Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-L11-PodPra
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa
Jednostka: Katedra Polityki Ekonomicznej i Studiów Regionalnych
Grupy: Logistyka- plan studiów 1 rok 1 stopnia
Logistyka, PRK, 1 rok, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak wymagań

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 godz. wykładu, 35 godz. na konsultacje i zaliczenie:

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: przygotowanie się do zajęć, analiza studiów przypadków: 15 godz,

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: przygotowanie się do zaliczenia, kolokwium zaliczeniowe: 20 godz.

Razem nakład pracy studenta: 100 godz. (4 ECTS).


Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy:

Student zna i rozumie

W1: źródła norm i reguł prawnych wyznaczających podstawy funkcjonowania podmiotów prawa - K_W10, K_W11

W2: wybrane zagadnienia dotyczące przedsiębiorców - K_W012


Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności:

Student potrafi

U1: interpretować normy prawne określające zasady funkcjonowania podmiotów prawa z branży logistycznej - K_U06

U1: stosować instrumenty służące aktualizacji swej wiedzy o obowiązującym prawie – K_U07


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone: w formie tradycyjnego wykładu z analizą kazusów


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Celem wykładu jest prezentacja podstawowych zasad prawa i instytucji prawnych obowiązujących w Polsce. Zaprezentowane treści z zakresu prawoznawstwa, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego oraz gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego.

Pełny opis:

Wykład obejmie następujące zagadnienia:

1. Podstawowe pojęcia dot. systemu prawa w Polsce oraz źródła prawa powszechnie obowiązującego w Polsce i UE (12 godz.)

2. Przegląd podstawowych gałęzi prawa pod kątem instytucji prawnych związanych z branżą logistyki - podstawy prawa cywilnego, karnego i administracyjnego (3 godz.)

3. Prawo cywilne:

a) osoby,

b) czynności prawne

c) zawieranie umów,

d) forma czynności prawnych,

e) przedstawicielstwo,

f) przedawnienie i terminy zawite (15 godz.)

Literatura:

Literatura podstawowa (podręcznik z poniższych do wyboru):

Z. Muras, Podstawy prawa, C. H. Beck, Warszawa 2015,

B. Gnela (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Oficyna a Wolters Kluwer business, najnowsze wydanie,

J. Jabłońska-Bonca, Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2009,

W. Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów, Wyd. Naukowe CONTACT, Poznań, najnowsze wydanie,

A. Filipowicz, Podstawy prawa dla ekonomistów: podręcznik dla studentów ekonomii, zarządzania i administracji, C. H. Beck, aktualne wydanie.

Literatura uzupełniająca:

Wskazane podczas wykładu fragmenty wybranych aktów prawnych (dostęp przez systemy informacji prawnej udostępnione przez czytelnię on-line BU UMK)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu:

zaliczenie ustne (3 pytania, w tym praktyczne)

Praktyki zawodowe:

nie przewiduje się

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Naworski
Prowadzący grup: Jerzy Naworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Naworski
Prowadzący grup: Jerzy Naworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Naworski
Prowadzący grup: Jerzy Naworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)