; rodzaje kanałów dystrybucyjnych);

- promocja (główne rodzaje działań promocyjnych; zalety i ograniczenia ich wykorzystania w obszarze komunikacji organizacji z zewnętrznymi i wewnętrznymi klientami).

Literatura:

Literatura podstawowa:

L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa, 2002.

Marketing. Podręcznik akademicki, praca zbiorowa pod red. K.Andruszkiewicza, TNOiK, Toruń, 2011.

Literatura uzupełniająca:

E.Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, Warszawa PWN, 2004.

Artykuły w czasopismach marketingowych, opracowania i raporty o tematyce marketingowej dostępne w sieci internetowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Łapińska
Prowadzący grup: Joanna Petrykowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem prowadzenia zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu marketingu. Efektem realizowanego programu jest wykształcenie u studentów myślenia zgodnie z regułami marketingowej koncepcji zarządzania.

Pełny opis:

W trakcie 15 godz. wykładów oraz towarzyszących im ćwiczeń podejmowana jest następująca tematyka:

1. Istota marketingu i orientacji marketingowej (Pojęcie marketingu - różne jego interpretacje. Orientacja produkcyjna, sprzedażowa i marketingowa – warunki wykształcania i cechy charakterystyczne organizacji zorientowanych produkcyjne, dystrybucyjnie i marketingowo. Pojęcie tzw. marketingu-mix i jego ewolucja) (W1, W2)

2. Otoczenie przedsiębiorstwa, jej zasoby, analiza otoczenia, analiza potencjału, analiza SWOT (Pojęcie otoczenia. Makrootoczenie a mikrootoczenie. Elementy makrootoczenia i otoczenia bliższego. Analiza otoczenia. Pojęcie szansy i zagrożenia. Zasoby firmy. Analiza zasobów firmy. Pojęcie mocnej i słabej strony. Istota analizy SWOT. Wytyczne z analizy SWOT) (W3, U1)

3. Znaczenie nabywcy (klienta) w organizacjach zorientowanych marketingowo. Nabywca na rynku dóbr konsumpcyjnych i rynku dóbr przemysłowych (W4)

4. Segmentacja konsumentów (Pojęcie segmentacji. Kryteria segmentacji. Cechy poprawnie wyodrębnionych segmentów) (W5)

5. Podstawowe elementy marketingu- mix (W6, U2):

- produkt (klasyfikacja produktów; marka produktu; cykl życia produktu; strategie produktowe);

- cena (metody ustalania ceny na produkty; dyskonto cenowe);

- dystrybucja (dystrybucja intensywna, selektywna i wyłączna; rodzaje kanałów dystrybucyjnych);

- promocja (główne rodzaje działań promocyjnych; zalety i ograniczenia ich wykorzystania w obszarze komunikacji organizacji z zewnętrznymi i wewnętrznymi klientami).

Literatura:

Literatura podstawowa:

L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa, 2002.

Marketing. Podręcznik akademicki, praca zbiorowa pod red. K.Andruszkiewicza, TNOiK, Toruń, 2011.

Literatura uzupełniająca:

E.Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, Warszawa PWN, 2004.

Artykuły w czasopismach marketingowych, opracowania i raporty o tematyce marketingowej dostępne w sieci internetowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)