Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy rachunkowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-L11-PodRach
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy rachunkowości
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: Logistyka- plan studiów 1 rok 1 stopnia
Logistyka, PRK, 1 rok, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przedmioty z lat poprzednich.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Praca własna studenta: 40 godzin

2. Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 35 godzin

3. Konsultacje (w tym mailowe oraz przez MS Teams): 45 godzin

4. wykład: 15 godzin

5. ćwiczenia: 15 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 Posiada wiedzę o istocie rachunkowości, jej strukturze, roli w zarządzaniu przedsiębiorstwem, uwarunkowaniach prawnych, treści poszczególnych elementów sprawozdania finansowego - K_W02
Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 Student wykorzystując posiadaną wiedzę potrafi identyfikować i analizować treść poszczególnych elementów sprawozdania finansowego w celu pozyskania danych rachunkowo-finansowych, niezbędnych w procesach zarządzania logistyką oraz analizowania procesów i zjawisk zachodzących w organizacjach biznesowych i między nimi – K_U03

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student potrafi dokonać krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu rachunkowości oraz wskazać priorytety w procesie jej pozyskiwania w celu rozwiązania zadań praktycznych z zakresu sprawozdawczości finansowej - K_K01

Metody dydaktyczne:

1. Wykład informacyjny - prezentacja w Power Point zagadnień teoretycznych wspartych przykładami praktycznymi2. Ćwiczenia - rozwiązywanie zadań

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

"Podstawy rachunkowości" jest jednym z tzw. praktycznych przedmiotów, stąd koniecznym jest powiązanie treści wykładu z praktycznymi rozwiązaniami realizowanymi w ramach ćwiczeń. W ramach zajęć prezentowane będą wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej, obejmujące m.in. takie bloki tematyczne jak: system rachunkowości, pojęcie i typy operacji gospodarczych, elementy sprawozdania finansowego.

Efektem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji umożliwiających posługiwanie się najważniejszymi pojęciami i narzędziami z zakresu rachunkowości finansowej. Metoda prowadzenia zajęć łączy w sobie elementy wykładu, jak i rozwiązywania zadań.

Pełny opis:

Efektem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji umożliwiających posługiwanie się najważniejszymi pojęciami i narzędziami z zakresu rachunkowości finansowej. Przedmiot będzie realizowany w formie łączącej wykład (część teoretyczną, definicyjno-wprowadzającą) oraz ćwiczenia (część praktyczna, pokazująca praktyczne zastosowanie poznanych pojęć i narzędzi z zakresu rachunkowości).

W trakcie przedmiotu realizowane są następujące zagadnienia:

1. System rachunkowości, regulacje prawne, podstawowe pojęcia i zasady rachunkowości (W1, U1, K1)

2. Bilans jako element sprawozdania finansowego (W1, U1, K1)

3. Wycena bilansowa (W1)

4. Rachunek zysków i strat jako element sprawozdania finansowego, koszty prowadzonej działalności (W1, U1, K1)

5. Pojęcie i klasyfikacja operacji gospodarczych (W1, U1, K1)

6. Konta księgowe i ich rodzaje (W1)

7. Pozostałe elementy sprawozdania finansowego (W1)

8. Informacje o procesach logistycznych w systemie rachunkowości (W1)

Literatura:

Chojnacka E., Wolszon U., Zimnicki T., Sprawozdanie finansowe według polskiego prawa bilansowego, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018.

Świderska G.K., Jak czytać sprawozdanie finansowe, Difin, Warszawa 2013.

Szczypa P. (red.), Rachunkowość i podatki w logistyce, CeDeWu, Warszawa 2018.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin w formie testu składającego się z 20 pytań dotyczących efektu W1, pytania o charakterze zamkniętym (jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru), zaliczenie min. 60% pozytywnych odpowiedzi..

W1 - 15 pytań - Egzamin +++

Ćwiczenia:

Na zaliczenie składa się kolokwium dotyczące efektu U1.

U1 - kolokwium "+++"

K1 - Ewidencjonowana obecność i aktywność studentów na ćwiczeniach. W przypadku braku aktywności - przygotowanie referatu na wybrany przez prowadzącego temat.

- aktywność studenta na ćwiczeniach

- ewentualne referaty na tematy związane z tematyką zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Chojnacka-Pelowska, Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Ewa Chojnacka-Pelowska, Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Ewa Chojnacka-Pelowska, Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Chojnacka-Pelowska
Prowadzący grup: Maja Piesiewicz, Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)