Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-L11-Stat
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Katedra Logistyki
Grupy: Logistyka- plan studiów 1 rok 1 stopnia
Logistyka, PRK, 1 rok, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu matematyki, a zwłaszcza arytmetyki i rachunku prawdopodobieństwa.Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 godzin wykładów, 30 godzin ćwiczeń, 15 godz. konsultacji

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: przygotowywanie się do zajęć: 45 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: przygotowanie się do zaliczenia i egzaminu: 30 godz.


Razem nakład pracy studenta: 150 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna miary wykorzystywane w opisie statystycznym i podstawowe techniki pozyskiwania danych (K_W08)

W2: Student zna metody analizy współzależności zjawisk ekonomicznych (K_W06, K_W08)

W3: Student zna metody analizy dynamiki zjawisk gospodarczych (K_W06, K_W08)

W4: Student zna podstawy wnioskowania statystycznego (K_W06, K_W08)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi pozyskiwać i opracowywać dane do analizy procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych (KU_01, KU_04)

U2: Student potrafi stosować metody opisu statystycznego oraz analizy współzależności i dynamiki zjawisk, w tym za pomocą programów do obliczeń statystycznych i arkusza kalkulacyjnego (KU_01, KU_02, KU_04, KU_05)

U3: Student potrafi budować przedziały ufności i przeprowadzać testy istotności (KU_01, KU_02, KU_04, KU_05)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student potrafi myśleć analityczne, pozyskiwać dane oraz wiązać wiedzę teoretyczną z obszaru statystyki i zarządzania z problemami organizacji i praktyki gospodarczej (K_K01)

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone:

- w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji PowerPoint

- w formie ćwiczeń opartych na rozwiązywaniu zadań


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje narzędzia i metody opisu statystycznego w zakresie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk, a także wprowadza podstawy wnioskowania statystycznego.

Pełny opis:

Rodzaje badań statystycznych i metody pozyskiwania danych (W1)

Opisowe charakterystyki jednowymiarowych rozkładów empirycznych (miary tendencji centralnej, zróżnicowania, asymetrii i koncentracji) (W1)

Analiza współzależności zjawisk (W2)

Analiza dynamiki zjawisk (W3)

Zmienne losowe i ich rozkłady teoretyczne (W4)

Istota wnioskowania statystycznego (W4)

Ćwiczenia służą realizacji praktycznych zadań ilustrujących treści objęte wykładem (U1, U2, U3, K1)

Literatura:

Sobczyk M., Statystyka, wyd. 4 zmienione, PWN, Warszawa 2002.

Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2006.

Piłatowska M., Repetytorium ze statystyki, PWN, Warszawa 2006.

Kassyk-Rokicka H., Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 1994.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy: W1, W2, W3, W4

Dwa kolokwia pisemne: U1, U2, Aktywność na zajęciach: U1, U2, K1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bruzda
Prowadzący grup: Joanna Bruzda, Joanna Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bruzda
Prowadzący grup: Joanna Bruzda, Joanna Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bruzda
Prowadzący grup: Joanna Bruzda, Joanna Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)